JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mervi Venäläinen

24.11.2022 13.22
Uutiset

Suomi.fi-tunnuksilla eroon viranomaisten lähettämästä paperipostista

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Vuo­den 2023 ve­ro­kor­tit tu­le­vat Oma­Ve­roon 14. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä. Ve­ro­hal­lin­nos­ta muis­tu­te­taan, et­tä jos on ot­ta­nut käyt­töön Suo­mi.fi-vies­tit eli säh­köi­set vi­ra­no­mais­vies­tit, säh­kö­pos­tiin tu­lee tie­to heti, kun Oma­Ve­ros­sa on uu­si ve­ro­kort­ti tai muu­ta ve­ro­pos­tia. Täl­löin pa­pe­ris­ta ve­ro­kort­tia ei enää tule ko­tiin. Vuo­den 2023 pa­pe­ris­ten ve­ro­kort­tien pos­tit­ta­mi­nen mak­saa 2,5 mil­joo­naa eu­roa.

– Val­ta­o­sa hen­ki­löis­tä, joi­den tar­vit­see toi­mit­taa ve­ro­kort­ti tu­lo­jen mak­sa­jal­le, lä­het­tää ve­ro­kor­tin eteen­päin säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Pa­pe­ri­nen ve­ro­kort­ti on siis mo­nel­le tar­pee­ton, sa­noo Ve­ro­hal­lin­non yli­tar­kas­ta­ja Kaj Hof­f­ren to­te­aa Ve­ro­hal­lin­non tie­dot­tees­sa.

Suo­mi.fi-vies­tit on Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mä pal­ve­lu. Suo­mi.fi-vies­tit kan­nat­taa ti­la­ta 27. mar­ras­kuu­ta men­nes­sä, jot­ta eh­tii var­mas­ti saa­maan tie­don uu­des­ta ve­ro­kor­tis­ta. Suo­mi.fi-vies­tien ti­laa­jia on täl­lä het­kel­lä va­jaat 940 000. Yli kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta täy­den­tää vuo­sit­tain ve­roil­moi­tus­taan Oma­Ve­ros­sa. Täy­sin säh­köi­seen ve­ro­a­si­oin­tiin on heis­tä siir­ty­nyt kui­ten­kin vain al­le kol­man­nes.

– Moni ku­vit­te­lee vir­heel­li­ses­ti, et­tä hoi­taa ve­ro­a­si­an­sa täy­sin säh­köi­ses­ti, kos­ka käyt­tää mo­nien ve­ro­a­si­oi­den hoi­ta­mi­seen su­ju­vas­ti Oma­Ve­roa. Vaik­ka val­ta­o­sal­la suo­ma­lai­sis­ta on hy­vät di­gi­tai­dot, moni saa edel­leen ve­ro­pos­tin pa­pe­ri­se­na ko­tiin­sa, Hof­f­ren sa­noo.

Kun hen­ki­lö ot­taa Suo­mi.fi-vies­tit käyt­töön, hän luo­puu sa­mal­la myös mui­den pal­ve­lua käyt­tä­vien vi­ra­no­mais­ten lä­het­tä­mäs­tä pa­pe­ri­pos­tis­ta. Ve­ro­pos­tin li­säk­si esi­mer­kik­si ää­ni­oi­keu­sil­moi­tuk­set ja ulo­sot­to­vi­ra­no­mai­sen kir­jeet tu­le­vat Suo­mi.fi-vies­tien käyt­tä­jil­le säh­köi­ses­ti.

Lisää aiheesta

Kysely