JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.2.2023 12.35
Mielipiteet

MIELIPIDE: Välitilinpäätös

Alu­e­vaa­leis­ta on ku­lu­nut nyt vuo­si ja on pai­kal­laan teh­dä ke­vyt vä­li­ti­lin­pää­tös. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­to on aloit­ta­nut työn­sä hy­väs­sä yh­teis­työs­sä. Vuo­den­vaih­tee­seen liit­ty­nyt käy­tän­nön pal­ve­lu­jen siir­to Siun so­tel­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le su­jui il­man suu­rem­pia on­gel­mia.

Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na on käy­nyt sel­väk­si, et­tä tär­kein osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa on osaa­va ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta. Lää­kä­rien ja myös muun hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan va­jaus ai­heut­taa jat­ku­via ja jopa kriit­ti­siä on­gel­mia ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen ar­jes­sa. Pal­ve­lut ei­vät toi­mi koko maa­kun­nan alu­eel­la. Voi­vot­te­lua ai­hees­ta on ol­lut pal­jon mut­ta käy­tän­nön toi­men­pi­tei­tä va­li­tet­ta­van vä­hän. Olem­me Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mä­nä jät­tä­neet aloit­teen, jos­sa pe­rään­kuu­lu­tam­me käy­tän­nön toi­min­ta­mal­le­ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si sekä ar­vi­o­ta teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den riit­tä­vyy­des­tä.

Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mä on ol­lut ak­tii­vi­nen ja aloit­teel­li­nen toi­mis­saan. Kes­kus­ta on jät­tä­nyt kak­si omais­hoi­ta­jien ase­maa kos­ke­nut­ta aloi­tet­ta. Olem­me ol­leet huo­lis­saan omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja olem­me esit­tä­neet ko­ro­tus­ta omais­hoi­ta­jien palk­ki­oi­hin sekä re­surs­se­ja sii­hen, et­tä omais­hoi­ta­jien va­paat tu­li­si­vat pi­de­tyk­si. Omais­hoi­ta­jat va­paut­ta­vat hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan re­surs­se­ja mut­ta myös omais­hoi­ta­jis­ta on pi­det­tä­vä huol­ta.

Kes­kus­tan ryh­mä on li­säk­si jät­tä­nyt kak­si Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­tin jat­koa kos­ke­vaa aloi­tet­ta. Ai­ka­naan Pek­ka Pus­kan joh­dol­la maa­kun­nas­sa vä­hen­net­tiin suo­lan sekä voin käyt­töä ja maa­kun­nan sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­kuol­lei­suus las­ki. Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­ti 2.0 hen­ges­sä voi­sim­me nyt al­kaa yh­des­sä kun­tien ja yh­dis­tys­toi­mi­joi­den kans­sa edis­tä­mään sitä, et­tä poh­jois­kar­ja­lai­set liik­kui­si­vat enem­män ja söi­si­vät so­ke­ria vä­hem­män.

Iso­na jär­jes­tel­mä­uu­dis­tuk­se­na Kes­kus­ta on jät­tä­nyt myös aloit­teen oma­lää­kä­ri­mal­lis­ta. Lää­kä­riin pää­sy ja hoi­don jat­ku­vuus ovat Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kes­kei­siä haas­tei­ta. Kes­kus­ta ha­lu­aa pi­tää pal­ve­lut ih­mi­siä lä­hel­lä ja pa­nos­taa pe­rus­ter­vey­den­huol­toon. Oma­lää­kä­ri­mal­li on yk­si vas­taus pal­ve­lu­jen ny­ky­ti­lan haas­tei­siin. Li­säk­si olem­me jät­tä­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le aloit­teet päi­vys­tyk­sen ruo­ka­pal­ve­luis­ta ja ko­ti­hoi­don toi­min­ta­mal­lis­ta.

Asia mis­tä em­me ole jät­tä­neet aloi­tet­ta, mut­ta mis­tä olem­me pi­tä­neet ko­kouk­sis­sa ään­tä, on or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tus. Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mä ha­lu­aa, et­tä Siun so­ten ai­kai­sia joh­to­ket­ju­ja sel­kiy­te­tään ja joh­don ta­so­ja vä­hen­ne­tään. Tämä työ tu­lee aloit­taa nyt. Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­män puo­les­ta kii­tän mui­ta alu­e­val­tuus­to­ryh­miä hy­väs­tä ja luot­ta­mus­ta ra­ken­ta­vas­ta yh­teis­työs­tä ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na.

MAT­TI KUIT­TI­NEN,

Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja,

YTM

Lisää aiheesta

Kysely