JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.1.2023 13.11
Mielipiteet

MIELIPIDE: Työtä savokarjalaisten eteen - kaikkien, ei harvojen

Vii­mei­siä viik­ko­ja hal­li­tus­kau­des­ta on me­nos­sa. Tämä hal­li­tus­kau­si on ol­lut ää­ret­tö­män ras­kas ko­ro­na­na ja Uk­rai­nan so­das­ta joh­tu­vis­ta syis­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta olem­me pär­jän­neet, vaik­ka ei ihan omil­la ra­hoil­la, vel­kaa oli otet­ta­va.

Ei voi kyl­lä sa­noa, et­tei­kö kan­sa­lai­sis­ta oli­si pi­det­ty huol­ta. Työl­li­siä on nyt 100 000 enem­män kuin hal­li­tus­kau­den alus­sa ja Sote-uu­dis­tus saa­tiin vih­doin läpi ja to­teu­tuk­seen jul­kis­ten pal­ve­lui­den kaut­ta, ei iso­jen ter­veys­kon­ser­nien voi­ton ta­voit­te­lun eh­doil­la. Per­he­va­paa­uu­dis­tus saa­tiin läpi, jol­la to­teu­te­taan tasa-ar­voa ja li­sä­tään per­hei­den va­lin­nan­va­raa suun­ni­tel­la van­hem­pain­va­paan­sa. Op­pi­vel­vol­li­suus­kin nos­tet­tiin 18 ikä­vuo­teen, sa­mal­la toi­sen as­teen kou­lu­tuk­ses­ta tuli mak­su­ton­ta sekä am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen pa­nos­tet­tiin 80 mil­joo­naa eu­roa tä­män vuo­den alus­ta läh­tien. Lu­ki­o­kou­lu­tus­kin sai li­sää 18 mil­joo­naa eu­roa, eli voi­daan sa­noa, et­tä kou­lu­tuk­seen on pa­nos­tet­tu ja kou­lu­tuk­sen us­ko tu­le­vai­suu­teen on pa­lau­tet­tu. Pa­lau­tet­tiin myös sub­jek­tii­vi­nen var­hais­kas­va­tuk­seen oi­keus kai­kil­le lap­sil­le. Myös ta­kuu­e­lä­ke nou­si kes­ki­mää­rin 137 eu­roa in­dek­si­ko­ro­tuk­sen huo­mi­oon ot­ta­en, sii­nä on sitä kuu­lui­saa vap­pu sa­tas­ta ja vä­hän yli­kin.

Työ kui­ten­kin on kes­ken, ei Suo­mi ole vie­lä val­mis. On teh­tä­vä in­hi­mil­lis­tä ja oi­keu­den­mu­kais­ta, ih­mi­nen edel­lä teh­tä­vää ta­lous­po­li­tiik­kaa. Ta­lous­tal­koi­siin jou­du­taan kyl­lä kaik­ki osal­lis­tu­maan, mut­ta ku­kin kan­to­ky­kyn­sä mu­kaan. Tu­le­vai­suus on ol­ta­va tur­vat­tu il­man uu­sia kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sia tai epä­rei­lu­ja leik­kauk­sia ope­tuk­ses­ta, kou­lu­tuk­ses­ta, ter­vey­den­huol­los­ta tai epäin­hi­mil­li­ses­tä pie­ni­palk­kais­ten ja vä­hem­pi­o­sais­ten ve­ro­tuk­ses­ta.

Uh­ka­ku­via on ole­mas­sa, mi­kä­li por­va­ri­hal­li­tus tä­hän maa­han vaa­lien jäl­keen syn­tyy, sii­tä on lä­hi­his­to­ri­an saa­tos­sa ko­ke­mus­ta ja niis­tä pää­tök­sis­tä mak­se­taan edel­leen. Työ­voi­maa tar­vi­taan esi­mer­kik­si hoi­to­a­lal­le ja sii­hen pa­nos­tet­ta­va, ei­kä se il­man li­sä­ra­haa tule to­teu­tu­maan. On vas­tuul­lis­ta myös sa­noa, et­tei nyt ole suu­rien ve­ro­a­len­nus­myyn­tien ai­ka.

It­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hoi­ta­ja­na kan­nan suur­ta huol­ta hoi­ta­jien työ­hy­vin­voin­nis­ta sekä re­surs­sien puut­tees­ta. Työ­o­lo­jen pa­ran­nus ja rei­lu työn­vaa­ti­vuu­den mu­kai­nen palk­ka on ai­nut kei­no saa­da hoi­to-alal­la pi­to­voi­ma ja ve­to­voi­ma säi­ly­mään. Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on hoi­toa ja hoi­vaa meil­le kai­kil­le, ei har­voil­le. Me olem­me oi­keu­tet­tu­ja ar­vok­kaa­seen van­huu­teen ja tasa-ar­voi­seen yh­den­ver­tai­seen hoi­vaan asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Yh­teis­työ­tä tar­vi­taan nyt enem­män kuin kos­kaan, jopa po­li­tii­kas­sa.

Tänä ke­vää­nä va­li­taan kan­sa­ne­dus­ta­jat te­ke­mään vaa­ti­vaa työ­tä tu­le­vai­suu­den eteen. Sinä ää­nes­tä­mäl­lä pää­tät, on­ko meil­lä tu­le­vai­suu­des­sa in­hi­mil­lis­tä ja oi­keu­den­mu­kais­ta po­li­tiik­kaa vai ro­mu­te­taan­ko täl­lä hal­li­tus­kau­del­la teh­ty­jä so­si­aa­li- ja ter­veys­po­li­tii­kan sekä kou­lu­tuk­sen pa­ran­nuk­sia leik­kauk­sil­la ja ve­ro­jen ki­ris­tyk­sil­lä.

HEIK­KI KORP­PI,

duu­na­ri, hoi­ta­ja, isä ja uk­ki.

Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Kuo­pi­os­ta

Lisää aiheesta

Kysely