JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

24.2.2023 8.07
Kulttuuri

Stop the War -performanssi Hopeakallion pellolla

VÄRT­SI­LÄ

Kari Sark­ki­nen

Stop the War -performanssin suunnittelija Tonya Melnyt oli aikaisin aamulla lapioimassa lunta Hopeakallion pellolla.

Stop the War -performanssin suunnittelija Tonya Melnyt oli aikaisin aamulla lapioimassa lunta Hopeakallion pellolla.

Kari Sarkkinen

Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä asu­va uk­rai­na­lai­nen To­nya Mel­nyk to­teut­taa Stop the War -per­for­mans­sin tä­nään 24. hel­mi­kuu­ta, so­dan al­ka­mi­sen vuo­si­päi­vä­nä. Per­for­mans­si al­koi jo aa­mul­la klo 04 ja sen on tar­koi­tus jat­kua klo 10 saak­ka. Paik­ka­na on Ho­pe­a­kal­li­on lin­tu­tor­nin poh­jois­puo­lel­la ole­va pel­to­a­lue.

Mel­nyk kut­sui ihm­siä osal­lis­tu­maan:

– Voit­te tul­la la­pi­on­ne kans­sa kai­va­maan, voit­te tul­la seu­raa­maan pro­ses­sia ja tu­los­ta lin­tu­tor­nis­ta, ot­ta­maan sii­tä va­lo­ku­via ja ku­vaa­maan sitä vi­de­ol­le, voit­te tuo­da mi­nul­le tee­tä juo­ta­vak­si tai jo­tain kas­vis­ruo­kaa syö­tä­väk­si tai voit­te tul­la vain ole­maan yh­des­sä.

Lintutornin pohjoispuolisella pellolla syntyi tänä aamuna sodan vastainen performanssi.

Lintutornin pohjoispuolisella pellolla syntyi tänä aamuna sodan vastainen performanssi.

Kari Sarkkinen

To­nya Mel­nyk kir­joit­taa:

"Hel­mi­kuun 24. päi­vä­nä al­ka­en kel­lo 4 aa­mul­la, jat­ku­en kel­lo 10:een as­ti kai­van pel­lol­le 1,3 ki­lo­met­rin pää­hän Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ra­jas­ta eri kie­lil­lä kir­joi­tuk­sen "py­säyt­tä­kää sota". Tämä tu­lee ole­maan vies­ti­ni hyök­kää­jä­val­ti­ol­le, Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­ol­le, jot­ta se lo­pet­tai­si so­dan Uk­rai­nas­sa. Ve­täi­si jouk­kon­sa pois Uk­rai­nan alu­eel­ta, va­paut­tai­si kaik­ki van­git ja kar­ko­te­tut, lo­pet­tai­si kan­san­mur­han, joka koh­dis­tuu Uk­rai­nas­sa ole­viin ih­mi­siin ja sen omiin kan­sa­lai­siin, sekä pe­ruut­tai­si pak­ko­mo­bi­li­saa­ti­on ja va­paut­tai­si po­liit­ti­set van­git.

Tämä on vies­ti kai­kil­le hyök­kää­jä- ja mie­hit­tä­jä­mail­le lo­pet­taa so­ti­laal­li­set vä­liin­tu­lot ja mui­den kan­so­jen tu­ho­a­mi­nen. Tämä on vies­ti kai­kil­le mail­le, jot­ka käy­vät ase­kaup­paa ja ri­kas­tu­vat so­dis­ta, jot­ta ne ke­hit­täi­si­vät te­hok­kaan stra­te­gi­an so­tien lo­pet­ta­mi­sek­si nii­den. Se tu­lee ole­maan kir­je kor­ke­am­mil­le voi­mil­le, jot­ta ne aut­tai­si­vat ih­mis­kun­taa sel­viy­ty­mään täs­tä tra­ge­di­as­ta, joka on sota.

Tu­len ai­na muis­ta­maan tä­män päi­vän, vaik­ka mie­le­ni ha­lu­aa pyyh­kiä pois muis­tot 24. hel­mi­kuu­ta 2022. Oli ai­kai­nen aa­mu, noin nel­jä tai vii­si aa­mul­la, kun he­rä­sim­me rä­jäh­dys­ten ää­niin. Em­me ha­lun­neet us­koa sii­hen, mut­ta rä­jäh­dyk­set tois­tui­vat usei­ta ker­to­ja ja ai­na­kin ker­ran tun­tui mel­ko voi­ma­kas pai­ne­aal­to. Vas­ta­päi­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa lä­hes kaik­ki ik­ku­nat rik­kou­tui­vat. Näin al­koi Ve­nä­jän täy­si­mit­tai­nen hyök­käys Uk­rai­naan, joka ole­tet­ta­vas­ti kään­si jo­kai­sen ih­mi­sen elä­män Uk­rai­nas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la.

Val­ta­va mää­rä ih­mi­siä läh­ti rin­ta­mal­le, mo­net liit­tyi­vät alu­e­puo­lus­tuk­seen, mo­net läh­ti­vät ul­ko­mail­le, ja mel­kein jo­kai­nen, joka ei ot­ta­nut aset­ta, ryh­tyi va­paa­eh­toi­sek­si, eva­kuoi ih­mi­siä mie­hi­te­tyil­tä alu­eil­ta, ke­rä­si va­ro­ja ar­mei­jaa var­ten, hank­ki va­rus­tei­ta, lääk­kei­tä ja ruo­kaa ar­mei­jal­le ja si­vii­leil­le, toi­mit­ti tar­vit­ta­via ta­va­roi­ta rin­ta­mal­le ja hä­dä­na­lai­sil­le, kek­si uu­sia va­rus­tei­ta, kir­joit­ti teks­te­jä, päi­vä­kir­jo­ja, piir­si, va­lo­ku­va­si, ku­va­si se­los­tuk­sia ja teki mo­nia mui­ta pie­niä ja suu­ria, yh­tä tär­kei­tä asi­oi­ta ja sel­vi­si hen­gis­sä sa­maan ai­kaan.

Tänä päi­vä­nä aloin saa­da ko­ke­mus­ta, jota joil­la­kin maa­il­man kan­soil­la on, vaik­ka sitä on vai­kea rin­nas­taa mo­nien pa­ko­lais­ten ja so­dan uh­rien ko­ke­muk­siin. Uk­rai­nas­ta ko­toi­sin ole­vil­la tai­tei­li­joil­la on kui­ten­kin tiet­ty­jä etuo­i­keuk­sia toi­sin kuin esi­mer­kik­si Af­ga­nis­ta­nis­ta, Syy­ri­as­ta tai Kur­dis­ta­nis­ta tu­le­vil­la pa­ko­lai­sil­la.

Vuo­si on ku­lu­nut, ja näyt­tää sil­tä, et­tä Uk­rai­nan ih­mi­set ovat tot­tu­neet so­taan, he ovat jär­jes­täy­ty­neet, hei­dän toi­min­tan­sa on koor­di­noi­tua, heis­tä on tul­lut rau­hal­li­sia ja vas­tus­tus­ky­kyi­siä ra­ket­ti-is­ku­ja ja pom­mi­tuk­sia koh­taan, he suh­tau­tu­vat vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti il­ma­hyök­käyk­siin, he ovat so­peu­tu­neet sään­nöl­li­siin säh­kö­kat­kok­siin ja kul­je­tus­vai­keuk­siin. Läh­te­neet ovat myös tot­tu­neet elä­mään kau­ka­na ko­toa, by­rok­ra­ti­aan eri Eu­roo­pan mais­sa, asun­to- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin on­gel­miin. Mut­ta toi­saal­ta täy­si­mit­tai­nen hyök­käys on ai­na pel­koa, ai­na ah­dis­tus­ta, kat­ke­ruut­ta ja kyy­ne­lei­tä ta­pet­tu­jen tut­ta­vien vuok­si, ja niil­le joil­ta se on tap­pa­nut su­ku­lai­sia, ys­tä­viä, rak­kai­ta, se on tra­ge­dia.

Kai­kis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta löy­sim­me pai­kan ilol­le ja miel­lyt­tä­vil­le het­kil­le, löy­sim­me voi­maa tai­teel­le ja luo­vuu­del­le, au­tam­me ja tu­em­me toi­si­am­me mis­sä ta­han­sa olem­me. Mut­ta elä­mäs­täm­me on tul­lut mon­ta ker­taa mo­ni­mut­kai­sem­paa, ja kaik­ki Uk­rai­nas­sa tai Uk­rai­nas­ta ko­toi­sin ole­vat tar­vit­se­vat eni­ten yh­tä asi­aa: so­dan lop­pu­mis­ta. En yleen­sä kiin­ni­ty päi­vä­mää­riin, mut­ta ta­ju­an enem­män kuin kos­kaan, et­tä tämä päi­vä sat­tuu, et­tä tämä päi­vä saa mi­nut huu­ta­maan "lo­pet­ta­kaa sota", ku­ten olen ha­lun­nut huu­taa koko vuo­den."

To­nya Mel­nyk

Karoliina Arvilommi, Tonya Melnyt ja Mari Zhiginas ovat tehneet tiivistä yhteistyötä.

Karoliina Arvilommi, Tonya Melnyt ja Mari Zhiginas ovat tehneet tiivistä yhteistyötä.

Kari Sarkkinen

Per­for­mans­si ta­pah­tuu To­ny­an oles­kel­les­sa Värt­si­län tai­de­re­si­dens­sis­sä Ar­tist at Risk -jär­jes­tön tu­el­la ja Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­min ku­ra­toi­ma­na.

Jut­tuun li­sät­ty uu­si kuva val­miis­ta per­for­mans­sis­ta 24.2. klo 13.10.

Lisää aiheesta

Kysely