JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.1.2023 8.26
Mielipiteet

MIELIPIDE: Maatalous on huoltovarmuuden ydin

Maa­ta­lou­den tuo­tan­to­pa­nos­ten hin­nat ovat vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na nous­seet enem­män kuin kos­kaan EU-jä­se­nyy­den ai­ka­na. Ener­gi­ak­rii­si kuor­mit­taa ti­lo­ja ras­kaas­ti. Vii­mei­sim­pä­nä on is­ke­nyt kor­ko­jen nou­su ja pank­kien ki­ris­ty­nyt luo­to­nan­to.

Ko­ti­mai­sen maa­ta­lou­den jat­ku­vuus on huol­to­var­muu­den yti­mes­sä ja hal­li­tuk­sen toi­mien pi­täi­si ol­la sen mu­kai­set. Va­li­tet­ta­vas­ti hal­li­tuk­sen toi­met maa­ta­lou­den pe­las­ta­mi­sek­si ovat jää­neet vä­häi­sik­si. Vii­me ke­vään pal­jon uu­ti­soi­dus­ta 300 mil­joo­nan eu­ron hä­tä­pa­ke­tis­ta mer­kit­tä­vä osa ei edis­tä­nyt ruo­an­tuo­tan­toa mi­ten­kään, ja tu­le­van ke­vään krii­si­pa­ket­ti on jää­nyt hal­li­tuk­sen rii­te­lyn jal­koi­hin.

Myös­kään Eu­roo­pan uni­o­ni ei ole toi­mil­laan edis­tä­nyt ruo­ka­tur­van pa­ran­tu­mis­ta. Ruo­ka­tur­va on nos­tet­ta­va ta­kai­sin yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan kes­ki­öön. EU:n toi­met ovat jopa vai­keut­ta­neet va­rau­tu­mis­ta ja huol­to­var­muut­ta. On lä­hes mah­do­ton­ta löy­tää ko­mis­si­on hy­väk­sy­miä kei­no­ja tu­kea kus­tan­nusk­rii­sin kans­sa kamp­pai­le­vaa maa­ta­lout­ta. Enem­män kuin by­rok­ra­ti­aa ja ra­joi­tuk­sia EU:lta tar­vi­taan maa­lais­jär­kis­tä lin­jaa, joka mah­dol­lis­taa jä­sen­mail­le oman ruo­an­tuo­tan­non yl­lä­pi­tä­mi­sen. Myös Suo­men EU-vai­kut­ta­mi­nen on ol­lut ai­van lii­an löy­sää. EU-po­li­tiik­kaan pi­tää vai­kut­taa ak­tii­vi­sem­min, ai­kai­sem­mas­sa vai­hees­sa ja pon­nek­kaam­min kan­sal­lis­ta etua aja­en.

Ruo­an saa­ta­vuus on vaa­ras­sa glo­baa­lis­ti ja vai­keut­taa eten­kin maa­pal­lon köy­him­pien elä­mää. Suo­ma­lais­ta ruo­kaa voi­daan tar­vi­ta pian myös maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la. Täs­sä ti­lan­tees­sa niin kan­sal­lis­ten kuin kan­sain­vä­lis­ten toi­mien kes­kei­nen ta­voi­te tu­lee ol­la ruu­an­tuo­tan­non jat­ku­vuus. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit jul­kai­si vii­me syk­sy­nä 100 koh­dan huol­to­var­muus­pa­ke­tin, jos­sa esi­te­tään usei­ta toi­mia maa­ta­lou­den ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si ja mm. tuot­ta­jan ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si elin­tar­vi­ke­ket­jus­sa.

Vaik­ka maa­ta­lous­tuot­ta­jien ja -yrit­tä­jien ti­lan­ne on mo­nin ta­voin haas­ta­va, on pi­det­tä­vä yl­lä toi­von nä­kö­a­lo­ja. Suo­ma­lai­seen al­ku­tuo­tan­toon on pys­tyt­tä­vä in­ves­toi­maan jat­kos­sa­kin ja suo­ma­lai­seen maa- ja met­sä­o­mai­suu­teen ei saa ka­jo­ta vaan ih­mi­sil­lä on ol­ta­va tu­le­vai­suu­des­sa­kin oi­keus hyö­dyn­tää omia mai­ta ja met­siä. Suo­ma­lai­nen maa­ta­lous on in­no­vaa­ti­oa­la, joka on uu­dis­tu­nut mon­ta ker­taa his­to­ri­an ai­ka­na.

SARI ES­SA­YAH

kan­sa­ne­dus­ta­ja, pj. KD

Lisää aiheesta

Kysely