JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.2.2023 11.55
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Esi­tyk­sen mu­kaan 17 vuot­ta täyt­tä­nyt nuo­ri voi­si saa­da ajo­kor­tin jat­kos­sa il­man ai­em­min vaa­dit­tua eri­tyis­lu­paa, van­hem­pien suos­tu­muk­sel­la, mikä on huo­les­tut­ta­nut mm. Po­lii­sia ja Lii­ken­ne­tur­vaa. Nuor­ten au­toi­li­joi­den li­sään­ty­mi­sen pe­lä­tään li­sää­vän on­net­to­muuk­sia ja vä­hen­tä­vän nuor­ten it­sen­sä, mut­ta myös kaik­kien mui­den­kin tiel­lä liik­ku­vien tur­val­li­suut­ta.

Tä­hän saak­ka eril­lis­lu­pia 17-vuo­ti­aan ajo­kor­tin saa­mi­sek­si on myön­net­ty ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la mel­ko ke­vy­es­ti, kun­han joku pe­rus­te on täyt­ty­nyt. Nyt by­rok­ra­ti­aa vä­hen­net­täi­siin, min­kä näen hy­vä­nä asi­a­na.

Uu­dis­tuk­ses­sa 17-vuo­ti­ai­den ajo-oi­keut­ta ra­joi­tet­tai­siin niin, et­tei ajaa voi­si klo 00 - 05 vä­li­se­nä ai­ka­na. Tätä ra­joi­tus­ta pi­dän oi­ke­an­suun­tai­se­na, kos­ka ole­tuk­se­ni mu­kaan yö­ai­kaan aja­mi­nen on enim­mäk­seen ”hu­vi­a­je­lua” ja useim­mat on­net­to­muu­det, joil­ta nuo­ria ha­lu­taan uu­dis­tuk­sel­la suo­jel­la, ta­pah­tu­vat yö­ai­kaan. Ra­joi­tus­ta yö­ai­kai­ses­ta ajo­kiel­los­ta voi­si tar­vit­ta­es­sa lie­ven­tää pe­rus­tel­luis­ta syis­tä ta­paus­koh­tai­ses­ti niin, et­tei se ra­joit­tai­si nuo­ren työl­lis­ty­mis­tä.

Uu­dis­tuk­seen si­säl­ly­tet­ty, mie­les­tä­ni täy­sin kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­va ra­joi­tus ra­joit­tai­si 17-vuo­ti­aan kyy­dis­sä is­tu­vien lu­ku­mää­rän yh­teen mat­kus­ta­jaan. Mitä ih­met­tä täl­lä on ha­et­tu? Nuo­ri ei siis sai­si toi­mia kul­jet­ta­ja­na per­heen yh­tei­sil­lä mat­koil­la ja kar­tut­taa ajo­ko­ke­mus­ta mah­dol­li­sim­man tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, van­hem­man ”val­von­nas­sa”.

Eri­tyi­sen ko­val­ta tämä kyy­dis­sä ole­via kos­ke­va ra­joi­tus tun­tuu pit­kien vä­li­mat­ko­jen Itä-Suo­mes­sa. Jos vii­si nuor­ta suun­nit­te­li­si kul­ke­van­sa opis­ke­lu- tai har­ras­tus­mat­ko­ja yh­des­sä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, tämä oli­si mah­do­ton­ta. Pi­täi­si­kö nuor­ten kul­kea kol­mel­la au­tol­la vaik­ka mah­tui­si­vat yh­teen? Li­sää­kö tämä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta? On­ko tämä ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­vä uu­dis­tus?

Aja­tus on myös ol­lut, et­tä nuo­ril­le kul­jet­ta­jil­le tu­li­si vaa­ti­mus eril­li­ses­tä nuo­ren kul­jet­ta­jan mer­kis­tä. Vuon­na 1996 luo­vut­tiin "80-lät­kän" käy­tös­tä, osin sii­tä syys­tä, et­tä lät­käl­lä mer­ka­tut kul­jet­ta­jat jou­tui­vat kiu­saa­mi­sen ja är­syt­tä­mi­sen koh­teek­si lii­ken­tees­sä. Oli­si­vat­ko ih­mi­set muut­tu­neet täs­sä asi­as­sa yh­den su­ku­pol­ven ai­ka­na? Sy­vin ym­mär­rys sii­tä, et­tä au­tos­sa is­tuu nuo­ri ja ko­ke­ma­ton kul­jet­ta­ja tu­lee saa­da is­kos­tet­tua ra­tin ja pen­kin vä­liin, jot­ta kul­jet­ta­ja osaa suh­teut­taa toi­min­tan­sa lii­ken­tees­sä ko­ke­muk­seen­sa ja ajo­tai­toi­hin­sa. Ei kul­jet­ta­jan iän ker­to­mi­sel­la ole ul­ko­puo­li­sil­le mer­ki­tys­tä jos ajo su­juu sään­tö­jen mu­kai­ses­ti tur­val­li­ses­ti.

Mie­les­tä­ni 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­pia tu­lee eh­dot­to­mas­ti pys­tyä myön­tä­mään jat­kos­sa­kin, mut­ta edel­lä mai­ni­tut epä­koh­dat uu­dis­tuk­ses­sa vaa­tii kor­jaus­ta. Asia on tär­keä eri­tyi­ses­ti Itä-Suo­mes­sa, mis­sä vä­li­mat­kat ovat pit­kiä. Mah­dol­lis­ta­mal­la nuor­ten su­ju­vat siir­ty­mi­set au­toil­len voi use­am­pi nuo­ri asua pi­dem­pään ko­to­na van­hem­pien kas­va­tuk­sen ja val­von­nan al­la. Tämä on var­mas­ti koko yh­teis­kun­tam­me etu.

KATI HYN­NI­NEN

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kok.),

Savo-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely