JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2023 9.08
Mielipiteet

MIELIPIDE: Susiasioiden hoito riistan­hoi­to­yh­dis­tyksille!

Suo­men pe­to­po­li­tii­kan uu­dis­ta­mi­seen koh­dis­tuu val­ta­van pal­jon pai­nei­ta tu­le­van hal­li­tus­kau­den ai­ka­na. Va­li­tusp­ro­ses­sit es­ti­vät su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen vii­me tal­ve­na. Ku­lu­nut kesä on ol­lut poik­keuk­sel­li­sen synk­kä var­sin­kin lam­mas­ti­loil­le. Su­sien hyök­käyk­siä ti­loil­le on ol­lut yli 50 elo­kuun lop­puun. Mää­rä kak­sin­ker­tai­nen vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Su­sien raa­te­le­mak­si on jo jou­tu­nut yli 250 lam­mas­ta.

Sen li­säk­si su­det ai­heut­ta­vat vuot­ta koh­ti kes­ki­mää­rin vuo­sit­tain 45 koi­ra­va­hin­koa, jois­ta 35 ta­pauk­ses­sa koi­ra kuo­lee su­den hyök­käyk­sen joh­dos­ta. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen puut­tu­es­sa, su­den ih­mi­sar­kuus on vuo­si vuo­del­ta hei­ken­ty­nyt. Su­det ovat op­pi­neet, et­tei ih­mi­sen ha­jus­ta ole vaa­raa ja käy­tös on muut­tu­nut sen mu­kai­sek­si. Esi­merk­ki tu­lee syk­syl­tä 2022 Toh­ma­jär­vel­tä, siel­lä susi tun­keu­tui na­vet­taan si­säl­le ja raa­te­li va­si­kan. Su­sien saa­mat tu­hot ei­vät ole saa­neet riit­tä­vää huo­mi­o­ta ei­kä no­pe­aa ja toi­mi­vaa rat­kai­su­ja su­si­on­gel­maan ole ky­et­ty löy­tä­mään.

On­gel­maan oli­si hy­vin help­po ja konk­reet­ti­nen mal­li: Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys! Joka vas­taa muu­ten­kin kes­tä­vän riis­ta­ta­lou­den edis­tä­mi­ses­tä toi­min­ta-alu­eel­laan, huo­leh­tii met­säs­tä­jien va­paa­eh­tois­toi­min­nan edis­tä­mi­ses­tä ja or­ga­ni­soin­nis­ta sekä hoi­taa sil­le sää­de­tyt jul­ki­set hal­lin­to­teh­tä­vät. Var­mis­tet­tai­siin sa­mal­la, et­tä peto asi­oi­den kä­sit­te­lys­sä oli­si kaik­kein laa­jin tie­to/ tai­to oman riis­tan­hoi­to­a­lu­een sen het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta.

Seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la on pi­kim­mi­ten otet­ta­va kan­taa tä­hän susi on­gel­maan ja teh­tä­vä myös pää­tök­siä var­sin­kin häi­rik­kö­su­si­on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si. Tu­le­vai­suu­des­sa on syy­tä huo­mat­ta­vas­ti ma­dal­taa nii­tä kri­tee­re­jä, joil­la poik­keus­lu­pia häi­rik­kö­su­sien am­pu­mi­seen myön­ne­tään. Kan­sa­lai­sel­la tu­lee ol­la jo­ka­mie­he­noi­keus pois­taa pi­ha­pii­ris­sä liik­ku­vat su­det jo en­nen, kuin ne ai­heut­ta­vat hait­taa koti- tai tuo­tan­to­e­läi­mil­le. Il­man pel­koa, et­tä aseet jou­tu­vat val­ti­ol­le ja it­se syyt­tee­seen. Asi­at pi­täi­si ol­la niin kuin Ruot­sis­sa, va­roi­tus­lau­kauk­sen jäl­keen susi voi­daan pois­taa il­man jäl­ki­seu­raa­muk­sia. Su­si­lau­mat oli­vat pois­sa asu­tus­ten lä­hel­tä lä­hes sa­dan vuo­den ajan. Ei siis taan­nu­ta nyt täs­sä asi­as­sa ajas­sa taak­se­päin vaan otam­me roh­ke­an su­si­loi­kan asi­as­sa eteen­päin.

Tur­val­li­sen huo­mi­sen puo­les­ta!

HAR­RI VÄÄ­NÄ­NEN

Var­pais­jär­vi

Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas, PS

Lisää aiheesta

Kysely