JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.1.2023 13.08
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kotitalouksia tuettava talven yli

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set säh­kön ar­von­li­sä­ve­ron ti­la­päi­ses­tä las­ke­mis­ta, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä ja suo­ras­ta säh­kö­tu­es­ta ovat si­näl­lään tar­peel­li­sia, mut­ta ei­vät koh­den­nu ko­vin tar­kas­ti. On ko­ti­ta­louk­sia, jot­ka ei­vät saa sen pa­rem­min suo­raa säh­kö­tu­kea kuin ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä­kään, vaik­ka säh­kön hin­ta nou­see reip­paas­ti. Toi­saal­ta alv-alen­nuk­sen saa­vat ne­kin, joil­la van­ho­jen so­pi­mus­ten an­si­ois­ta on jo edul­li­nen säh­kö ja näin vie­lä en­tis­tä edul­li­sem­pi. Uu­sim­man tu­ki­muo­don koh­dal­la kor­vaus pe­rus­tuu mar­ras-jou­lu­kuun ku­lu­tuk­seen ja säh­köyh­ti­öi­den kaut­ta hy­vi­te­tään ku­lut­ta­jien las­ku­ja.

Kan­sa­lais­ten tu­lo­tie­dot ja säh­kön ku­lu­tus­tie­dot ovat mo­lem­mat tie­dos­sa, jos­kin eri jär­jes­tel­mis­sä. Nii­tä tu­li­si te­hok­kaam­min hyö­dyn­tää ja tuki koh­den­taa niil­le, joil­la on suu­ri säh­kön­ku­lu­tus ja jot­ka ovat alim­mis­sa tu­lo­luo­kis­sa. Pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä säh­kön hin­noit­te­lu­mal­lia on myös muu­tet­ta­va si­ten, et­tei kal­leim­man tuo­tan­to­muo­don osuus enää mää­rit­te­le koko tun­ti­hin­taa. Myös polt­to­ai­nei­den ja­ke­lu­vel­voit­teen alen­nus­ta kan­nat­taa jat­kaa, vaik­ka Ma­ri­nin hal­li­tus toi­kin edus­kun­taan esi­tyk­sen, jol­la sitä on jäl­leen tar­koi­tus ki­ris­tää tu­le­vi­na vuo­si­na.

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit esit­ti jo vii­me ke­sä­nä myös säh­kö­ve­ron por­ras­ta­mis­ta alu­eel­li­ses­ti Ruot­sin mal­lin mu­kaan. Ve­ron alu­eel­li­nen por­ras­ta­mi­nen kom­pen­soi­si maa­seu­dun kal­liim­pia säh­kön siir­to­hin­to­ja ja kor­ke­am­pia liik­ku­mi­sen kus­tan­nuk­sia. Li­säk­si se aut­tai­si maa­ti­lo­ja ja yri­tyk­siä, toi­sin kuin alv-alen­nus, joka on niil­le lä­pi­las­ku­tet­ta­va erä.

Sa­moin esi­täm­me, et­tä am­mat­ti­die­sel tuli ot­taa käyt­töön ja die­sel -au­to­jen käyt­tö­voi­ma­ve­ro tu­li­si pois­taa, kos­ka pump­pu­hin­to­jen ol­les­sa ben­sii­nin kans­sa li­ki­pi­tä­en sama, sil­le ei ole enää pe­rus­tet­ta. Jul­kai­sim­me syk­syl­lä 100 koh­dan krii­si­val­mius­pa­ke­tin, jos­sa esi­te­tään usei­ta mui­ta­kin toi­mia Suo­men ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­den ja huol­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si.

On sel­vää, et­tä myös mei­dän ku­lut­ta­jien omia toi­mia tar­vi­taan tal­ven yli sel­vi­ä­mi­ses­sä. Jo­kai­sen kan­nat­taa ai­na­kin la­da­ta pu­he­li­meen­sa esi­mer­kik­si Fing­ri­din Tun­ti­hin­ta-so­vel­lus, jon­ka avul­la säh­kön­ku­lu­tus­ta voi ajoit­taa hal­van säh­kön ai­kaan. Tämä ma­dal­tai­si ky­syn­tä­piik­ke­jä ja koh­tuul­lis­tai­si sil­loin hin­to­ja.

SARI ES­SA­YAH,

kan­sa­ne­dus­ta­ja, pj. KD

Lisää aiheesta

Kysely