JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

19.11.2014 7.48
Talous

Kamppurin veljekset tekevät nyt tilaustöitä

Puu on pää­a­si­as­sa ko­ti­mais­ta koi­vua.

– Las­tu­le­vyä ei saa tul­la lä­hel­le­kään tätä tont­tia, pai­not­taa Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

Tont­ti on vel­jes­ten ko­ti­pai­kal­la, siel­lä mis­sä isä, Väi­nö Kamp­pu­ri aloit­ti yrit­tä­mi­sen jo 50-lu­vul­la.

– Kai­ken­lais­ten ti­laus­töi­den te­ke­mi­sen, ovien, ik­ku­noi­den ja huo­ne­ka­lu­jen.

Sama kon­sep­ti so­pii tä­hän päi­vään­kin. Yri­tys työl­lis­tää yrit­tä­jät it­sen­sä. Har­joit­te­li­ja oli työs­sä op­pi­mas­sa pa­rin kuu­kau­den ajan.

– Tois­tai­sek­si ei ole ol­lut tar­vet­ta laa­jen­taa, ker­too Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

– Mut­ta jos ylei­nen työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ra­nee, ja saam­me ti­laus­kan­taa nos­tet­tua, meil­lä on mah­dol­li­suus laa­jen­taa. Siis jos on töi­tä, mitä ja­kaa, poh­tii hän.

Ti­laa ny­kyi­ses­sä pai­kas­sa oli­si nel­jäl­le, vii­del­le työn­te­ki­jäl­le.

– Tääl­lä on hyvä teh­dä työ­tä, kaik­ki kiin­te­ät ku­lut on nyt mi­ni­moi­tu.

Pe­rin­teet kun­ni­aan

Kamp­pu­rin vel­jek­set pa­nos­ta­vat pe­rin­tei­seen tyy­liin ja ma­te­ri­aa­lei­hin. Osaa­mis­ta sii­vit­tää in­to­hi­mo työ­hön, puu­hun ja pe­rin­tei­siin.

– Teem­me kaik­ki mit­ta­ti­laus­työ­nä. Ik­ku­nat vaik­ka pyö­rei­nä, täs­men­tää Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

Alu­mii­nia he vie­ras­ta­vat, toki kui­ten­kin vä­lit­tä­vät.

– Van­hois­sa ta­lois­sa ei alu­mii­nia hy­väk­sy­tä­kään, jat­kaa Kamp­pu­ri ja ker­too Ete­lä-Suo­meen, 20-lu­vun ta­loon ti­la­tuis­ta ik­ku­nan­po­kis­ta. - Ke­hi­tim­me lii­tos­mal­lin, jol­la voim­me teh­dä mel­kein mitä ta­han­sa pro­fii­lia.

Jos­kus van­han ta­lon ik­ku­na­re­mon­tis­ta voi sel­vi­tä pel­kil­lä ul­ko­po­kien uu­si­mi­sel­la.

– Yleen­sä­hän ul­ko­po­kien ala­reu­nat me­ne­vät. Vaih­dam­me myös si­sä­po­kia.

Ovien, ik­ku­noi­den ja huo­ne­ka­lu­jen li­säk­si Kamp­pu­rit val­mis­ta­vat ti­lauk­ses­ta myös eri­lai­sia ko­me­roi­ta ja kaa­pis­to­ja, mel­kein kaik­kea, mitä puus­ta saa.

Asi­ak­kai­ta ra­jan ta­kaa

Uu­si yri­tys läh­ti liik­keel­le hy­vin. Van­hat asi­ak­kaat tun­si­vat ni­men, uu­sia poik­ke­si si­sään ai­van sat­tu­mal­ta­kin.

Kamp­pu­rin vel­jek­set ovat tul­leet tu­tuik­si myös Ve­nä­jän Kar­ja­lan ra­ken­ta­jil­le. Sana so­pu­hin­taan laa­tu­työ­nä teh­tä­vis­tä ovis­ta ja ik­ku­nois­ta, ka­lus­teis­ta ja huo­ne­ka­luis­ta on kii­ri­nyt naa­pu­ril­ta toi­sel­le.

– Meil­lä oli ve­nä­läi­siä asi­ak­kai­ta jo kir­kon­ky­läl­lä ol­les­sam­me, ker­too Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

– Nyt meil­lä käy hei­dän tut­ta­vi­aan ja naa­pu­rei­taan, pää­a­si­as­sa Pet­ros­koin alu­eel­ta.

Par­hai­ta mark­ki­na­mie­hiä ovat mit­to­jen mu­kaan teh­dyt tuot­teet. Ne mai­nos­ta­vat it­se it­se­ään.

– Ja on­han meil­lä omat ko­ti­si­vut­kin. jat­kaa Kamp­pu­ri ja kiit­tää ve­nä­läi­siä hir­mu hy­vik­si kau­pan­te­ki­jöik­si.

Mut­ka­ton­ta yh­teis­työ ei kui­ten­kaan ole.

– Rah­ti han­ka­loit­taa. Tuot­teet on vie­tä­vä pie­nis­sä osis­sa, ko­ko­nai­sis­ta ovis­ta ja ik­ku­nois­ta on mak­set­ta­va tul­lia.

Kamp­pu­rit us­ko­vat, et­tä kau­pan­käyn­ti kas­vai­si, jos käy­tän­tö hel­pot­tui­si. Asi­ak­kaat ovat ta­val­li­sia pien­ta­lo­jen ra­ken­ta­jia, jo­ten raha rat­kai­see. Pa­kot­teet ovat vai­kut­ta­neet rup­lan kurs­siin, kal­lis­ta­neet han­kin­to­ja Suo­mes­ta pa­ril­la­kym­me­nel­lä pro­sen­til­la.

Ve­nä­läi­siä Kamp­pu­rin yri­tyk­sen asi­ak­kai­ta on lä­hes kol­man­nes,

Vie­lä alal­le an­net­ta­vaa

Ka­le­vi Kamp­pu­ri on suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut myös huo­ne­ka­lu­ja, kaik­ki ko­ti­mai­ses­ta koi­vus­ta.

– Ajat­te­lin, et­tä en ole 30 vuo­des­sa vie­lä kaik­kea täl­le puu­a­lal­le an­ta­nut.

Sa­maa miel­tä on Sau­li Kamp­pu­ri­kin.

Kaup­po­ja on ko­ti­maan ja Ve­nä­jän li­säk­si teh­ty myös Sak­saan.

– Sin­ne on men­nyt huo­ne­ka­lu­ja ja um­pi­pui­sia vä­li­o­via. Par­hail­laan työn al­la on kes­kie­u­roop­pa­lais­tyy­li­nen kir­ja­hyl­ly. Se on mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, ker­too Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

Kir­ja­hyl­ly kä­si­tel­lään - sa­moin kuin sa­man asi­ak­kaan ti­laa­mat ovet­kin kä­si­tel­tiin - va­hal­la. Näin puu hen­git­tää.

- Se on vaa­ti­vaa tapa. Maa­laus an­taa an­teek­si pik­ku­vir­hei­tä, va­haus ei. Kaik­ki vir­heet, lii­ma­täp­lät­kin nä­ky­vät.


Kaa­ri­na Kai­nu­lai­nen

Lisää aiheesta

Kysely