JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Päivi Lievonen

24.2.2023 20.34
Kulttuuri

Ukraina­lais­tai­teilijat työskentelevät Värtsilässä

VÄRT­SI­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Pom­mi­tuk­sis­sa tu­hou­tu­nei­ta ko­te­ja, äkil­li­siä läh­tö­jä ko­ti­maas­ta, huol­ta lä­hei­sis­tä, lu­ke­mat­to­mia mus­tia päi­viä - tätä kaik­kea on vii­mei­sin vuo­si ol­lut uk­rai­na­lai­sil­le.

Värt­si­län en­ti­sen kou­lun luok­ka­huo­nees­sa on vuo­si­päi­väs­tä huo­li­mat­ta pu­heen­po­ri­naa ja nau­rah­duk­si­a­kin mah­tuu kes­kus­te­lun jouk­koon, vaik­ka tä­män täs­tä il­meet muut­tu­vat va­ka­vik­si kun pu­hu­taan ku­lu­neen vuo­den ta­pah­tu­mis­ta. Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­siin, ai­van Suo­men itä­ra­jan tun­tu­maan aset­tu­neet tai­teen­te­ki­jät ovat aa­mul­la ol­leet te­ke­mäs­sä lu­meen te­os­ta, jos­sa toi­vo­taan so­dan lop­pu­mis­ta mo­nel­la eri kie­lel­lä. Vä­sy­mys nä­kyy kas­voil­ta, sil­lä ta­ka­na on une­ton yö.

Re­si­dens­sin tai­tei­li­jat ovat Toh­ma­jär­vel­le te­ke­mäs­sä tai­teel­lis­ta työ­tään ku­kin ta­val­laan apu­ra­han tur­vin. Osal­le se on ins­pi­roi­tu­mis­ta, toi­sel­le taas konk­reet­tis­ta te­ke­mis­tä esi­mer­kik­si maa­la­ten. Joil­la­kin on mu­ka­na koko per­he ja elä­mä Toh­ma­jär­vel­lä on aset­tu­nut uu­den­lai­seen uo­maan­sa, vaik­ka aja­tuk­set ala­ti ovat­kin ko­ti­maas­sa.

 Nataliia Deneika on maalannut ukrainalaisia symboleja suomalaisesta puusta tehdyille pohjille.

Nataliia Deneika on maalannut ukrainalaisia symboleja suomalaisesta puusta tehdyille pohjille.

Päivi Lievonen

Muis­tu­tus so­dan si­vii­liuh­reis­ta

Na­ta­liia De­nei­ka on käy­nyt lait­ta­mas­sa pai­koil­leen Toh­ma­jär­ven kir­jas­toon uu­sim­man te­ok­sen­sa, jon­ka nimi va­paas­ti suo­men­net­tu­na tar­koit­taa so­dan päi­viä. Mus­ta, Uk­rai­nan kar­tan mal­li­nen teos oli De­nei­kan po­jan mie­les­tä niin synk­kä, et­tei hän oli­si tah­to­nut äi­din vie­vän sitä jo tu­tuk­si tul­lee­seen ja ko­toi­saan kir­jas­toon.

– Kart­ta näyt­tää yhä edel­leen Uk­rai­nal­ta, mut­ta se ei ole enää sama maa. Joka päi­vä si­vii­le­jä kuo­lee so­das­sa. Ha­lu­an näyt­tää täl­lä te­ok­sel­la, kuin­ka mon­ta uh­ria sota vaa­tii. Te­ok­ses­sa on 365 pa­laa, jois­ta jo­kai­seen on kir­jat­tu si­vii­liuh­rien mää­rä, De­nei­ka ku­vai­lee.

Tohmajärven kirjastossa esillä oleva Nataliia Deneikan teos muistuttaa sodan siviiliuhreista.

Tohmajärven kirjastossa esillä oleva Nataliia Deneikan teos muistuttaa sodan siviiliuhreista.

Päivi Lievonen

Ko­ti­maa ala­ti mie­les­sä

Vaik­ka De­nei­ka te­kee­kin nyt tai­det­ta Värt­si­läs­sä, ko­ti­maa nä­kyy te­ok­sis­sa vah­vas­ti.

– Kun elää kau­ka­na ko­toa, on muis­tet­ta­va juu­ren­sa, De­nei­ka viit­taa koi­vu­puus­ta teh­tyi­hin kiek­koi­hin, joi­hin hän on maa­lan­nut pu­nai­sel­la maa­lil­la van­ho­ja uk­rai­na­lai­sia sym­bo­le­ja.

Tonya Melnik esittelee tekstiiliteoksia, joka pohjautuu ukrainalaistaiteilijan maalaukseen.

Tonya Melnik esittelee tekstiiliteoksia, joka pohjautuu ukrainalaistaiteilijan maalaukseen.

Päivi Lievonen

Sota-ajan muis­to­ja teks­tii­li­kir­jaan

Teks­tii­li­tai­tei­li­jat To­nya Mel­nyk ja Mas­ha Lu­ki­a­no­va nos­ta­vat esiin kan­kai­sen kir­jan, jota he työs­ti­vät Ki­o­vas­ta Hel­sin­kiin saa­vut­tu­aan. Kan­kai­sil­le si­vuil­le on om­mel­tu esi­mer­kik­si nä­ke­mys sii­tä, mitä so­taa pa­koon läh­ties­sään ha­lu­ai­si ja eh­tii ot­taa mu­kaan­sa. Ko­dis­ta kai­va­taan pie­niä yk­si­tyis­koh­ti­a­kin.

– Aloi­tim­me omis­ta, trau­maat­ti­sis­ta ko­ke­muk­sis­tam­me. Tämä on ta­ri­noi­den kir­ja. Meil­lä oli ko­to­na pal­jon huo­ne­kas­ve­ja, joi­ta ei tie­ten­kään voi­nut ot­taa pa­koon läh­ties­sä, jo­ten ne­kin nä­ky­vät teks­tii­li­kir­jas­sa, Mel­nyk taus­toit­taa.

Mel­nyk ja Lu­ki­a­no­va sa­no­vat ole­van­sa ak­ti­vis­te­ja, jot­ka ha­lu­a­vat teh­dä kan­taa­ot­ta­via te­ok­sia esi­mer­kik­si nais­ten oi­keuk­sis­ta. Lip­pu­mai­siin, suu­riin te­ok­siin in­nois­tus­ta on saa­tu uk­rai­nai­sel­ta tai­tei­li­jal­ta, jon­ka maa­lauk­sis­ta he ovat ins­pi­roi­tu­neet.

Tonya Melnik, Nataliia Deneika ja Mari Zhiginas lauloivat koskettavasti ukrainalaisia säveliä.

Tonya Melnik, Nataliia Deneika ja Mari Zhiginas lauloivat koskettavasti ukrainalaisia säveliä.

Päivi Lievonen

Ope­tus­työ kiin­nos­taa

Jazz-lau­la­ja Mari Zhi­gi­nas esiin­tyi Suo­mes­sa asu­van si­sa­ren­sa, Ju­lia Chaz­ki­nan sä­es­tä­mä­nä Värt­si­län en­ti­sen kou­lun kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den hui­pen­tu­ma­na. Yh­teis­tä kai­kil­le Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin asuk­kail­le on se, et­tä he mie­luus­ti opet­tai­si­vat tai­to­jaan eteen­päin. En­sim­mäi­set ope­tuk­sel­li­set tuo­ki­ot on jo val­mis­te­lus­sa.

– Zhi­gi­nas an­taa ope­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton opet­ta­jil­le. Myös De­nei­kan kans­sa on jo alus­ta­vas­ti so­vit­tu työ­pa­ja-tyyp­pi­ses­tä ope­tuk­ses­ta jos­kus huh­ti-tou­ko­kuun vaih­tees­sa, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää ku­vai­lee.

Uu­tis­ta muo­kat­tu 27. hel­mi­kuu­ta klo 14.50. Li­sät­ty kuva Toh­ma­jär­ven kir­jas­ton tai­de­te­ok­ses­ta.

Lisää aiheesta

Kysely