JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kuva: tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista/jyrsijatorjunta

3.2.2023 12.08
Uutiset

Kiteellä rottahavaintoja asuinalueilla

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­toi­mi ja Siun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to on saa­nut usei­ta il­moi­tuk­sia rot­ta­ha­vain­nois­ta eri puo­lil­la Ki­teen kau­pun­kia.

Ki­teen kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Mar­jo Tik­ka muis­tut­taa, et­tä jo­kai­nen kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja voi vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­laan jyr­si­jöi­den tor­jun­taan.

– Pie­net ar­ki­set rat­kai­sut ja asui­na­lu­een yh­teis­työ rot­tien ja mui­den jyr­si­jöi­den tor­jun­nas­sa on avai­na­se­mas­sa. Rot­ta­ha­vain­non teh­ty­ään kan­nat­taa ky­sel­lä myös naa­pu­reil­ta mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta ja tor­jun­ta­toi­mis­ta. Rot­tien tor­jun­ta­vas­tuu on kiin­teis­tö­no­mis­ta­jal­la, hän täh­den­tää kau­pun­gin tie­dot­tees­sa.

Rot­tien tor­ju­mi­nen en­nal­ta on en­si­si­jai­nen kei­no

– Huo­leh­dit­han, et­tei pi­ha­pii­ris­sä­si ole jyr­si­jöil­le so­pi­via pesä-, pii­lo- tai ruo­ka­paik­ko­ja. Kiin­teis­tön jä­te­as­ti­at ovat eh­jiä, ei­kä as­ti­oi­den ul­ko­puo­lel­le ke­rä­tä jät­tei­tä. Ta­lous­jät­tei­den kom­pos­toin­ti on teh­tä­vä sul­je­tus­sa, jyr­si­jä­e­ris­te­tys­sä kom­pos­to­ris­sa. Avo­kom­pos­tis­sa saa kom­pos­toi­da ai­no­as­taan puu­tar­ha­jät­tei­tä, ei­kä nii­hin saa lait­taa mi­tään elin­tar­vi­ke­jä­tet­tä. Syk­syi­sin on tär­ke­ää ke­rä­tä kaik­ki puu­tar­han sato pois maas­ta, et­tei esi­mer­kik­si maa­han pu­don­neet ome­nat hou­kut­te­le rot­tia.

– Lem­mik­kien ruo­kin­taa ul­ko­na on väl­tet­tä­vä tai ruo­ka-as­ti­at on ha­et­ta­va pois ruo­kin­nan jäl­keen. Myös lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kat voi­vat hou­ku­tel­la rot­tia. Lin­tu­jen ruo­kin­ta ei saa ta­pah­tua maas­ta ja maa­han va­ris­sut lin­nun­ruo­ka on puh­dis­tet­ta­va sie­me­nis­tä sään­nöl­li­ses­ti, Tik­ka oh­jeis­taa.

Ro­til­la mo­nen­lai­sia suo­ja­paik­ko­ja

Ro­tat käyt­tä­vät suo­ja­paik­koi­naan esi­mer­kik­si sei­nän vie­rel­le jä­tet­ty­jä ta­va­roi­ta tai pi­ha­pii­rin ul­ko­ra­ken­nuk­sia. Lä­hi­a­lu­eel­la teh­dyn rot­ta­ha­vain­non jäl­keen kiin­teis­tön ul­ko­ra­ken­nuk­sia tu­lee tar­kas­taa sään­nöl­li­ses­ti mah­dol­lis­ten rot­tien va­ral­ta.

Rot­tien hä­vit­tä­mi­nen ta­pah­tuu en­si­si­jai­ses­ti lou­kut­ta­mal­la. Lou­kut si­joi­te­taan rot­tien kul­ku­rei­teil­le. Lou­kut tu­lee suo­ja­ta niin, et­tei­vät lap­set tai muut kuin pyy­det­tä­vät eläi­met pää­se nii­hin kä­sik­si. Li­säk­si louk­ku on kiin­ni­tet­tä­vä esim. sei­nään.

Lou­kut on tar­kis­tet­ta­va ja tyh­jen­net­tä­vä sään­nöl­li­ses­ti. Kuol­leet eläi­met hä­vi­te­tään polt­to­kel­poi­sen jät­teen mu­ka­na. Mi­kä­li oma tor­jun­ta ei näy­tä te­ho­a­van riit­tä­väs­ti, tu­lee kään­tyä tu­ho­lais­tor­jun­nan am­mat­ti­lai­sen puo­leen.

Tie­toa löy­tyy Tu­ke­sin si­vuil­ta

Tu­kes on teh­nyt opas­si­vun myös jyr­si­jä­myrk­ky­jen käy­tös­tä. Op­paan mu­kaan hii­ril­le tar­koi­te­tut myrk­ky­syö­tit ei­vät au­ta rot­tien tor­jun­nas­sa, vaan yk­sit­täi­sel­lä kiin­teis­töl­lä käy­tet­ty­nä hii­ren­myrk­ky voi vain pa­hen­taa asi­aa. Rot­tien­tor­jun­ta tu­li­si teh­dä ker­ral­la koko naa­pu­rus­ton alu­eel­la. Li­sää tie­toa jyr­si­jä­myrk­ky­jen käy­tös­tä löy­dät tääl­tä: Luu­lot pois ke­mi­kaa­leis­ta: jyr­si­jä­tor­jun­ta | Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to (Tu­kes)

Tu­ke­sin te­ke­män Jyr­si­jä­tor­jun­nan hy­vän käy­tän­nön op­paan löy­dät tääl­tä: Jyr­si­jä­tor­jun­nan hy­vän käy­tän­nön oh­je | Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to (Tu­kes)

Lisää aiheesta

Kysely