JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.1.2023 7.46
Mielipiteet

MIELIPIDE: Yrittäjyys luo työtä ja hyvinvointia – mikä luo yrittäjyyttä?

Suo­mes­sa on 410 997 yri­tys­tä (Ti­las­to­kes­kus, yri­tys­re­kis­te­ri 2021) ja ne työl­lis­tä­vät lä­hes 1,4 milj. työn­te­ki­jää, 67 pro­sent­tia kai­kis­ta työ­pai­kois­ta. Yri­tyk­sis­tä 94,9 pro­sent­tia on al­le 10 hen­gen yri­tyk­siä. Yri­tys­ten vel­vol­li­suus on ke­rä­tä ar­von­li­sä­ve­rot val­ti­ol­le ja pal­kois­ta mak­set­ta­vat si­vu­ku­lut eri ra­has­toil­le. Yrit­tä­jyys tuo ve­ro­tu­lo­ja val­ti­ol­le, kun­nil­le ja seu­ra­kun­nil­le. Ve­ro­tu­loil­la yl­lä­pi­de­tään yh­teis­kun­nan pal­ve­luil­ta vä­es­töl­le.

Yrit­tä­jyys on upea mah­dol­li­suus myy­dä yrit­tä­jän omaa osaa­mis­taan, mut­ta yri­tys­sek­to­ri myös os­taa osaa­mis­ta pal­ka­tes­saan työn­te­ki­jöi­tä. Yri­tys­toi­min­nan kan­nat­ta­vuus on kan­san­ta­louk­sien pe­rus­ta ja hy­vin­voin­nin läh­de. Sil­ti yrit­tä­jyy­den mer­ki­tys­tä ei ai­na ym­mär­re­tä. Yri­tyk­sen elin­kaa­ri on, ku­ten ih­mi­sel­lä­kin, ra­jal­li­nen yri­tyk­sen aloi­tus­vai­heen, kas­va­mi­sen ja lo­pet­ta­mi­sen ai­ka­ja­nal­la.

Suo­mi on jäl­leen usei­den krii­sien kes­kel­lä. Val­ti­on ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä ja se tar­koit­taa myös me­no­leik­kauk­sia. Yri­tys­toi­min­nan vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää sil­loin­kin ra­hoi­tus­ta uu­sin­ves­toin­tei­hin, tuo­te­ke­hi­tys- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­nan sekä osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen niin pank­ki- kuin jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta.

Nyt on oi­kea ai­ka tu­kea laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­toi­min­nan eli elin­kaa­ren vai­heis­sa ole­via yri­tyk­siä, en­nen kuin se on myö­häis­tä. On huo­leh­dit­ta­va val­ti­on ja kun­tien ta­sol­la alu­eem­me saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta, osaa­jien riit­tä­vyy­des­tä ja ky­vyk­kyy­des­tä, in­ves­toin­neis­ta mm. uu­siin ener­gi­a­muo­toi­hin ja puun eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin, omis­ta­jan- ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­sien edis­tä­mi­ses­tä sekä uu­sien yrit­tä­jien riit­tä­vyy­des­tä.

Mei­dän yrit­tä­jien on teh­tä­vä osan­sa mm. lii­ke­toi­min­tap­ro­ses­siem­me uu­dis­ta­mi­sen osal­ta ja jul­ki­sen hal­lin­non on osan­sa vah­vas­sa yh­teis­työs­sä yrit­tä­jien kans­sa. Yh­teis­työs­sä voim­me va­paut­taa alu­ei­dem­me pii­le­vät ke­hi­tys­po­ten­ti­aa­lit. Yk­si vaih­to­eh­to oli­si po­ten­ti­aa­lei­hin kes­kit­ty­vän eri­tyi­sy­ri­tys­ta­lou­sa­lu­een mal­lin­ta­mi­nen. Tämä tar­koit­tai­si laa­ja-alais­ta stra­te­gis­ta toi­min­taa ja ke­hit­tä­mis­tä ar­vo­ket­juit­tain eli al­ku­tuo­tan­non, ja­los­tuk­sen, kau­pan sekä tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­sek­to­rin mu­ka­na oloa.

Ny­kyi­syy­den si­jaan on roh­ke­as­ti ryh­dyt­tä­vä te­ke­mään myös li­sä­ar­voa tuot­ta­vaa tu­le­vai­suut­ta.

EL­LA KÄR­KI

HM, MAT, HHJ,

met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­ri (amk)

Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas / KD Savo-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely