JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.11.2022 8.06
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ei itsehoitolääkkeitä ruokakauppoihin

Far­ma­seut­ti Hen­na Sal­mi­sen mie­li­pi­de­kir­joi­tus, "Ap­teek­ki pal­ve­lee -lääk­keet tur­val­li­ses­ti ap­tee­kis­ta jat­kos­sa­kin (28.10. Kar­ja­lai­nen), oli hyvä ja to­si­a­si­oi­hin pe­rus­tu­va. Olen­nai­sia koh­tia sii­nä oli lääk­kei­den käyt­tä­jän kan­nal­ta usei­ta. Ruo­ka­kaup­po­jen hen­ki­lö­kun­nal­la ei ole to­si­aan­kaan oi­keut­ta an­taa min­kään­lais­ta lää­ke­neu­von­taa.

It­se en ole juu­ri­kaan tar­vin­nut lääk­kei­tä eläis­sä­ni, mut­ta omai­se­ni lää­ke­a­si­oi­den hoi­ta­mi­nen kym­me­nien vuo­sien ai­ka­na on tuo­nut esil­le ap­teek­kien hy­vät pal­ve­lut. Sa­moin on har­ras­ta­ma­ni van­hus­ten va­paa­eh­toi­nen aut­ta­mis­työ opet­ta­nut tun­te­maan ap­teek­kien kii­tet­tä­vän roo­lin lää­ke­a­si­ois­sa. Ap­tee­kis­ta saa to­si­aan­kin lää­ke­neu­von­taa, vaik­ka ei os­tai­si mi­tään. Ko­ke­mus­ta on it­sel­lä­ni täs­tä­kin asi­as­ta.

Hen­na Sal­mi­nen pe­rus­te­li kir­joi­tuk­ses­saan hy­vin ap­teek­kien pal­ve­lui­ta sil­loin, kun tu­lee on­gel­mia esi­mer­kik­si re­sep­ti­a­si­ois­sa. Ap­tee­kis­ta ol­laan yh­tey­des­sä lää­kä­riin ai­na tar­vit­ta­es­sa. Olen myös sa­maa miel­tä kir­joit­ta­jan kans­sa sii­tä, et­tä ap­teek­kien an­ta­ma neu­von­ta­työ vä­hen­tää osal­taan ter­vey­den­huol­lon ja päi­vys­tyk­sen kuor­mi­tus­ta ja kus­tan­nuk­sia.

Pel­kään, et­tä lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö li­sään­tyy, jos nii­tä saa kau­pan hyl­lyl­tä. Pien­ten paik­ka­kun­tien ap­teek­ki­pal­ve­lut ovat myös en­tis­tä enem­män vaa­ras­sa.

JOR­MA KIN­NU­NEN

Lisää aiheesta

Kysely