JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Kari Sarkkinen

14.12.2022 4.15
Kulttuuri

Kynttiläkurssi viritti joulumielelle

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Jou­lu­kui­se­na vii­kon­lop­pu­na oli KE­KOn eli Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kä­den­tai­to­jen ope­tus­ti­las­sa Arp­pen­tiel­lä kat­ti­loi­ta use­am­mal­la­kin lie­del­lä ja mo­nen­lai­sia tuok­su­ja­kin. Esi­mer­kik­si kah­vi, tuu­lah­ti ne­nään. Ruo­kaa siel­lä ei kui­ten­kaan lai­tet­tu, vaan ve­si­hau­teis­sa oli­vat su­la­mas­sa pa­ra­fii­ni-ste­a­rii­ni­se­ok­set, joi­ta sit­ten kaa­del­tiin mo­nen­lai­siin muot­tei­hin, as­ti­oi­hin tai nii­tä di­pat­tiin. Tu­lok­se­na oli an­nos jou­lu­miel­tä ja te­ki­jöi­den­sä tai­teel­li­sen sil­män ja kä­den nä­köi­siä kynt­ti­löi­tä.

Lahja Nousiainen hyödynsi vanhat kynttilänpätkät ulkoroihuihin.

Lahja Nousiainen hyödynsi vanhat kynttilänpätkät ulkoroihuihin.

Kari Sarkkinen

KEKO:n en­ti­söin­ti-, ver­hoi­lu- ja kä­den­tai­dot -lin­jan opet­ta­ja Sari Nou­si­ai­nen kier­si yh­dek­sän­hen­ki­sen kurs­si­lais­ryh­män­sä työ­pis­teil­lä an­ta­mas­sa oh­jei­ta ja vink­ke­jä kynt­ti­län­va­la­jil­le.

– Mu­ka­vas­ti tääl­lä ky­sel­lään, ke­nel­lä on min­kä vä­ris­tä su­la­mas­sa ja yh­teis­työ­tä teh­dään. Tämä li­sää so­si­aa­li­suut­ta­kin. Ja on­han tämä jou­lun al­la ajan­koh­tais­ta.

Sulan kynttilämassan sekaan lisätyt vanhan kynttilän palaset koristavat kauniisti valmista kynttilää.

Sulan kynttilämassan sekaan lisätyt vanhan kynttilän palaset koristavat kauniisti valmista kynttilää.

Kari Sarkkinen

– Ha­lut­tu kurs­si tämä nä­kyy ole­van ja on kiva, kun on täl­lai­nen paja, mis­sä voim­me kynt­ti­löi­tä va­laa. Ko­ti­keit­ti­ös­sä­kin se on­nis­tui­si, mut­ta siel­lä syn­tyy hel­pos­ti sot­kua ste­a­rii­nin ja pa­ra­fii­nin kans­sa, Nou­si­ai­nen ver­taa.

Oi­ke­at se­ok­set ja tur­val­li­nen työ­ta­pa

Ko­to­na ko­kei­le­vil­le Nou­si­ai­nen an­taa vin­kik­si, et­tä pa­ras kynt­ti­löi­den va­lu­se­os syn­tyy, kun lait­taa pa­ra­fii­niä 70 pro­sent­tia ja 30 pro­sent­tia ste­a­rii­nia. Toki van­ho­ja kynt­ti­län­jä­mi­ä­kin voi käyt­tää. Väri kynt­ti­lä­se­ok­seen syn­tyy joko kynt­ti­lä­vä­reil­lä tai lii­tu­vä­reil­lä.

Millä lailla kirpputorilta ostettu Jerry Cotton liittyy kynttilöiden valmistukseen? Sari Nousiainen kertoi, että tekstisivuista voi tehdä koristeita kynttiläastioiden kylkiin.

Millä lailla kirpputorilta ostettu Jerry Cotton liittyy kynttilöiden valmistukseen? Sari Nousiainen kertoi, että tekstisivuista voi tehdä koristeita kynttiläastioiden kylkiin.

Kari Sarkkinen

Sy­dän­lan­ka pi­tää ol­la so­pi­van pak­sui­nen. Jos on lii­an ohut, kynt­ti­lä ei pala ja lii­an pak­su lan­ka su­lat­taa kynt­ti­län lii­an no­pe­as­ti.

Tur­val­li­suu­teen tu­lee Nou­si­ai­sen mu­kaan kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Kahvikuppeihin tulevien astiakynttilöiden sydänlangat ovat paikallaan. Seuraavaksi on vuorossa valu.

Kahvikuppeihin tulevien astiakynttilöiden sydänlangat ovat paikallaan. Seuraavaksi on vuorossa valu.

Kari Sarkkinen

– Su­la­tus ai­na ve­si­hau­tees­sa, sil­lä kynt­ti­lä­mas­sa lei­mah­taa hel­pos­ti kuu­mal­la le­vyl­lä il­man ve­si­hau­det­ta su­la­tet­ta­es­sa.

Kynt­ti­län juu­ril­le ei pidä myös­kään lait­taa mi­tään pa­la­vaa ja myös kynt­ti­län ul­ko­pin­nal­le lai­tet­ta­vat eri­lai­set kas­vit toi­mi­vat kyl­lä kau­nii­na ko­ris­tei­na, mut­ta muo­dos­ta­vat myös pa­lo­vaa­ran.

Kurssilaisten kynttilöissä näkyy joulun vihreyttä ja monia muotoja.

Kurssilaisten kynttilöissä näkyy joulun vihreyttä ja monia muotoja.

Kari Sarkkinen

En­si­ker­ta­lai­set sai­vat vink­ke­jä ja in­nos­tus­ta

Suu­rin osa kurs­si­lai­sis­ta oli en­si­ker­ta­lai­sia ja ikäs­kaa­la­kin osal­lis­tu­ja­jou­kos­sa oli mel­ko laa­ja.

Lah­ja Nou­si­ai­nen oli sääs­tä­nyt kynt­ti­län­pät­kät ja va­loi kurs­sil­la ul­ko­roi­hu­ja.

– Kyl­lä tääl­tä saa hy­viä vink­ke­jä ja kynt­ti­löis­tä saa vaik­ka jou­lu­lah­jo­ja, Nou­si­ai­nen tuu­mai­li.

Tuoksuuko kynttilästä kahvi, Inne Lehkonen nuuhkaisee.

Tuoksuuko kynttilästä kahvi, Inne Lehkonen nuuhkaisee.

Kari Sarkkinen

In­ne Leh­ko­nen ja Ai­no Al­hai­nen oli­vat ka­ve­ruk­si­na tul­leet kurs­sil­le myös en­si­ker­ta­lai­si­na.

– Kiva kurs­si ja var­mas­ti jat­kos­sa­kin tu­lee teh­tyä kynt­ti­löi­tä, In­ne sa­noo.

Ai­no oli tul­lut kurs­sil­le In­nen in­nos­ta­ma­na.

– Jois­ta­kin tuli niin ki­van nä­köi­siä, et­tä voi­si lait­taa esil­le, hän kat­se­li töi­tään.

Moni vink­ki jäi­kin Ai­non ja In­nen mie­leen ja mo­lem­mat suun­nit­te­li­vat os­taa tar­vik­kei­ta ja teh­dä kynt­ti­löi­tä ko­to­naan.

Jut­tua muo­kat­tu 14.12.22 klo 12.50. Kor­jat­tu In­ne Leh­vo­sen nimi In­ne Leh­ko­sek­si.

Lisää aiheesta

Kysely