JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.1.2023 15.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hoiva-avustajien määrän lisääminen helpottamaan hoitajapulaa

Sai­raan­hoi­ta­ja vaih­taa ru­tii­ni­toi­men­pi­tee­nään la­ka­noi­ta. Vie­rei­ses­sä huo­nees­sa lää­kä­ri avus­taa pe­sus­sa ja lä­hi­hoi­ta­ja syöt­tää po­ti­las­ta. Toi­saal­la po­ti­las odot­taa pal­ve­lu­a­su­mi­seen pää­syä, kos­ka lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta on pu­laa.

Hoi­ta­ja­pu­laan on esi­tet­ty yh­te­nä rat­kai­su­na kou­lu­tuk­sen aloi­tus­paik­ko­jen li­sää­mis­tä. Se ei yk­sis­tään rat­kai­se krii­siä. So­te­a­lan opin­toi­hin ha­keu­tu­jien mää­rä on las­ke­nut, ei­kä kaik­kia opis­ke­lu­paik­ko­ja saa­da täy­tet­tyä (mm. Yle 23.8.2022, OPH tie­to­pal­ve­lu). Useis­sa yk­si­köis­sä työs­ken­nel­lään ää­ri­ra­joil­la si­jais­ten puut­tu­es­sa.

Van­hus­pal­ve­lu­lain mu­kaan toi­min­ta­yk­si­kös­sä on ol­ta­va hen­ki­lös­tö, jon­ka mää­rä, kou­lu­tus ja teh­tä­vä­ra­ken­ne vas­taa­vat pal­ve­lu­ja saa­vien iäk­käi­den hen­ki­löi­den mää­rää ja hei­dän toi­min­ta­ky­kyn­sä edel­lyt­tä­mää laa­duk­kaat pal­ve­lut ta­kaa­vaa pal­ve­lun tar­vet­ta.

Toi­min­ta­ta­po­jen oh­jeis­tuk­sen (Val­vi­ra) mu­kaan te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen ja lai­tos­hoi­don toi­min­ta­yk­si­köis­sä voi ol­la läh­tö­koh­tai­ses­ti yk­si hoi­va-avus­ta­ja kah­ta sote-alan am­mat­ti­hen­ki­löä koh­den. Vä­lit­tö­mään asi­a­kas­työ­hön osal­lis­tu­van hen­ki­lös­tön mää­rän ja ra­ken­teen osal­ta oh­jeis­tus on, et­tä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ol­les­sa 0,6 hoi­ta­jaa yh­tä ikäih­mis­tä koh­taan hoi­va-avus­ta­jia saa ol­la vain yk­si 10 asu­kas­ta koh­den.

Krii­siy­ty­nees­sä ti­lan­tees­sa van­hus­pal­ve­lu­la­ki ja toi­min­ta­oh­jeet vaa­ti­vat pi­kais­ta tar­kas­te­lua. Asu­mis­pal­ve­luis­sa tu­li­si mah­dol­lis­taa ny­kyis­tä laa­jem­pi am­mat­ti­kir­jo. Lais­sa ei ole mää­ri­tel­ty, kuka voi syöt­tää tai pes­tä po­ti­las­ta, mut­ta tiuk­ka toi­min­ta­oh­je ra­jaa hoi­va-avus­ta­jien työ­teh­tä­viä. On vaa­ra­na, et­tä ny­kyi­nen oh­jeis­tus ei li­sää, vaan päin­vas­toin hei­ken­tää po­ti­las­tur­val­li­suut­ta. Asia on ris­ti­rii­tai­nen, sil­lä omais­hoi­ta­ja hoi­taa yk­sin kaik­ki hoi­toon liit­ty­vät ru­tii­ni­teh­tä­vät, mut­ta hoi­va-avus­ta­jan ei kat­so­ta täyt­tä­vän avus­ta­vien teh­tä­vien edel­lyt­tä­miä vaa­ti­muk­sia. Akuu­tis­sa hoi­ta­ja­pu­las­sa hoi­va-avus­ta­jien mää­rän jär­ke­vä li­sää­mi­nen li­säi­si par­haim­mil­laan po­ti­las­tur­val­li­suut­ta, pal­ve­li­si ikäih­mis­ten oi­keut­ta ih­mi­soi­keuk­sien to­teu­tu­mi­ses­ta ja ar­vok­kaas­ta van­he­ne­mi­ses­ta, hel­pot­tai­si hoi­to­hen­ki­lös­tön pai­net­ta, pa­ran­tai­si hoi­ta­jien työ­o­lo­suh­tei­ta sekä mah­dol­lis­tai­si jo­kai­sel­le kes­kit­ty­mi­sen omaan työ­hön­sä.

JERT­TA HA­RI­NEN

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton 1.vpj.

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (Kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely