JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.1.2023 7.45
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Loma virkistää – vai virkistääkö?

Kou­lui­hin pa­lat­tiin vii­me maa­nan­tai­na rei­lut kak­si viik­koa jat­ku­neel­ta, an­sai­tul­ta lo­mal­ta. An­sai­tul­ta ai­na­kin si­kä­li, et­tä vaik­ka olem­me saa­neet pa­la­ta liki nor­maa­liin kou­lu­työ­hön ko­ro­na­ra­joi­tus­ten osal­ta, si­säl­tää työ kou­lus­sa jat­ku­vaa muu­tos­ta sekä op­pi­lail­le et­tä siel­lä työs­ken­te­le­vil­le. Haas­teet ei­vät lopu – tai edes vä­he­ne.

Vaik­ka jou­lu­lo­mal­la var­mas­ti eh­dit­tiin le­vä­tä, nou­se­vat re­pa­lei­set ja le­vot­to­mat yöt ja vä­hiin jää­nyt nuk­ku­mi­nen työ­yh­tei­sös­sä pu­heek­si heti lu­ku­kau­den alet­tua. Moni myön­tää työ­a­si­oi­den pyö­ri­vän pääs­sä sil­loin­kin, kun pi­täi­si nuk­kua.

Sii­nä kun ai­kui­set voi­vot­te­le­vat unet­to­muut­ta, rik­ko­nai­sia unia tai ai­kais­ta he­rää­mis­tä, tun­tuu nuo­rel­le ole­van sul­ka hat­tuun, et­tä ei ole nuk­ku­nut. Näi­tä pu­hei­ta kuu­lee kou­lu­vii­kol­la­kin, mut­ta var­sin­kin näin lo­man jäl­keen. Op­pi­laat ei­vät tä­män seu­rauk­se­na ihan oi­ke­as­ti ole ai­na kou­lu­kun­toi­sia, kun vuo­ro­kau­si­ryt­mi on kään­ty­nyt yö­saa­lis­ta­jien ta­sol­le. Vai mi­tä­pä muu­ta voi­si sa­noa, kun lo­mal­la on val­vot­tu aa­mu­vii­teen ja nu­kut­tu sit­ten kel­lo kol­meen il­ta­päi­väl­lä muu­ta­man vii­kon ajan. Jos mi­tään ta­saus­ta ti­lan­tee­seen ei ole teh­ty lo­man lo­pus­sa, on pa­luu ar­keen kau­he­aa.

Uni­on­gel­mien on to­det­tu liit­ty­vän mie­len­ter­vey­son­gel­miin niin nuo­ril­la kuin ai­kui­sil­la­kin. Vä­sy­mys te­kee aloi­te­ky­vyt­tö­mäk­si ja pas­sii­vi­sek­si ja vai­keut­taa joh­don­mu­kais­ta ajat­te­lua. Vä­sy­nee­nä kaik­ki on­gel­mat tun­tu­vat yli­voi­mai­sil­ta.

Moni mur­ro­si­käi­nen nuo­ri ha­lu­ai­si jo it­se päät­tää omis­ta asi­ois­taan, myös nuk­ku­maan­me­no­a­jois­ta. Mut­ta kos­ka hän ei ole vie­lä sii­hen kyp­sä, ai­kui­sen on ase­tet­ta­va ra­jat. Uni­te­ra­peut­ti aset­tai­si tei­neil­le jopa nuk­ku­maan­me­no­a­jat. Yh­tä kai­kil­le so­pi­vaa rat­kai­sua ei var­mas­ti löy­dy. Osal­le riit­tää, et­tä hy­vän unen fyy­si­siä edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan. Sään­nöl­li­set ruo­kai­lut, riit­tä­vä lii­kun­ta ja äly­lait­tei­den sul­ke­mi­nen hy­vis­sä ajoin il­lal­la ovat ta­val­li­sim­pia oh­jei­ta riit­tä­vän le­von ta­kaa­mi­sek­si. Osa tar­vit­see kes­kus­te­lu­a­pua, jol­la pe­lo­kas­ta tai le­vo­ton­ta miel­tä saa­tai­siin rau­hoit­tu­maan.

Van­hem­mat ei­vät ai­na tie­dos­ta nuo­ren uni­on­gel­maa, mut­ta heil­lä on vas­tuu nuo­ren nuk­ku­mi­ses­ta. Jos on­gel­maa ei omin voi­min saa­da rat­kais­tua, on osat­ta­va ha­kea apua. Le­vän­nyt, vir­keä mie­li ja jär­ke­vä uni­ryt­mi ovat sat­sauk­sia nuo­ren tu­le­vai­suu­teen!

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely