JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2023 8.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Maanpuolustus kuuluu kaikille!

It­se­näi­sel­lä maal­la ei ole tär­ke­äm­pää te­ke­mis­tä kuin puo­lus­taa maa­taan ja maan kan­sa­lai­sia. Ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät koko ajan syn­ty­vyy­den las­kies­sa, ja sa­mal­la pie­ne­nee myös Suo­men ar­mei­ja.

Par­la­men­taa­ri­sen ase­vel­vol­li­suus -ko­mi­te­an lop­pu­ra­por­tis­sa vuo­den 2021 lo­pus­sa esi­tet­tiin kut­sun­to­jen ulot­ta­mis­ta koko ikä­luok­kaan. En­sim­mäi­nen yh­tei­nen pal­ve­luk­seen­mää­rää­mis­ti­lai­suus mie­hil­le ja nai­sil­le oli­si tar­koi­tus pi­lo­toi­da vuon­na 2024 osas­sa Suo­mea.

Maan­puo­lus­tus on jo­kai­sen kan­sa­lai­sen asia. Yli­pää­tään tasa-ar­voa ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta li­sää­vä aja­tus on se, et­tä kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­det kuin kan­sa­lai­soi­keu­det­kin ovat su­ku­puo­leen si­tou­tu­mat­to­mia. En­sim­mäi­nen as­kel on ol­lut nais­ten va­paa­eh­toi­nen ase­pal­ve­luk­seen pää­se­mi­nen, kut­sun­to­jen ulot­ta­mi­nen koko ikä­luok­kaan on seu­raa­va as­kel ja tu­le­vai­suu­des­sa pal­ve­lus­vel­vol­li­suu­den ulot­ta­mi­nen myös nai­sil­le on jat­ku­moa tä­hän.

Pal­ve­lus­vel­vol­li­suus ei tar­koi­ta pa­kol­lis­ta ar­mei­jaa, vaan maan­puo­lus­tus­vel­vol­li­suu­den voi­si täyt­tää en­ti­seen ta­paan si­vii­li­pal­ve­luk­se­na tai it­se asi­as­sa pi­täi­si luo­da uu­si laa­jem­pi tur­val­li­suus- ja kan­sa­lais­pal­ve­lus­muo­to. Jär­jes­tel­mä, jos­ta kai­kil­le nuo­ril­le löy­tyy so­pi­va tie täyt­tää pal­ve­lus­vel­vol­li­suus yh­teis­kun­ta­tie­tout­ta, tur­val­li­suut­ta ja oma­toi­mi­seen va­rau­tu­mi­seen, sekä pe­las­tus- ja po­lii­si­vi­ra­no­mais­ten toi­min­taan tu­tus­tu­en.

LEE­NA PÖK­SY­LÄI­NEN

Lii­ke Nyt

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, Savo- Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely