JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote on käynnistänyt kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kilpailutuksen.

Siun sote on käynnistänyt kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kilpailutuksen.

Mervi Venäläinen

22.11.2022 11.40
Uutiset

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut kilpailutukseen

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy vuo­den vaih­tees­sa kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa tul­laan jär­jes­tä­mään hy­vin­voin­ti­a­lu­een oma­na toi­min­ta­na sekä os­to­pal­ve­lu­na. Siun sote on käyn­nis­tä­nyt os­to­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­sen. Kil­pai­lu­tus kos­kee myös pal­ve­lun­tar­jo­a­jia, jot­ka ovat ai­em­min tar­jon­neet kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan työ­teh­tä­viä kump­pa­nuus­so­pi­muk­sel­la.

Kil­pai­lu­tus to­teu­te­taan Siun so­ten oma­na dy­naa­mi­sen han­kin­ta­jär­jes­tel­män kal­tai­se­na han­kin­ta­mal­li­na yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa. Han­kin­ta­jär­jes­tel­män pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa pal­ve­lun­tuot­ta­jia pyy­de­tään jät­tä­mään si­to­va osal­lis­tu­mis­ha­ke­mus 7.12.2022 men­nes­sä. Han­kin­ta­jär­jes­tel­mään hy­väk­sy­tään so­vel­tu­vuus­vaa­ti­muk­set ja vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät pal­ve­lun­tuot­ta­jat. Pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si va­li­taan asi­ak­kaan tar­pei­ta vas­taa­va, asi­ak­kaal­le so­vel­tu­va pal­ve­lun­tuot­ta­ja etu­si­ja­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Etu­si­ja­jär­jes­tys muo­dos­tuu laa­tu­pis­tei­den pe­rus­teel­la.

Siun so­tes­ta ker­ro­taan, et­tä dy­naa­mi­nen han­kin­ta­mal­li mah­dol­lis­taa jat­ku­van osal­lis­tu­mi­sen eli pal­ve­lun­tuot­ta­jat voi­vat jät­tää osal­lis­tu­mis­ha­ke­muk­sen han­kin­ta­jär­jes­tel­mään koko sen kes­ton ajan.

Uu­si so­pi­mus­kau­si al­kaa 1.3.2023. En­sim­mäi­nen so­pi­mus­kau­si kes­tää kym­me­nen kuu­kaut­ta, jon­ka jäl­keen ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään puo­len vuo­den vä­lein.

Kil­pai­lu­tuk­sel­la voi ol­la vai­ku­tus­ta asi­ak­kail­le

Kil­pai­lu­tus voi vai­kut­taa asi­ak­kai­den työ­toi­min­ta­paik­koi­hin tai pal­ve­lus­sa voi il­me­tä vii­vet­tä. Niin sa­not­tu­na kump­pa­nuus­toi­min­ta­na jär­jes­tö­toi­mi­joi­den kans­sa to­teu­tet­ta­vaan pal­ve­luun voi tul­la tau­koa. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan paik­ko­ja voi­daan myös yk­si­löl­li­sen oh­jauk­sen mu­kaan jär­jes­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een työ­pa­joil­le sekä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­kun­tiin.

– Asi­ak­kaan ei it­se tar­vit­se sel­vit­tää tai tie­tää oman pal­ve­lun­sa jat­ku­mi­sen ti­lan­net­ta. Asi­ak­kaan so­si­aa­li­pal­ve­lui­den oma­työn­te­ki­jä ot­taa yh­teyt­tä hei­hin, joil­le voi tul­la muu­tok­sia tai vii­vet­tä pal­ve­luun. Asi­ak­kaan kans­sa käy­dään yk­si­löl­li­ses­ti läpi pal­ve­lu­jen jat­ku­mi­sen ti­lan­ne sekä vas­taa­van pal­ve­lun mah­dol­li­suu­det, Siun so­ten tie­dot­tees­sa lu­va­taan.

Lisää aiheesta

Kysely