JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.2.2023 14.12
Mielipiteet

MIELIPIDE: Jätetään oppilas tarvittaessa luokalleen

Kou­lus­sa ei op­pi­lail­ta us­kal­le­ta vaa­tia oi­kein mi­tään. Jos vaa­dit, olet han­ka­la. Kai­ken oli­si ol­ta­va help­poa ral­la­tus­ta. En­täs, kun tämä ei-vaa­dit­tu su­ku­pol­vi on kou­lus­sa opet­ta­ji­na ja ta­lou­se­lä­mäs­sä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ji­na? Saat­taa­pi hei­dän toi­mes­taan men­nä rima en­tis­tä alem­mak­si. Ha­lu­ai­sin tie­ten­kin us­koa toi­sin.

Op­pi­lai­den ns. ar­mo­vii­to­sis­ta to­dis­tuk­sis­sa kes­kus­tel­laan. Nii­tä ei pi­täi­si mi­nun mie­les­tä­ni an­taa. Op­pi­laan osaa­mis­ta­so on ar­vi­oi­ta­va re­hel­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa op­pi­las on jä­tet­tä­vä luo­kal­leen. Se on opet­ta­jan vel­vol­li­suus. Pu­hun täs­sä myös omis­ta ko­ke­muk­sis­ta­ni.

It­se jäin ai­koi­naan kes­ki­kou­lus­sa vii­den­nel­le luo­kal­le. Kaik­ki muu, esi­mer­kik­si pel­lei­ly tun­neil­la kiin­nos­ti mi­nua enem­män kuin op­pi­mi­nen. Synk­kä oli se het­ki, kun tien pen­kal­la ne­lo­sil­la ko­ris­tel­tua to­dis­tus­ta­ni kat­se­lin. Isä­uk­ko oli tu­los­sa ha­ke­maan. Ajat­te­lin mi­ten ih­mees­sä ukon pu­hut­te­lus­ta sel­vi­än. Vä­hän hel­pot­ti, kun pa­ras ka­ve­ri­ni­kin jäi luo­kal­leen.

Vii­den­nen luo­kan siis otin uu­sin­ta­na, vaik­ka tai­pu­muk­set viit­ta­si­vat pel­lei­lyn poh­jal­ta näyt­te­li­jäk­si. Huo­noa kou­lu­me­nes­ty­mis­tä­ni ei ko­ko­naan se­lit­tä­nyt van­hem­pie­ni so­si­oe­ko­no­mi­nen ase­ma. Oma lais­kuus op­pi­mi­seen sekä yli­vilk­kaus oli­vat pää­se­lit­tä­jät. Op­pi­ai­neis­ta al­geb­ran ja ge­o­met­ri­an otin täy­sin huu­mo­ril­la. Ai­nei­den opet­ta­ja an­toi mi­nul­le opet­ta­jau­ran­sa ai­no­an jäl­ki-is­tun­non. Ja ai­van ai­hees­ta. Sen opet­ta­ja muis­ti vie­lä 40 vuo­den jäl­keen­kin, kun jut­te­lim­me.

Luo­kal­le­ni jät­tä­mi­nen oli mi­nul­le hy­väk­si. Sain eh­kä kyp­sem­män mi­nän tu­le­vai­suut­ta­ni aja­tel­len. Vuo­den pääs­tä kes­ki­kou­lus­ta pääs­ty­ä­ni vas­ta ym­mär­sin, et­tä oli­si kan­nat­ta­nut kou­lus­sa opis­kel­la. Paik­ka­sin sit­ten ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­tä al­ka­en opin­puut­tei­ta­ni usei­den vuo­sien ajan.

Ar­mo­vii­tos­ten an­ta­mi­nen ei pal­ve­le ke­tään. Kaik­kein vä­hi­ten op­pi­las­ta it­se­ään. Pi­de­tään vaa­ti­mus­ta­sos­ta kiin­ni - ri­maa ei pidä las­kea. Muu­ten las­kem­me hou­suum­me!

AN­TE­RO PE­SO­NEN,

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely