JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.2.2023 11.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Mahdollistetaan oppiminen kouluissa

Kou­luis­sa on mo­nia haas­tei­ta tänä päi­vä­nä. Re­surs­si­va­je ja ajan­puu­te haas­ta­vat ja ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­ta on vai­kea saa­vut­taa. Ny­kyi­sen ope­tus­suun­ni­tel­man taus­tal­la ole­va ih­mis­kä­si­tys it­se­oh­jau­tu­vas­ta op­pi­laas­ta on haas­teel­li­nen. It­se­oh­jau­tu­vuut­ta vaa­di­taan jo ala­kou­luis­sa, pu­hu­mat­ta­kaan it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sis­ta am­ma­til­li­sis­sa opin­nois­sa ja lu­ki­ois­sa.

It­se­oh­jau­tu­vien ope­tus­me­ne­tel­mien käyt­tö so­pii osal­le op­pi­jois­ta eri­no­mai­ses­ti, mut­ta meil­lä on pal­jon lap­sia ja nuo­ria, joil­le tuo vaa­ti­mus on koh­tuu­ton. Eri­tyi­ses­ti te­hos­te­tun ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien op­pi­lai­den tu­lee saa­da riit­tä­väs­ti tar­vit­se­maan­sa tu­kea. Pien­ryh­miä on vä­hen­net­ty ja kou­luis­sa on pu­laa ink­luu­si­on vaa­ti­mis­ta re­surs­seis­ta. Luo­ka­no­pet­ta­jien työs­tä on tul­lut sel­viy­ty­mis­tä, kun he opet­ta­vat ryh­miä, jois­sa op­pi­lail­la on hy­vin eri­lai­sia haas­tei­ta. 

Pe­ru­so­pe­tus on kär­si­nyt ko­vas­ti. Moni opet­ta­ja on kri­ti­soi­nut myös va­lin­nai­sai­nei­den tar­peel­li­suut­ta ala­kou­lus­sa. Hei­dän mie­les­tään tär­ke­äm­pää oli­si saa­da käyt­tää ai­kaa eri­tyi­ses­ti pe­rus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen. Nyt ei ole riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja äi­din­kie­len ja ma­te­ma­tii­kan opet­ta­mi­seen. Tänä päi­vä­nä opet­ta­jien vä­sy­mi­nen ja op­pi­lai­den oi­reh­ti­mi­nen on va­li­tet­ta­va to­si­a­sia kou­luis­sam­me. Olen kes­kus­tel­lut opet­ta­jien kans­sa, ja moni miet­tii va­ka­vas­ti am­ma­tin­vaih­toa. He ko­ke­vat, et­tei­vät voi enää kun­ni­al­la suo­rit­taa työ­tään las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa. Tämä on erit­täin huo­les­tut­ta­vaa. Opet­ta­jat ovat vä­sy­nei­tä.

Ny­ky­ään op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen on riit­tä­mät­tö­mien re­surs­sien vuok­si pal­jon työ­te­li­ääm­pää kuin en­nen. On tär­ke­ää mah­dol­lis­taa op­pi­mi­nen kou­luis­sa kai­kil­le op­pi­lail­le. Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oi­keus saa­da riit­tä­vä tuki op­pi­mi­seen ja kou­lus­sa viih­ty­mi­seen. Opet­ta­jil­la on oi­keus hy­vään työ­hy­vin­voin­tiin. Li­säk­si toi­von har­taas­ti, et­tä pe­rin­teet kou­lus­sa säi­lyi­si­vät. Jou­lu­juh­las­sa ker­rot­tai­siin edel­leen Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä ja eri­lai­set kil­pai­lut osak­si toi­min­taa. Ai­em­min kou­luis­sa muun mu­as­sa hiih­det­tiin kil­paa. Kil­pai­lu kuu­luu ih­mi­se­lä­mään ja sii­hen on hyvä kas­vaa jo kou­lus­sa. Se on osa kas­vua ja ke­hi­tys­tä.

Lap­set ja nuo­ret ovat mei­dän tu­le­vai­suu­tem­me. An­ne­taan heil­le edel­ly­tyk­set kas­vuun ja op­pi­mi­seen. Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia tu­e­taan myös huo­leh­ti­mal­la opet­ta­jien hy­vin­voin­nis­ta. An­ne­taan opet­ta­jil­le työ­rau­ha ja mah­dol­li­suus hy­vään työ­hy­vin­voin­tiin.

MAR­JO VAL­LIUS-HYT­TI­NEN

yk­si­kön­joh­ta­ja,

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas, kok.

Lisää aiheesta

Kysely