JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joulu on toiveiden aikaa. Kuvituskuva.

Joulu on toiveiden aikaa. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

14.12.2022 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Joulu on toivon juhla

Jou­lu tu­lee joka vuo­si ajal­laan, olim­me­pa val­mis­tau­tu­neet sii­hen kuin­ka ta­han­sa. Jou­lu on vuo­tui­sis­ta juh­lis­ta se, jo­hon moni la­taa eni­ten odo­tuk­sia ja yrit­tää vaa­lia jopa vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sia pe­rin­tei­tä liki muut­tu­mat­to­ma­na. Elä­mä opet­taa, et­tä jou­lu­kaan ei säi­ly muut­tu­mat­to­ma­na läpi vuo­sien, vaan jo­kai­ses­sa jou­lus­sa on myös jo­tain uut­ta.

Tämä on jo kol­mas jou­lu, jota sä­vyt­tä­vät poik­keu­so­lo­suh­teet. Kak­si edel­lis­tä on men­nyt ko­ro­nan kans­sa, nyt Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan tun­tuu jo­kai­sen suo­ma­lai­sen­kin jou­lus­sa.

Toi­vo liit­tyy jou­luun, pu­hu­taan­pa juh­lan vie­tos­ta sit­ten kris­til­li­sen sa­no­man tai maal­li­sem­pien ta­po­jen kaut­ta. Toi­vo­taan hy­vää tah­toa ja maa­il­man rau­haa, ja eit­tä­mät­tä mo­lem­mil­le on tar­vet­ta eri­tyi­ses­ti tänä vuon­na.

Jou­lu ei it­ses­sään pys­ty vas­taa­maan kaik­kiin toi­vei­siin, mut­ta jo­kai­sel­la meis­tä on kei­no­ja luo­da toi­voa jou­lun ym­pä­ril­le.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa on so­taa pa­koon tul­lei­ta uk­rai­na­lai­sia, joil­le toi­vo on jou­lun tär­kein sa­no­ma. Huo­li ko­ti­maas­sa ole­vis­ta lä­hei­sis­tä ja ko­tien koh­ta­los­ta on heil­le läs­nä jo­kai­ses­sa päi­väs­sä, ja suo­ma­lais­ten teh­tä­vä on aut­taa hei­tä sel­vi­ä­mään par­haim­mal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Tu­kea ja aut­taa, tar­jo­ta myös nii­tä huo­let haih­dut­ta­via ilon het­kiä ar­jen kes­kel­le. Apua tar­vit­se­via on myös suo­ma­lais­ten jou­kos­sa, sil­lä inf­laa­tio tun­tuu ke­vy­em­pi­nä kuk­ka­roi­na ja kas­va­vi­na kus­tan­nuk­si­na. Kes­ki­tal­ven säh­kö­las­kut ovat vain yk­si huo­le­nai­heis­ta.

Aut­ta­mi­sen­ha­lua voi koh­den­taa mo­nel­la ta­val­la; jos ai­kaa on käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin ra­haa, toi­sel­le an­net­tu ai­ka ja yh­des­sä te­ke­mi­nen ovat kal­li­sar­voi­nen lah­ja. Jos ajan suh­teen ol­laan tiu­kil­la, jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen osal­lis­tu­mi­nen tai lah­joi­tus apua an­ta­val­le jär­jes­töl­le luo jou­lu­miel­tä myös an­ta­jal­le.

Hin­to­jen nou­su tun­tuu konk­reet­ti­ses­ti jou­lu­val­mis­te­luis­sa ja moni jou­tuu te­ke­mään tiuk­ko­ja va­lin­to­ja. Jou­lu­pöy­däs­sä ei tar­vit­se ol­la sen seit­se­mää sort­tia ja eri­tyi­sen tär­ke­ää on, et­tä kaik­ki tar­jol­le lai­tet­tu tu­lee myös syö­dyk­si ei­kä pää­dy hä­vik­kiin py­hien jäl­keen. Vain pe­rin­teen vuok­si ei kan­na­ta pöy­tään lait­taa mi­tään sel­lais­ta, jota syö­dään vain vel­vol­li­suu­den­tun­nos­ta. Mo­nil­la jou­lun juh­lin­ta jää ly­hy­ek­si kun py­hät pai­not­tu­vat vii­kon­lop­puun, tai työ­vuo­rot ryt­mit­tä­vät juh­lan viet­toa.

Toi­vot­ta­vas­ti nämä poik­keuk­sel­li­set ajat opet­ta­vat meil­le, et­tä jou­lu­tun­nel­maan pää­see vä­hem­mäl­lä­kin ma­te­ri­al­la ja kii­reh­ti­mi­sel­lä. Jou­lun tun­nel­mas­ta ja tai'as­ta soi­si jo­kai­sel­le loh­ke­a­van myös pa­la­sen toi­voa juh­lan jäl­keen koit­ta­vaa ar­kea sii­vit­tä­mään.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely