JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.1.2023 8.30
Kulttuuri

Veli Simosen muistokonsertti kajahti komeasti Tohmajärvellä

Vuon­na 2021 pe­rus­te­tun Veli Si­mo­sen ni­meä kan­ta­van ra­has­ton va­rois­ta jär­jes­tet­tiin li­ki­main 250 kuu­li­jaa pai­kal­le koon­nut, uu­teen Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jaan kuu­lu­nut kon­sert­ti, jos­sa pää­o­sas­sa oli har­mo­nik­ka Veli Si­mo­sen toi­veen mu­kai­ses­ti. Kon­sert­ti oli Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jan en­sim­mäi­nen, ja se esit­te­li toh­ma­jär­ve­läis­tä mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta. Jat­koa kon­ser­til­le on lu­vas­sa jo lä­hi­ai­koi­na.

Kon­ser­tis­sa esiin­tyi usei­ta pai­kal­li­sia muu­si­koi­ta.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Mikko Löppönen

Kon­ser­tin aloit­ti toh­ma­jär­ve­läi­nen Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton har­mo­ni­kan­soi­ton opis­ke­li­ja Mii­lia Pa­ka­ri­nen opet­ta­jan­sa Timo Hack­li­nin kans­sa.

Seu­raa­va­na kuul­tiin Jark­ko Mak­ko­sen sa­noi­tuk­sia Kut­sun ky­lä­muu­si­koi­den sä­es­tä­mä­nä. Kut­sun ky­lä­muu­si­kot on koot­tu Kut­sun ky­lään lä­hei­ses­ti liit­ty­vis­tä muu­si­kois­ta ja ky­lä­muu­si­koi­den mu­si­soin­ti ja eri­tyi­ses­ti Mak­ko­sen sa­noi­tuk­set he­rät­ti­vät­kin ihas­tus­ta ylei­sös­sä. Ky­lä­muu­si­kois­sa mu­si­soi­vat Jark­ko Mak­ko­nen, sa­noi­tus ja lau­lu, Mira Mak­ko­nen, lau­lu ja kan­te­le, Sai­la Kin­nu­nen, kan­te­le, Sai­la Mii­na­lai­nen, kan­te­le, Kai­su Kin­nu­nen, viu­lu, Mart­ta Kin­nu­nen, viu­lu, Tuo­mo Mak­ko­nen, bas­so sekä An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen, har­mo­nik­ka.

Tä­män jäl­keen kan­te­le­duo Soit­tu (Sai­la Kin­nu­nen ja Sai­la Mii­na­lai­nen) esit­ti­vät kan­te­leil­la Ko­ne­vit­san kir­kon­kel­lot, joka oli vah­va suo­ri­tus sekä tek­ni­ses­ti et­tä tul­kin­nal­li­ses­ti.

Kutsun Kyläsoittajat tulkitsivat Jarkko Makkosen sanoittamia kappaleita isolla kokoonpanolla.

Kutsun Kyläsoittajat tulkitsivat Jarkko Makkosen sanoittamia kappaleita isolla kokoonpanolla.

Mikko Löppönen

Timo Hack­li­nin ja Kuis­ma Lip­po­sen duo­e­si­tyk­sen Nuo­ruus­muis­to­ja jäl­keen Kuis­ma Lip­po­nen vas­ta­si kon­ser­tin vir­tuo­ot­ti­sis­ta soo­lo­har­mo­nik­ka­o­suuk­sis­ta. Eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­nen oli hä­nen oma sä­vel­lyk­sen­sä Hyp­pe­leh­ti­vät ma­ka­roo­nit, joka syn­tyi Kuis­man ker­to­man mu­kaan Ita­li­an mat­kal­la huo­non, tai käy­tän­nös­sä ole­mat­to­man asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teen seu­rauk­se­na.

Toh­ma­jär­ven Tal­la­pee esit­ti suo­ma­lai­sia tan­go­ja suu­rel­la tun­teel­la. Tal­la­pees­sa soit­ti­vat An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen, har­mo­nik­ka, Ans­si Ka­sa­nen, flyy­ge­li, Mat­ti Pe­so­nen, bas­so ja Tuo­mo Mak­ko­nen, rum­mut sekä lau­lu. Nämä esi­tyk­set sai­vat ylei­sön tans­si­ja­lan vi­pat­ta­maan ja use­am­mal­la ta­hol­la jo suun­ni­tel­tiin­kin il­ta­mien jär­jes­tä­mis­tä.

Il­lan eh­kä tun­teik­kaam­mat esi­tyk­set oli­vat An­ne-Maa­rit Hyt­ti­sen, Tuo­mo Mak­ko­sen ja Ans­si Ka­sa­sen esit­tä­mät ar­gen­tii­na­lai­set tan­got, jot­ka vei­vät ylei­sön Toh­ma­jär­vel­tä het­kek­si Bu­e­nos Ai­re­sin ku­jil­le tun­nel­moi­maan.

Jat­koa lu­vas­sa

Kon­sert­ti oli tun­tei­kas, erit­täin mo­ni­puo­li­nen ja kor­ke­a­ta­soi­nen. Ylei­sö oli sil­min­näh­den tyy­ty­väi­nen kon­ser­tin an­tiin ja ap­lo­dit ka­jah­ti­vat Wärt­si­lä-sa­lis­sa kor­via huu­maa­vi­na. Sa­mal­la tuli to­den­net­tua, et­tä Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-Sali tai­puu hy­vin myös kon­sert­ti­sa­lik­si sekä toi­min­nal­li­suuk­sien­sa et­tä akus­tiik­kan­sa puo­les­ta.

Moni ylei­sös­tä häm­mäs­te­li, mi­ten vah­vaa mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta Toh­ma­jär­vel­tä löy­tyy. Jat­koa täl­le Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jan en­sim­mäi­sel­le kon­ser­til­le jää­tiin odot­ta­maan vä­hin­tään­kin in­nos­tu­nei­na.

Teks­ti: An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen, ku­vat: Mik­ko Löp­pö­nen

Lisää aiheesta

Kysely