JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.2.2023 15.29
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vetoomus riistan­hoi­to­yh­dis­tyksille ja riistapäällikölle

Hir­ven met­säs­tys­kau­si on päät­ty­nyt ja Poh­jois-Kar­ja­lan saa­lis oli lä­hes 1 400 hir­veä. Met­säs­tä­jät an­sait­se­vat kii­tok­sen täs­tä tär­ke­äs­tä työs­tä kan­nan­hal­lin­nas­sa. Hir­vi­ta­lou­sa­lu­eit­tai­sen seu­ran­nan mu­kaan hir­vi­kan­ta on ta­voi­te­haa­ru­kas­sa kol­mes­sa maa­kun­nan nel­jäs­tä hir­vi­ta­lou­sa­lu­ees­ta ja yh­des­sä (PK3) kan­ta vai­kut­tai­si ole­van jopa al­le ta­voi­te­haa­ru­kan. Täs­tä huo­li­mat­ta, osal­la maa­no­mis­ta­jis­ta on suu­ria haas­tei­ta hir­vi­va­hin­ko­jen kans­sa. Hir­vi­ti­hen­ty­mis­sä syn­tyy tai­mi­kois­sa edel­leen ru­maa jäl­keä. Tai­mi­koi­den li­säk­si mer­kit­tä­viä hir­vi­tu­ho­ja on syn­ty­nyt nyt myös jä­rei­siin tuk­ki­kuu­si­koi­hin. Hir­vi­ti­hen­ty­mät on huo­mi­oi­ta­va en­si syk­syn kaa­to­lu­pien koh­den­ta­mi­ses­sa.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen jul­kai­se­mis­ta hir­vi­ha­vain­to­kar­tois­ta (Ne­tis­sä haul­la ”hir­ven alu­eel­li­set läm­pö­kar­tat”) on suo­raan näh­tä­vis­sä, mi­ten ra­jus­ti hir­vi­ti­hey­det vaih­te­le­vat Poh­jois-Kar­ja­lan hir­vi­ta­lou­sa­lu­ei­den si­säl­lä. Ve­sis­töt ja­ka­vat alu­ei­ta ja vai­kut­ta­vat ti­hen­ty­mien muo­dos­tu­mi­seen. Poh­jois-Kar­ja­las­sa on to­tut­tu sii­hen, et­tä hir­ven­kaa­to­lu­pia myön­ne­tään suu­ra­lu­eil­le sama mää­rä yk­si­löi­tä tu­hat­ta heh­taa­ria koh­den riip­pu­mat­ta pai­kal­li­sis­ta hir­vi­ti­heyk­sis­tä. Tämä mer­kit­see huo­mat­ta­vaa ali­ve­ro­tus­ta ti­hen­ty­mä­a­lu­eil­le ja toi­saal­ta yli­ve­ro­tus­ta hy­vin hei­kon kan­nan alu­eil­le. Olem­me nos­ta­neet tä­män on­gel­man esil­le jo use­am­man ker­ran vii­me vuo­si­na, mut­ta toi­min­ta­mal­lia ei ole maa­no­mis­ta­jien vaa­ti­muk­sis­ta huo­li­mat­ta muu­tet­tu.

Ve­to­am­me Poh­jois-Kar­ja­las­sa toi­mi­vien riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten hal­li­tuk­sia tar­kas­te­le­maan hir­vi­kan­nan vaih­te­lua toi­mi­a­lu­een si­säl­lä ja tar­vit­ta­es­sa pe­rus­ta­maan ti­hen­ty­miä pai­not­ta­via ve­ro­tus­te­ho­loh­ko­ja jo ve­ro­tus­suun­nit­te­lun al­ku­vai­hees­sa. Mis­sään ni­mes­sä ko­ko­nai­sia riis­tan­hoi­to­yh­dis­ty­sa­lu­ei­ta ei saa rau­hoit­taa hir­ven­met­säs­tyk­sel­tä! Ve­to­am­me myös Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la toi­mi­vaan Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen riis­ta­pääl­lik­köön, jon­ka it­se­näi­ses­sä pää­tös­val­las­sa on tar­vit­ta­es­sa ve­ro­tus­loh­ko­jen pe­rus­ta­mi­nen pai­kal­lis­ten va­hin­ko­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

TIMO LES­KI­NEN,

kent­tä­joh­ta­ja

MTK met­sä­no­mis­ta­jat

HAR­RI VÄ­LI­MÄ­KI,

joh­ta­ja,

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely