JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.2.2023 12.59
Mielipiteet

,IELIPIDE: Kansalais­jär­jestöjen toimin­ta­e­del­ly­tykset on turvattava

Jär­jes­töt ovat kes­kei­nen osa kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta muo­dos­tu­vaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Vah­va kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta on tär­keä sekä yh­teis­kun­nan va­kau­den et­tä hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Elin­voi­mai­set ja au­to­no­mi­set kan­sa­lais­jär­jes­töt tu­ke­vat toi­min­nal­laan de­mok­raat­tis­ta ja avoin­ta yh­teis­kun­taa.

Suo­ma­lai­sil­la so­si­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­töil­lä on ai­na ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä. Jär­jes­töt ovat edis­tä­neet eri-ikäis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja osal­li­suut­ta. Ne or­ga­ni­soi­vat va­paa­eh­tois- ja ver­tais­toi­min­taa ja tuot­ta­vat ih­mis­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta.

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to (MLL) toi­mii lä­hes kai­kis­sa Suo­men kun­nis­sa. MLL tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sia va­paa­eh­tois­teh­tä­viä, vas­taa per­hei­den tuen tar­pei­siin ja toi­mii eri ta­voin las­ten, nuor­ten ja lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Yh­teis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin kans­sa jär­jes­töm­me on mu­ka­na rat­ko­mas­sa ajan­koh­tai­sia haas­tei­ta ku­ten las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mia, yk­si­näi­syyt­tä ja syr­jäy­ty­mis­tä. MLL Jär­vi-Suo­men pii­rin tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­ta ja Sel­viy­dy­tään kiu­saa­mi­ses­ta -toi­min­ta ovat mo­lem­mat vah­vo­ja mal­le­ja sii­tä, kuin­ka var­hai­ses­sa vai­hees­sa an­net­tu tuki vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten, nuor­ten ja lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tiin. Pai­kal­li­syh­dis­tys­ten yl­lä­pi­tä­mät avoi­met koh­taa­mis­pai­kat ku­ten per­he­kah­vi­lat an­ta­vat van­hem­mil­le mah­dol­li­suu­den saa­da ver­tais­tu­kea, osal­lis­tua oh­jat­tui­hin toi­min­toi­hin ja saa­da tu­kea van­hem­muu­den haas­tei­siin. Pai­kal­li­syh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mä toi­min­ta tuo per­heil­le lä­hes jo­kai­sel­la paik­ka­kun­nal­la mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua vas­taa­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien tois­ten per­hei­den kans­sa. MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tys saat­taa mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la ol­la ai­noa lap­sil­le ja nuo­ril­le il­mais­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vä taho.

Suo­ma­lai­nen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta ei tule jat­kos­sa­kaan sel­vi­ä­mään haas­teis­taan il­man kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä ja nii­den mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa. Jär­jes­töt ovat tär­kei­tä kump­pa­nei­ta niin val­ti­o­val­lal­le, hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le kuin kun­nil­le.

Jär­jes­tö­jen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set on var­mis­tet­ta­va pit­kä­jän­tei­sel­lä ta­val­la. Huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­tä­vä muun mu­as­sa avus­tus­ten riit­tä­vyy­teen, mak­sut­to­mien tai koh­tuu­hin­tais­ten ti­lo­jen saa­mi­seen jär­jes­tö­jen käyt­töön sekä kump­pa­nuuk­sien jat­ku­mi­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­nan alet­tua.

PÄI­VI TUR­KIA

Toi­min­nan­joh­ta­ja

MLL Jär­vi-Suo­men pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely