JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2023 3.05
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Huijatuksi voi joutua kuka tahansa - asiasta ei pidä vaieta

Hui­ja­rei­ta on ol­lut ih­mis­ten kes­kuu­des­sa koko tun­ne­tun his­to­ri­an ajan. Raa­ma­tus­sa­kin mai­ni­taan muu­ta­mas­sa koh­taa hui­ja­ri tai hui­jat­ta­vak­si tu­le­mi­nen. Kyse ei siis ole mi­ten­kään uu­des­ta il­mi­ös­tä. Hui­jau­sy­ri­tyk­set tai on­nis­tu­neet hui­jauk­set ovat ke­hit­ty­neet ajan mu­ka­naan tuo­mien mah­dol­li­suuk­sien myö­tä. Pe­rus­jut­tu on ol­lut ai­na kui­ten­kin sama: Va­leh­del­la muil­le ih­mi­sil­le saa­dak­seen ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä.

Ovat­ko hui­ja­rit tul­leet en­tis­tä ove­lam­mik­si? Vai on­ko mei­tä en­tis­tä hel­pom­pi hui­ja­ta? Var­mas­ti mo­lem­pia, mut­ta on­nis­tu­neit­ten hui­jaus­ten mää­rän kas­va­mi­sen ny­kyi­siin mit­ta­suh­tei­siin on mah­dol­lis­ta­nut hui­ma tek­ni­nen ke­hi­tys. Ny­ky­a­jan di­gi­hui­ja­rit tai nii­den uh­rit ei­vät ole his­to­ri­al­li­sia kump­pa­nei­taan kum­mem­pia. Raa­ma­tun ajan hui­ja­ri pär­jäi­si var­mas­ti ove­luu­des­sa ny­kyi­sil­le te­ki­jöil­le jos hä­nel­lä oli­si mah­dol­li­suus käyt­tää ny­ky­a­jan työ­ka­lu­ja. Yh­teis­tä his­to­ri­an ja ny­ky­a­jan hui­ja­reil­le on se, et­tä he saa­vat hy­vä­us­koi­sen uh­rin­sa us­ko­maan pa­rem­paan elä­mään, äk­ki­ri­kas­tu­mi­seen, us­ko­mat­to­man edul­li­seen kaup­paan tai vaik­ka on­nel­li­seen unel­mien rak­kau­teen.

Hui­jauk­sis­sa liik­ku­va ra­ha­mää­rä on kas­va­nut ny­ky­ai­kais­ten hui­jaus­ta­po­jen myö­tä mit­ta­vak­si. Ku­lut­ta­ja­lii­ton kou­lut­ta­ja Jaa­na Sa­vo­lai­nen ker­too vii­me vii­kon Koti-Kar­ja­lan ju­tus­sa kyl­miä ti­las­to­lu­ku­ja: Vuon­na 2021 suo­ma­lai­set me­net­ti­vät verk­ko­ri­kol­li­sil­le vi­ral­lis­ten ti­las­to­jen mu­kaan 47 mil­joo­naa eu­roa. Sa­vo­lai­sen mu­kaan to­del­li­suus on vi­ral­li­sia tie­to­ja ka­rum­pi, sil­lä moni ei va­li­tet­ta­vas­ti tee il­moi­tus­ta pank­kiin tai po­lii­sil­le me­net­tä­es­sään ra­haa.

Verk­ko­hui­jaus­ten li­säk­si lä­hes hui­jauk­sek­si kat­sot­ta­vaa toi­min­taa teh­dään edel­leen myös ai­van fyy­si­ses­ti. Täl­lä­kin het­kel­lä ky­lil­lä kier­tää ovel­ta ovel­le au­rin­ko­pa­nee­li­kaup­pi­ai­ta myy­mäs­sä vä­ki­sin jär­jes­tel­mi­ään. Tie­toon on tul­lut, et­tä yli­hin­tai­sia ja lii­an suu­ria au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­miä on myy­ty ta­loi­hin, jois­sa ne ei­vät toi­mi, kun ovat met­sän kes­kel­lä pui­den var­jos­sa. Nä­em­me, et­tä esi­mer­kik­si säh­kön hin­nan nou­sun tuo­ma kan­sa­lais­ten ah­din­ko saa hui­ja­rit liik­keel­le.

On­nek­si ny­kyi­sin on saa­ta­vil­la myös pal­jon tie­toa, mil­lä voim­me eh­käis­tä hui­ja­tuk­si tu­le­mis­ta. Ai­em­min mai­ni­tun Ku­lut­ta­ja­lii­ton li­säk­si tie­toa ja­ka­vat ai­na­kin Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to ja Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tys.

Hui­ja­tuk­si voi jou­tua kuka ta­han­sa. Hui­ja­tuk­si tu­le­mi­nen ei ole hä­peä. Asi­as­ta ei ole syy­tä vai­e­ta, vaan pu­hu­mal­la voi aut­taa mui­ta. Pi­de­tään huol­ta lä­hei­sis­täm­me jos näyt­tää sil­tä, et­tä hän on jou­tu­mas­sa tai jo jou­tu­nut hui­ja­rin uh­rik­si. Hui­jauk­ses­ta tu­lee myös il­moit­taa vi­ra­no­mai­sil­le.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely