JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.2.2023 7.14
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kannanhoidollista metsästystä rajoittaviin valituksiin on saatava tolkku

Lei­vi­nuu­nis­sa hy­vin hau­du­tet­tu mu­rea jä­nis­pais­ti tuo mie­leen lap­suu­den sun­nun­tai­lou­naat. En­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen met­säs­tyk­seen sain muu­ta­man kuu­kau­den ikäi­se­nä in­nok­kaan met­säs­tä­jä-isä­ni sel­kä­re­pus­sa. Tuol­loin ei sa­loil­la kul­kies­sa tar­vin­nut pe­lä­tä suur­pe­to­ja. Koi­ran us­kal­si las­kea hy­vin jä­nik­sen ajoon. Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys oli it­ses­tään­sel­vyys ja su­si­kan­ta­kin oli ny­kyis­tä pie­nem­pi.

Vii­me viik­koi­nen Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös otet­tiin vas­taan tyr­mis­ty­nee­nä met­säs­tys­pii­reis­sä ja myös vil­je­li­jöi­den kes­kuu­des­sa. Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tön va­li­tuk­sen seu­rauk­se­na hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen seit­se­män poik­keus­lu­pa­pää­tös­tä kar­hun kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Pää­tök­set oli­si­vat oi­keut­ta­neet jopa 92 kar­hun met­säs­tyk­sen. Met­säs­tä­jä­liit­to piti luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tön va­li­tuk­sia pe­rus­teet­to­mi­na. Pää­tös on eri­koi­nen, sil­lä Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si va­li­tuk­set vas­taa­vas­sa ta­pauk­ses­sa. (Suo­men riis­ta­kes­kus.) Päin­vas­toin kuin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, La­pis­sa met­säs­tys­kult­tuu­rin säi­lyt­tä­mi­nen ja adap­tii­vi­sen kar­hu­kan­nan hal­lin­ta ym­mär­ret­tiin.

Suur­pe­dois­ta kar­hut ja su­det ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain suu­ren mää­rän tu­ho­ja. Kar­hut tu­ho­a­vat maan­vil­je­li­jöi­den hei­nä­paa­le­ja ja tal­laa­vat jopa heh­taa­ri­tol­kul­la vil­jaa. Vil­je­li­jät ovat jo muu­ten­kin ah­taal­la. Suur­ta huol­ta ai­heut­taa se, et­tä tu­hot hei­ken­tä­vät suo­ma­lai­sen ruo­an­tuo­tan­non tur­vaa­mis­ta en­ti­ses­tään. MTV 3 uu­ti­soi 11.10.2017 kar­hun ai­heut­ta­neen 10 000 eu­ron va­hin­got vil­je­li­jäl­le Liek­sas­sa ja Il­ta­leh­ti uu­ti­soi 22.9.2022 kar­hun ai­heut­ta­neen jopa 10 000 eu­ron tu­hot la­pin­lah­te­lai­sel­le me­hi­läis­tar­hu­ril­le. Vuon­na 2020 su­sien ai­heut­ta­mia koi­ra­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin 200 000 eu­rol­la (Met­säs­tä­jä­leh­ti 15.1.2021). Koi­ra­va­hin­got ovat vii­me vuo­si­na pai­not­tu­neet eri­tyi­ses­ti nel­jään maa­kun­taan, mu­kaan lu­kien Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo (Yle 30.9.2021). Pai­su­nut su­si­kan­ta ai­heut­taa eri­tyi­ses­ti reu­na-alu­eil­la asu­vil­le kou­lu­lai­sil­le tur­val­li­suu­suh­kaa. Juu­as­sa susi oli jäl­kien pe­rus­teel­la käy­nyt ta­lous­ra­ken­nuk­ses­sa. Su­den ja kar­hun kuu­lui­si ol­la ih­mi­siä väis­tä­viä ar­ko­ja met­sän eläi­miä. Ne ei­vät kuu­lu ih­mis­ten pi­hoil­le.

Kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä ra­joit­ta­viin va­li­tuk­siin on saa­ta­va tolk­ku. Itäi­sen Suo­men met­sis­sä ei ole vaa­raa kar­hun tai su­den su­ku­puut­toon kuo­le­mi­ses­ta. Kai­paan päät­tä­jil­tä jä­mä­käm­piä ot­tei­ta kan­nan­hoi­dol­li­seen suur­pe­to­jen met­säs­tyk­seen. Ko­ti­mai­nen ruo­an­tuo­tan­to ja luon­toon liit­ty­vät har­ras­tuk­set, met­säs­tys mu­kaan lu­kien on tur­vat­ta­va.

JERT­TA HA­RI­NEN

Met­säs­tä­jän ty­tär

P-K:n hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton 1.vpj.

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (Kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely