JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Pixabay

22.2.2023 7.31
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Työhyvinvointi koostuu arjen valinnoista

Töis­sä vie­te­tään niin suu­ri osa ar­jes­ta, et­tei päi­vän vel­voit­tei­den soi­si ole­van ter­van­juon­tia. Stres­si ja työ­uu­pu­mus ovat ny­ky­päi­vä­nä ylei­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si sa­dan vuo­den ta­kai­seen ar­keen ver­rat­tu­na elä­mäm­me pi­täi­si ol­la nyt help­poa ja huo­le­ton­ta. On er­go­no­mi­set työ­pis­teet, työ­ter­veys­huol­to, la­ki­sää­tei­set tau­ot ja lo­mat kor­vauk­si­neen. Pa­lau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det pi­täi­si ol­la eri­no­mai­set, mut­ta työn kuor­mit­ta­vuus pu­hut­taa.

Työ­hy­vin­voin­ti pi­tää yl­lä työ­ky­kyä, joka koos­tuu mo­nis­ta pie­nis­tä päi­vit­täi­sis­tä va­lin­nois­ta, kun­kin yk­si­lön fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten omi­nai­suuk­sien li­säk­si.

Työ­hy­vin­voin­tiin puit­teet jär­jes­tää työ­nan­ta­ja, mut­ta suu­rin vas­tuu on yk­si­löl­lä it­sel­lään. Yk­si eni­ten vai­kut­ta­vis­ta asi­ois­ta on oma asen­ne; jos jo aa­mul­la ajat­te­lee, et­tä päi­vä on han­ka­la, se mel­ko to­den­nä­köi­ses­ti sel­lai­sek­si muo­dos­tuu kun vi­rit­tää it­sen­sä et­si­mään kaik­ki päi­vän vas­tuk­set. Toki asen­teel­la­kaan ei kaik­kia pul­mia se­lä­te­tä, mut­ta mo­nes­sa pie­nem­mäs­sä on­gel­mas­sa esi­mer­kik­si rat­kai­su­kes­kei­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa an­taa enem­män kei­no­ja kuin ne­ga­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen haas­teen se­lät­tä­mi­seen.

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na työ­hy­vin­voin­tiin voi vai­kut­taa huo­leh­ti­mal­la riit­tä­väs­tä pa­lau­tu­mi­ses­ta, le­vos­ta, lii­kun­nas­ta ja ra­vin­nos­ta. Eni­ten työ­ky­vyn eteen teh­dään­kin työ­pai­kan si­jaan va­paa-ajal­la; siel­lä lenk­ki­po­lul­la ja hiih­to­la­dul­la, yöl­lä si­ke­äs­ti nuk­ku­en ja ter­veel­li­siä il­ta- ja aa­mu­pa­lo­ja na­pos­tel­len. Työ­päi­vän ai­ka­na tau­ot mah­dol­lis­ta­vat niin ruo­ka­tank­kauk­sen kuin ai­vo­jen le­von­kin. Lou­naan jät­tä­mi­nen vä­lis­tä voi tun­tua te­hok­kaal­ta, mut­ta it­sel­leen sii­nä te­kee eni­ten hal­laa. Eli­mis­tö tar­vit­see ener­gi­aa myös ke­vy­em­mis­sä kont­to­ri­hom­mis­sa, ja sitä ei kur­ni­vas­ta vat­sas­ta löy­dy.

Lo­mal­la ren­tou­tu­mi­nen edis­tää myös työ­hy­vin­voin­tia, kun vain lo­mal­la malt­taa ir­tau­tua työ­e­lä­män as­ka­reis­ta ja ol­la vil­kui­le­mat­ta edes säh­kö­pos­te­ja.

Työ­il­ma­pii­ri on kes­kei­nen te­ki­jä työ­hy­vin­voin­tiin; hy­väs­sä po­ru­kas­sa haas­teet se­lät­ty­vät, ja vas­ta­koh­tai­ses­ti han­ka­las­sa il­ma­pii­ris­sä pie­net­kin asi­at tun­tu­vat työ­läil­tä. Jo­kai­sel­la on oma pa­nok­sen­sa työ­il­ma­pii­riin, niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Eri­lai­set per­soo­na­tyy­pit koh­taa­vat työ­pai­koil­la; jos­kus yk­si­kin leh­män­her­moi­nen hen­ki­lö loih­tii ym­pä­ril­leen lep­poi­san työ­il­ma­pii­rin, joka saa sä­hä­käm­män­kin tyy­pin rau­hoit­tu­maan työn­sä ää­rel­lä. Sama toi­mii myös päin­vas­toin; haas­ta­va per­soo­na voi pi­tää koko po­ru­kan var­pail­laan vuo­des­ta toi­seen.

Työ­hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­to on en­nen kaik­kea sat­saus tu­le­vai­suu­teen, jo­hon kan­nat­taa ai­na pa­nos­taa.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely