JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2023 9.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Erityis­ta­lou­sa­lueessa on ajatusta

Maa­kun­nal­li­nen yh­teis­työ eri ta­ho­jen kes­ken on kes­keis­tä alu­een ke­hi­tyk­sen ja elin­voi­man kan­nal­ta. Vauh­tia täl­le an­tai­si mi­nis­te­ri Saa­ri­kon il­moil­le heit­tä­mä aja­tus Itä-Suo­men eri­kois­ta­lou­sa­lu­ees­ta.

Uk­rai­nan so­dan ai­heut­ta­ma Ve­nä­jän kau­pan ro­mah­ta­mi­nen, mat­kai­lu­vir­ran ty­reh­ty­mi­nen ja Sai­maan ka­na­van sul­keu­tu­mi­nen ovat ai­heut­ta­neet suu­ret me­ne­tyk­set Itäi­sen Suo­men elin­kei­no­e­lä­mäl­le ja yh­teis­kun­nal­le yleen­sä. Ne ovat to­ti­sin­ta tot­ta, ei­kä pa­luu­ta en­ti­seen ole.

Mei­dän on kui­ten­kin kään­net­tä­vä kat­seet tu­le­vai­suu­teen. On tur­ha jää­dä sur­kut­te­le­maan ja mu­reh­ti­maan. On men­tä­vä roh­ke­as­ti ja mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta, löy­det­tä­vä mah­dol­li­suuk­sia ja et­sit­tä­vä kei­not nii­den to­teut­ta­mi­sek­si.

In­no­vaa­ti­ot, tu­le­vai­suus ja elin­voi­ma ra­ken­tu­vat pit­käl­ti yri­tys­ten kaut­ta. Muun mu­as­sa hil­jat­tain va­lit­tu Poh­jois-Kar­ja­lan Maa­kun­nan Ke­hit­tä­jä 2022 Miik­ka Ko­ti­lai­nen on osoit­ta­nut, kuin­ka pie­nes­tä yri­tyk­ses­tä voi kum­mu­ta uu­sia in­no­vaa­ti­oi­ta. Toi­nen esi­merk­ki uu­des­ta yri­tys­toi­min­nas­ta on Ki­teel­le par­hail­laan nou­se­va pa­kas­te­kui­vau­sy­ri­tys. Täl­lai­sia uu­sia avauk­sia ja roh­kei­ta in­no­vaa­ti­oi­ta tämä maa­kun­ta tar­vit­see.

Yh­teis­työ on kes­kei­sen tär­ke­ää, kun maa­kun­taan ra­ken­ne­taan pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta. Kaik­ki mah­dol­li­set ta­hot tar­vi­taan kan­ta­maan kor­ten­sa yh­tei­seen ke­koon. Kun yh­teis­työn il­ma­pii­ri saa­daan ai­kaan, maa­kun­taan syn­tyy var­mas­ti uu­sia yri­tyk­siä ja en­nen kaik­kea jo toi­mi­vat yri­tyk­set pää­se­vät kas­vu-ural­le.

Tä­män suun­tai­sel­le ke­hi­tyk­sel­le an­tai­si hy­vän al­ku­vauh­din Itä-Suo­men eri­tyis­ta­lou­sa­lue, jon­ka Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan An­ni­ka Saa­rik­ko nos­ti hil­jat­tain esil­le ide­a­na.

Eri­tyi­sa­lu­een sta­tus toi­si ke­hit­tä­mis­ra­haa ja ve­ro­huo­jen­nuk­sia alu­eel­le. Se pa­ran­tai­si alu­een saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Se hel­pot­tai­si työ­voi­man saa­ta­vuut­ta, esi­mer­kik­si har­vaan asu­tuil­le seu­duil­le muut­ta­vil­le an­net­ta­vien opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sien an­si­os­ta. Se hel­pot­tai­si työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Kaik­ki oli­si­vat iso­ja ke­hi­ty­sas­ke­lia itäi­sel­le Suo­mel­le.

Meil­lä tääl­lä idäs­sä on kaik­ki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä. Teh­dään se yh­des­sä.

TIMO VÄÄ­NÄ­NEN

Yrit­tä­jä

Maa­kun­nan Ke­hit­tä­jä 2021

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (Kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely