JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Pixabay

4.1.2023 10.47
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hankalimmatkin aiheet kestävät keskustelun

– Ei tämä maa­li­ma mik­kään hah­tu­va­kop­pa ouk, tuu­ma­si Mum­mo Ee­va Ti­kan Hil­jai­nen kesä-kir­jas­sa. Lau­sah­dus tuli mie­lee­ni so­si­aa­lis­ta me­di­aa lu­es­kel­les­sa­ni.

Suo­mes­sa sa­nan­va­paus on tur­vat­tu sekä pe­rus­tus­lais­sa et­tä Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­ses­sa. Ny­kyi­ses­sä maa­il­man­mels­kees­sä ko­ros­tuu en­tis­tä sel­ke­äm­min, et­tä sa­nan­va­pau­del­la on kes­kei­nen roo­li de­mok­raat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Sa­nan­va­pau­teen kuu­luu mie­li­pi­tei­den il­mai­su, nii­den vas­taa­not­ta­mi­nen ja ja­ka­mi­nen il­man en­na­koi­vaa asi­aan puut­tu­mis­ta. Sa­nan­va­pau­teen kuu­luu myös kär­jek­käi­den, ja jopa pro­vo­soi­vien nä­ke­mys­ten esit­tä­mi­nen kun­han ei yli­te­tä ylei­ses­ti hy­väk­syt­tä­vää ra­jaa. Mie­li­pi­teen­sä saa täs­sä maas­sa ker­toa, ja hyvä niin. Toi­sin sa­no­en va­pau­teen kuu­luu myös vas­tuu omis­ta sa­no­mi­sis­taan.

Toi­mit­ta­ja­na sa­nan­va­pau­teen suh­tau­tuu eh­kä ri­vi­kan­sa­lais­ta tar­kem­min. Jour­na­lis­ti­nen pää­tän­tä­val­ta on myös toi­nen ar­vo, jota on vaa­lit­ta­va eli toi­mi­tuk­sel­la on va­paus va­li­ta ai­heet ja nii­den nä­kö­kul­mat il­man ul­ko­puo­lis­ta oh­jai­lua. Uu­ti­set ei­vät ai­na ole mu­ka­via ja he­rä­tä pel­käs­tään myön­tei­siä tun­tei­ta, mut­ta sil­ti nii­tä ha­lu­taan lu­kea ja ne on teh­tä­vä. Jour­na­lis­ti­set oh­jeet ovat ai­na mie­les­sä kun uu­ti­sia kir­joi­tel­laan, oli­pa ai­he mikä ta­han­sa.

So­si­aa­li­nen me­dia on tem­mel­lys­kent­tä, jos­sa vä­lil­lä tun­teet kuu­me­ne­vat. Toi­saal­ta so­men pus­ka­ra­di­ot ovat paik­ko­ja, jois­sa tie­to le­vi­ää il­man fak­tan­tar­kis­tus­ta, ai­van ku­ten ky­lä­juo­ruil­la­kin on ta­pa­na, jo­ten niis­sä on si­jan­sa myös uu­ti­sil­le. Ryh­mien yl­lä­pi­tä­jät suit­si­vat kes­kus­te­lua ja muis­tut­te­le­vat käy­tös­ta­po­jen aset­ta­mis­ta raa­meis­ta, ja täl­le mo­de­roin­nil­le on usein tar­vet­ta kun käy­tös­ta­vat unoh­tu­vat. Ryh­mis­sä on omat sään­tön­sä, joi­ta jo­kai­sen on nou­da­tet­ta­va.

Sa­nan­va­pau­teen kuu­luu myös oi­keus vaih­taa mie­li­pi­tei­tään ikä­väm­mis­tä­kin asi­ois­ta, sil­lä elä­mä ei ole yh­tä hah­tu­vis­sa kel­li­mis­tä vaan han­ka­li­a­kin ai­hei­ta ih­mi­se­loon kuu­luu.

Kun­nal­li­sia pää­tök­siä pi­tää­kin kun­ta­lais­ten saa­da poh­tia ja esit­tää nii­hin omia nä­ke­myk­si­ään, ja sama pä­tee myös niin sa­no­tus­ti mui­hin tu­le­nar­koi­hin ai­hei­siin. Kun kes­kus­te­lu­ryh­mäs­tä ale­taan ra­ja­ta yl­lä­pi­tä­jien toi­mes­ta pois ai­hei­ta sil­lä ve­ruk­keel­la, et­tä asi­at voi­vat kom­ment­tien myö­tä hen­ki­löi­tyä, ei enää toi­mi­ta län­si­maa­lais­ten ar­vo­jen mu­kai­ses­ti. Ikä­vä kyl­lä tapa on ran­tau­tu­nut yh­teen Kes­ki-Kar­ja­lan pai­kal­li­sis­ta so­me­ryh­mis­tä. Jo se, et­tä yl­lä­pi­tä­jät hy­väk­sy­vät tai hyl­kää­vät kaik­ki jul­kais­ta­vat kes­kus­te­lut, ra­joit­taa sa­nan­va­paut­ta ja mie­li­pi­teen il­mai­sua. Kes­kus­te­lun pi­tä­mi­nen käy­tös­ta­po­jen ra­jois­sa ei tar­koi­ta han­ka­lien ai­hei­den la­kai­sua ma­ton al­le; var­sin­kin kun ne ovat juu­ri nii­tä ai­hei­ta, jot­ka he­rät­tä­vät kom­men­toin­tia.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely