JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.2.2023 4.20
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Ruoka, luonto ja kulttuuri elinvoi­ma­ve­tu­reiden joukkoon

Vuo­sien mit­tai­nen elin­tar­vi­ke- ja luon­non­va­ra­tuo­te­a­lo­jen ke­hit­tä­mis­työ al­kaa kan­taa seu­tu­kun­nal­lam­me he­del­mää.

Luon­non­tuo­te­a­lan voi­mak­kaam­pi ke­hi­tys al­koi Kes­ki-Kar­ja­las­sa vuon­na 2017 Mah­dol­li­suuk­sia jat­ko­ja­los­tuk­ses­ta -hank­keen myö­tä. Sitä seu­ra­si­vat ELOT eli Elin­tar­vi­ke- ja luon­non­tuot­tei­den te­ol­li­sen tuo­tan­non ke­hit­tä­mi­nen Kes­ki-Kar­ja­las­sa -han­ke ja PAKU-yri­tys­ryh­mä­han­ke, jos­sa on sel­vi­tet­ty edel­ly­tyk­siä pe­rus­taa pa­kas­te­kui­vaus­lai­tos Kes­ki-Kar­ja­laan.

Tä­män vuo­si­kym­me­nen kään­ty­es­sä luon­non­tuo­te- ja elin­tar­vi­ke­a­lan yri­tys­ver­kos­to­jen muo­dos­tu­mi­nen sekä jat­ko­ja­los­tus­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu al­koi­vat vauh­dit­tua Pu­hos­hal­lin osal­ta.

Ke­vääl­lä 2021 Koti-Kar­ja­lan haas­tat­te­lus­sa ELOT-han­ket­ta ve­tä­vä KE­TIn yri­ty­sa­si­an­tun­ti­ja Päi­vi Kar­hu­nen ki­teyt­ti hank­keen tar­peel­li­suut­ta to­te­a­mal­la, et­tä Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la on pää­sään­töi­ses­ti al­ku­tuo­tan­toon kes­kit­ty­nyt­tä toi­min­taa. Hank­kees­sa py­ri­tään ke­hit­tä­mään tuot­tei­den ja­los­ta­mis­ta ja sii­hen tar­vit­ta­vaa tek­no­lo­gi­aa. Kar­hu­nen to­te­si, et­tä kes­ki­kar­ja­lai­sel­la ruu­al­la on mah­dol­li­suus me­nes­tyä maa­il­mal­la, kun sii­tä tuo­te­taan ku­lut­ta­jia kiin­nos­ta­via, ajan­mu­kai­sia tuot­tei­ta.

Vii­me syk­syn ja tä­män tal­ven ai­ka­na olem­me saa­neet näh­dä konk­re­ti­aa: Pu­hos­hal­liin pe­rus­tet­ta­vaan pa­kas­te­kui­vaus­lai­tok­sen toi­min­ta on käyn­nis­ty­mäs­sä. Tuo­tan­toon tu­le­viin tuot­tei­siin on käy­ty tu­tus­tu­mas­sa mi­nis­te­ri­ta­soa myö­ten. Myös ovet maa­il­mal­le ovat avau­tu­mas­sa. Maa­il­man suu­rin elin­tar­vi­ke­a­lan ta­pah­tu­ma Grüne Woc­he toi tam­mi­kuus­sa Poh­jois-Kar­ja­laa näyt­tä­väs­ti esil­le Suo­men osas­tol­la. Eten­kin pa­kas­te­kui­va­tut mar­jat, juu­rek­set ja niis­tä ja­los­te­tut tuot­teet sai­vat sekä ylei­söl­tä et­tä am­mat­ti­lai­sil­ta ihas­tu­neen vas­taa­no­ton.

Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki. Sai­maan alu­eel­le on myön­net­ty Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my, tut­ta­val­li­sem­min ERG –tit­te­li vuo­del­le 2024. Tä­mä­kin tun­nus­tus on tu­los­ta pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tä. Tar­koi­tus on, et­tä Sai­maa hou­kut­te­lee eri­tyi­ses­ti ruo­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta mat­kai­li­joi­ta tee­ma­rei­teil­lä sekä ruo­an ja tai­teen yh­dis­tä­vil­lä ta­pah­tu­mil­la ja pal­ve­luil­la. Olem­me Kes­ki-Kar­ja­las­sa ERG:n hyö­dyn­tä­mi­ses­sä ai­ti­o­pai­kal­la. Mai­nit­se­mat­ta kult­tuu­rin sa­ral­la em­me voi jät­tää Night­wis­hin keik­kaa ko­ti­ken­täl­lään Ki­teel­lä en­si ke­sä­kuus­sa.

Puh­das luon­to, sen mah­dol­lis­ta­ma elin­tar­vik­kei­den puh­das al­ku­tuo­tan­to ja ja­los­tus sekä kult­tuu­ri­o­saa­mi­sem­me ovat saa­mas­sa an­sait­se­maan­sa kan­sain­vä­lis­tä ar­vos­tus­ta. Kun me­neil­lään ole­vat elin­tar­vi­ke- ja kult­tuu­ri­a­lan hank­keet ete­ne­vät maa­liin­sa, tuo­vat ne mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la uut­ta elin­voi­maa seu­tu­kun­nal­lem­me.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely