JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.1.2023 16.03
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kodinhoi­ta­ja­jär­jestelmä pitää palauttaa

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa kuu­lee usein lau­seen: "Van­hem­muus on hu­kas­sa". Yh­teis­kun­nas­sam­me on ta­pah­tu­nut van­hem­muu­den ja lap­si­per­hei­den nä­kö­kul­mas­ta suu­ri muu­tos. Van­hem­muu­den vaa­ti­muk­set ovat kas­va­neet. Vaik­ka per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus on ol­lut mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le per­heel­le oman nä­köi­nen las­ten­hoi­to­muo­to, käy­tän­nös­sä tämä ei to­teu­du kai­kis­sa per­heis­sä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Ko­ti­äi­tiyt­tä tai -isyyt­tä ei enää tu­e­ta, ku­ten ai­kai­sem­min. Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män tar­koi­tus on tu­kea per­hee­näi­tien ja –isien pa­luu­ta työ­e­lä­mään mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti van­hem­pain­va­paan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Se ei pal­ve­le kaik­kia per­hei­tä.

Vii­me vuon­na lap­sia syn­tyi vä­hi­ten 150 vuo­teen. Syi­tä on et­sit­ty ja ni­met­ty usei­ta. Van­hem­muu­den ai­heut­ta­ma kuor­mi­tus on eri­tyi­sen suu­ri, kun lap­set ovat pie­niä. Suu­ret van­hem­muu­den ra­sit­teet ai­heut­ta­vat vä­sy­mys­tä. Mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kas­va­neet. Elin­ta­so­kus­tan­nus­ten nou­sun myö­tä lap­si­per­he­köy­hyys ja vel­kaan­tu­mi­nen ovat li­sään­ty­neet (mm. Ke­lan tut­ki­musb­lo­gi 14.9.2022). Sik­si edus­kun­nan pää­tös asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen vä­hen­nys­ten pois­ta­mi­ses­ta juu­ri kor­ko­jen kas­vun ai­kaan oli ajat­te­le­ma­ton. Tämä käy­tän­nös­sä pa­kot­taa ar­vot­ta­maan asi­oi­ta usein ta­lous, ei per­he edel­lä. Kai­kil­la ei ole mah­dol­lis­ta pal­ka­ta las­ten­hoi­ta­jaa. Krii­sien kes­kel­lä voi­ma­va­rat ovat niin vä­his­sä, et­tei van­hem­mil­la rii­tä vält­tä­mät­tä voi­mia pyy­tää apua. Lap­sen va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen tai van­hem­man uu­pu­mus saat­ta­vat vie­dä vii­mei­set­kin voi­mat. Työ­e­lä­män vaa­ti­muk­set ovat kas­va­neet, ei­kä per­heil­lä usein­kaan ole enää en­ti­sen­lais­ta tur­va­verk­koa. Sa­maan ai­kaan, kun elä­kei­kää on nos­tet­tu, mo­net iso­van­hem­mat ovat vie­lä työ­e­lä­mäs­sä kiin­ni. Ai­kai­sem­min use­as­sa ko­dis­sa kävi ko­din­hoi­ta­ja, joka avus­ti per­hei­tä jo­kai­sen omien tar­pei­den mu­kai­ses­ti. Tä­män päi­vän yh­teis­kun­nas­sa ei enää tun­nis­te­ta en­ti­sen­lais­ta ko­din­hoi­ta­ja­jär­jes­tel­mää. Ko­din­hoi­ta­jat tu­li­si­kin pa­laut­taa.

Las­tenp­sy­ki­at­ri Jari Sink­ko­nen on to­den­nut lap­sen tar­vit­se­van it­se­ään vah­vem­mat van­hem­mat. Lap­set ovat tu­le­vai­suu­den toi­vo. Suo­men pi­tää ol­la maa, jos­sa jo­kai­nen lap­si on ter­ve­tul­lut. Il­man lap­sia Suo­mel­la ei ole tu­le­vai­suut­ta. Sik­si yh­teis­kun­tam­me yh­te­nä kär­ki­ta­voit­tee­na tu­lee­kin ol­la van­hem­muu­den vah­vis­ta­mi­nen ja tu­ke­mi­nen.

JERT­TA HA­RI­NEN

opet­ta­ja

P-K:n hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton 1.vpj.

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (Kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely