JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lämpötilassa Kiteen torilla selvä muutos lämpimämpään suuntaan 18 vuoden aikana.

Lämpötilassa Kiteen torilla selvä muutos lämpimämpään suuntaan 18 vuoden aikana.

LC Kitee

16.1.2023 15.10
Uutiset

LC Kitee/Ilmarisen sääveikkauksessa lämpöaalto yllätti

Jo 32. ker­ran jär­jes­te­tys­sä Il­ma­ri­sen lei­jo­nien pe­rin­tei­ses­sä uu­den­vuo­de­nyön läm­pö­ti­la­veik­kauk­ses­sa ei ku­kaan osan­nut ar­va­ta oi­kein uu­den­vuo­de­nyön klo 00:00 läm­pö­ti­laa Ki­teen to­ril­la. Vas­toin en­nen jou­lua ol­lei­ta sää­en­nus­tei­ta mit­ta­ri näyt­ti +2,5 °C ja on­nek­kaim­mat kak­si ar­va­sit 0,2 as­teen pää­hän +2,3 °C. En­nus­teet po­va­si­vat, tai las­ki­vat sää­mal­lin­nuk­sen pe­rus­teel­la, to­den­nä­köi­sek­si läm­pö­ti­lak­si -10 pak­ka­sas­teen hu­ja­koil­la ole­via lu­ke­mia.

– Oli har­vi­nai­sen help­poa tar­kas­taa ar­vaus­lis­tat, kun mo­nes­sa lis­tas­sa oli vain muu­ta­ma plus­merk­ki­nen luku, ker­toi Jar­mo Ha­ku­li­nen LC Il­ma­ri­ses­ta.

Ar­vaus­kil­pai­lun ta­sa­puo­li­suu­den kan­nal­ta on­kin ihan hyvä, et­tä kän­ny­köis­tään pit­kän ajan en­nus­tei­ta kat­se­le­vat sää­veik­kauk­seen osal­lis­tu­vat ei­vät pää­se hyö­ty­mään jät­tä­mäl­lä veik­kauk­sen­sa ar­vaus­kil­pai­lun lop­pu­het­kil­le.

Tä­män sää­veik­kauk­sen pää­a­si­a­han on se, et­tä jo­kai­nen osal­lis­tu­ja saa pal­kin­nok­si hy­vän mie­len sii­tä, et­tä os­te­tul­la ar­vauk­sel­la saa avus­taa ki­tee­läis­tä nuo­ri­soa.

Uu­si­vuo­si on läm­men­nyt

Il­ma­ri­sen lei­jo­nat ovat jo 32 vuo­den ajan pi­tä­neet tätä ar­vaus­kil­pai­lua. Al­ku­vuo­sia 14 en­sim­mäis­tä mit­taus­ta oli­vat pak­ka­sen puo­lel­la. Vuo­den vaih­tees­sa 2002 pak­kas­ta oli -23,3 as­tet­ta ja seu­raa­va­na vuon­na tuli 32 vuo­den kyl­min uu­den­vuo­de­nyö. Sil­loin elo­ho­pea pai­nui -30,9 as­tee­seen. Tämä oli en­sim­mäi­nen ker­ta kun ku­kaan ei vei­kan­nut oi­ke­aa lu­ke­maa.

Vuo­des­ta 2006 al­ka­en 18 vuo­den ai­ka­na on sääs­sä näi­den mit­taus­ten pe­rus­teel­la ta­pah­tu­nut sel­vä muu­tos: puo­let lu­ke­mis­ta on ol­lut plus­merk­ki­siä, puo­let mii­nus­merk­ki­siä.

Tar­kas­tel­tu­na 10 vuo­den jak­soi­na mit­taus­vuo­des­ta taak­se­päin läm­pö­ti­lan liu­ku­va kes­ki­ar­vo on ko­hon­nut -10,9 as­tees­ta jo lä­hel­le nol­laa -1,3 as­tee­seen. Vaik­ka kyse on yh­den yön lu­ke­mas­ta, se ker­too al­ku­tal­ven läm­pö­ti­lan ko­hon­neen.

Tuo­tol­la tu­e­taan ki­tee­läis­tä nuo­ri­soa

Vii­me vuo­den 31. sää­veik­kauk­sen tuot­to ja­et­tiin seu­raa­vas­ti:

Pa­lo­kin nuo­ril­le vir­kis­tys­päi­vän ku­lui­hin 120 eu­roa, Arp­pen kou­lun sti­pen­dit 3 x 60, Ri­ve­ri­an sti­pen­dit 2 x 100 eu­roa, Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton sti­pen­di 100 eu­roa, Ki­teen lu­ki­on sti­pen­dit 2 x 100 eu­roa, yh­dis­te­tyn MM-nuo­ret, sti­pen­dit 300+200 eu­roa, Las­ten Lei­jo­na­hiih­don avus­tus KiU:n hiih­to­ja­os­tol­le 150 eu­roa, KiU:n jal­ka­pal­lo­ja­os­ton nuo­ril­le 300 eu­roa, KiU:n len­to­pal­lo­ja­os­ton C-po­jil­le 200 eu­roa ja Elä­mi­sen tai­to­ja – Li­ons Qu­est kou­lu­tu­sa­vus­tus 410 eu­roa.

Ki­tee­läis­ten nuor­ten li­säk­si LC Ki­tee/Il­ma­ri­nen ja­koi mui­ta­kin avus­tuk­sia mm. polt­to­pui­den te­ol­la ja myyn­nil­lä sekä lu­men pu­do­tuk­sel­la saa­duil­la va­roil­la.

Uk­rai­nan pa­ko­lai­sia avus­tet­tiin 500 eu­ron edes­tä, lei­jo­nien Kon­ti­o­lah­del­la jär­jes­tet­tä­vää kan­sain­vä­lis­tä nuo­ri­so­lei­riä 90 eu­rol­la, lei­jo­nien kan­sain­vä­lis­tä avus­tus­sää­ti­ö­tä 240 eu­rol­la ja Ki­teen Hoi­va­ko­tiin os­tet­tiin kak­si ul­koi­lu­tus­pus­sia van­huk­sil­le 340 eu­rol­la.

Ke­vääl­lä 2023 LC Il­ma­ri­sel­la on en­tis­tä enem­män ja­et­ta­vaa ki­tee­läis­ten nuor­ten hy­väk­si. Sää­veik­kauk­sen hin­ta on ol­lut 16 vuot­ta 3 eu­roa. Hin­taan teh­tiin nyt elin­kus­tan­nu­sin­dek­sin mu­kai­nen tar­kis­tus. Kun kaik­ki 900 ar­vaus­ta myy­tiin 4 eu­roa/ar­vaus, on myyn­ti­tuot­to 3 600 eu­roa. Kun lupa-, il­moi­tus- ja pal­kin­to­ku­lut vä­hen­ne­tään, on avus­tuk­siin käy­tet­tä­vis­sä noin 3000 eu­roa.

Suu­rin osa pal­kin­nois­ta saa­tiin lah­joi­tuk­si­na. Kii­tos si­ten ar­vaus­kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den li­säk­si myös kai­kil­le pal­kin­to­ja lah­joit­ta­neil­le ta­hoil­le.

Teks­ti:

Nii­lo Hir­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely