JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hei ikäihminen, mitä siulle kuuluu -esitteitä löytää esimerkiksi terveysasemilta, kirjastoista ja apteekeista.

Hei ikäihminen, mitä siulle kuuluu -esitteitä löytää esimerkiksi terveysasemilta, kirjastoista ja apteekeista.

Mervi Venäläinen

25.11.2022 10.15
Uutiset

Ikäihmisiä kannustetaan matalan kynnyksen yhteydenottoihin

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa käyt­töön otet­ta­va Hei ikäih­mi­nen, mitä siul­le kuu­luu -toi­min­ta­mal­li on ke­hi­tet­ty Tu­le­vai­suu­den sote-kes­kus­hank­kees­sa ke­vääl­lä 2022 to­teu­te­tun kir­je­kam­pan­jan ko­ke­mus­ten poh­jal­ta. Siun so­tes­ta ker­ro­taan, et­tä toi­min­ta­mal­lin ta­voit­tee­na on kan­nus­taa ikään­ty­nei­tä ot­ta­maan yh­teyt­tä, mi­kä­li omas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa on huo­le­nai­hei­ta, yk­si­näi­syyt­tä tai tur­vat­to­muu­den ko­ke­muk­sia.

Toi­min­ta­mal­lin poh­ja­na on esi­te, jol­la kan­nus­te­taan ikään­ty­viä ot­ta­maan yh­teyt­tä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li jo­kin asia huo­les­tut­taa omas­sa elä­mäs­sä.

– Esit­teen avul­la ikäih­mi­nen voi pyy­tää Siun so­ten yh­tey­de­not­toa ju­tel­lak­seen miel­tä as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä on­gel­miin pääs­täi­siin kä­sik­si hy­vin var­hai­ses­sa vai­hees­sa, en­nen kuin ne ka­saan­tu­vat suu­rem­mak­si vyyh­dik­si. Ai­em­min to­teut­ta­mam­me kir­je­kam­pan­jan ai­ka­na saa­duis­sa yh­tey­de­not­to­pyyn­nöis­sä ikäih­mi­set ha­lu­si­vat ju­tel­la muun mu­as­sa ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta ja yk­si­näi­syy­den tun­tees­ta, pro­jek­ti­a­si­an­tun­ti­ja Tar­ja Hir­vo­nen ker­too.

Hir­vo­sen mu­kaan esi­te voi toi­mia ikään kuin ma­ta­lan kyn­nyk­sen huo­li-il­moi­tuk­se­na, jon­ka te­kee ikään­ty­nyt it­se tai se voi toi­mia muis­tu­tuk­se­na, et­tä kes­kus­te­lu­a­pua on saa­ta­vil­la, jos huo­lia myö­hem­min il­me­nee.

– Tie­to sii­tä, et­tä esit­teen voi ai­na lä­het­tää ja mi­nuun ol­laan yh­tey­des­sä, voi luo­da tur­vaa ikäih­mi­sel­le. Esi­te voi toi­mia myös omais­ten apu­na ot­taa jos­kus vai­keil­ta­kin tun­tu­via asi­oi­ta, ku­ten yk­si­näi­syyt­tä, tur­vat­to­muut­ta tai huo­le­nai­hei­ta, pu­heek­si lä­hei­sen ikäih­mi­sen kans­sa, Hir­vo­nen sa­noo.

Esit­tees­sä on myös Se­ni­o­ri­neu­von­ta Ank­ku­rin yh­teys­tie­dot, jon­ne ikään­ty­nyt voi ol­la ai­na yh­tey­des­sä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Siun so­ten työn­te­ki­jä on yh­tey­des­sä esit­teen pa­laut­ta­nee­seen hen­ki­löön noin kah­den vii­kon ku­lu­es­sa. Yh­tey­de­not­to­jen pe­rus­teel­la sel­vi­te­tään tar­kem­min ikäih­mi­sen huo­le­nai­he ja toi­mi­taan yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­ses­ti.

Hei ikäih­mi­nen, mitä siul­le kuu­luu -esi­tet­tä on ja­os­sa ter­vey­sa­se­mil­la ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa sekä kun­tien asi­oin­ti­pis­tei­sis­sä, kir­jas­tois­sa ja ap­tee­keis­sa. Esit­teen voi myös tu­los­taa Siun so­ten net­ti­si­vuil­la. Tai­tet­ta­via esit­tei­tä voi ti­la­ta Se­ni­o­ri­neu­von­ta Ank­ku­ris­ta säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta se­ni­o­ri­neu­von­ta.ank­ku­ri@siun­so­te.fi. Säh­kö­pos­tis­sa tu­lee mai­ni­ta ti­lai­suus, jos­sa esi­te tu­lee ja­et­ta­vak­si, yh­teys­hen­ki­lö, osoi­te, jo­hon esit­teet lä­he­te­tään ja ha­lut­tu esit­tei­den mää­rä.

Lisää aiheesta

Kysely