JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Anu Saarelainen

2.12.2022 6.45
Uutiset

Suvi Palosaaren pääkalloista kertova artikkeli Paras paikallisuutinen -kilpailun voittoon

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jär­jes­tä­män pa­ras pai­kal­li­suu­ti­nen -kil­pai­lun voit­ti Pie­lis­jo­ki­seu­tu-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Suvi Pa­lo­saa­ri. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­ta jut­tu­ja oli kai­ken kaik­ki­aan 20 kap­pa­let­ta kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­dis­tä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­ta ja sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sel­ta elä­köi­ty­nyt uu­tis­pääl­lik­kö Jou­ko Sal­me­la.

Ylei­se­nä huo­mi­o­naan kil­pai­lun raa­ti to­te­aa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa teh­dään erit­täin kor­ke­a­ta­sois­ta pai­kal­lis­jour­na­lis­mia. Uu­ti­set on teh­ty oman le­vik­ki­a­lu­een lu­ki­joil­le, mut­ta tä­män­kin kil­pai­lun an­ti osoit­ti, et­tä muu­ta­ma uu­ti­nen ylit­täi­si mer­kit­tä­vyy­del­tään ja poik­keuk­sel­li­suu­del­laan ke­vy­es­ti myös val­ta­kun­nal­li­sen uu­tis­kyn­nyk­sen.

Taso oli hyvä, mut­ta täl­lä ker­taa raa­din teh­tä­vä oli kui­ten­kin help­po, sil­lä yk­si uu­ti­nen nou­si heti mui­ta kiin­nos­ta­vam­mak­si.

Par­haak­si ju­tuk­si raa­ti ar­vi­oi Pie­lis­jo­ki­seu­dus­sa jou­lu­kuus­sa 2021 il­mes­ty­neen Suvi Pa­lo­saa­ren te­ke­män uu­ti­sen "Enos­ta läh­ti tut­ki­joi­den mu­kaan kak­si pää­kal­loa".

Uu­ti­nen käyn­nis­tyy vuo­des­ta 1873, jol­loin ruot­sa­lai­nen ant­ro­po­lo­gi­seu­rue ma­joit­tui Enon pap­pi­laan. Kun tut­ki­jat työn­sä teh­ty­ään pois­tui­vat Enos­ta, vei­vät he mu­ka­naan kak­si pää­kal­loa osak­si Tuk­hol­man Ka­ro­lii­ni­sen ins­ti­tuu­tin 800 pää­kal­lon ko­ko­el­maa. Pää­kal­lo­ja ke­rät­tiin myös muil­ta paik­ka­kun­nil­ta Suo­mes­ta.

Ju­tus­sa ker­ro­taan pää­kal­lo­jen mat­kas­ta Tuk­hol­maan, nii­den tut­ki­mus­käy­tös­tä, tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta ja lo­puk­si seu­ra­taan pro­ses­sia, jol­la pää­kal­lot saa­tai­siin ta­kai­sin ko­ti­seu­dun mul­tiin. Pa­laut­ta­mi­nen al­koi ede­tä kun pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja Ruot­sin sil­loi­nen pää­mi­nis­te­ri Ste­fan Löf­ven al­koi­vat vauh­dit­taa han­ket­ta.

Jut­tu on hy­vin kir­joi­tet­tu, ku­vi­tet­tu ja tai­tet­tu. Raa­ti kiin­nit­ti huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti 1870-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­viin laa­dul­taan kor­ke­a­ta­soi­siin va­lo­ku­viin, jois­sa on ku­vat­tu tuon ajan eno­lai­sia. Uu­ti­nen on taus­toi­tet­tu hy­vin tä­hän päi­vään kai­na­lo­ju­tuil­la "Enos­sa ei tie­to­ja kal­lo­jen si­jain­nis­ta" ja "Ruu­mii­no­sien ke­rää­mi­nen oli osa tie­teen te­ke­mis­tä".

Pai­kal­lis­leh­des­sä  jut­tu saa har­voin ti­laa koko au­ke­a­man ver­ran. Tämä jut­tu sai, ja on sen to­del­la­kin an­sain­nut.

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho jär­jes­tää vuo­sit­tain eri­ai­hei­sia kil­pai­lu­ja. Kil­pai­lut ovat suun­nat­tu pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jä­sen­leh­tien työn­te­ki­jöil­le. Li­säk­si ker­hon toi­min­ta­suun­ni­tel­maan kuu­luu kou­lu­tus­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen.

Mar­ko Tor­ni

Lisää aiheesta

Kysely