JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jokaisessa majoitushuoneistossa on neljä kahden hengen makuuhuonetta, yhteinen olohuone ja keittiö, mistä löytyvät tarvittavat välineet aamupalan ja ruokailun järjestämistä varten, Pekka Partanen esittelee.

Jokaisessa majoitushuoneistossa on neljä kahden hengen makuuhuonetta, yhteinen olohuone ja keittiö, mistä löytyvät tarvittavat välineet aamupalan ja ruokailun järjestämistä varten, Pekka Partanen esittelee.

Jouko Väistö

16.11.2022 8.55
Uutiset

Koivikolla jo liki sataa majoituspaikkaa ja lisää tulee

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Koi­vi­kol­le 1980-lu­vun puo­li­vä­li­vä­lis­sä ra­ken­net­tu maa­seu­tuo­pe­tuk­sen asun­to­la, joka sit­tem­min men­neen vuo­si­kym­me­nen lop­pu­puo­lel­la toi­mi myös Vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ti­la­na, ei ole jää­nyt tyh­jil­leen.

Asun­to­la­kiin­teis­tön omis­tuk­seen­sa kol­me vuot­ta sit­ten hank­ki­nut Koi­vi­kon Kar­ta­no Oy on ot­ta­nut sen ma­joi­tus­käyt­töön. Suu­rin osa ti­lois­ta on käy­tös­sä jo nyt ja lo­put­kin tu­le­vat en­si ke­vään ai­ka­na.

Uusi majoitusyksikkö pitää sisällään myös nykyaikaiset saunatilat.

Uusi majoitusyksikkö pitää sisällään myös nykyaikaiset saunatilat.

Jouko Väistö

Asun­to­las­ta ma­joi­tus­käyt­töön

Yrit­tä­jä Pek­ka Par­ta­nen ker­toi har­kin­neen­sa asun­to­la­ti­lo­jen tu­le­vaa käyt­töä pit­kään. Poh­din­nan tu­lok­se­na hän pää­tyi pe­rus­pa­ran­ta­maan asun­to­lan ma­joi­tus­huo­neis­toik­si niin, et­tä jo­kai­seen huo­neis­toon tu­lee nel­jä kah­den hen­gen huo­net­ta ja nii­den li­säk­si yh­tei­nen keit­tiö ja olo­huo­ne.

Al­ku­vai­hees­sa asun­to­laa re­mon­toi­tiin ko­e­luon­toi­ses­ti kah­den huo­neis­ton ver­ran. Kun kum­mal­le­kin il­maan­tui hy­vin käyt­tä­jiä, ra­ken­net­tiin kak­kos­vai­hees­sa yh­dek­sän huo­neis­toa li­sää ja lop­puun in­ves­toin­ti on tar­koi­tus saat­taa tu­le­van vuo­den al­ku­puo­lel­la.

Kuu­si huo­neis­toa kä­sit­tä­vän kol­mos­vai­heen to­teu­tuk­seen vai­kut­ti rat­kai­se­vas­ti Ran­ta­ken­täl­lä en­si ke­sä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä Night­wis­hin kon­sert­ti. Ma­joi­tus­ti­lo­jen mark­ki­noin­nis­ta kon­sert­ti­vie­rail­le on jo so­vit­tu Ki­teen Pal­lon kans­sa.

Kun kaik­ki huo­neis­tot ovat run­saan puo­len vuo­den ku­lut­tua täy­des­sä käy­tös­sä, mah­tuu nii­hin yh­teen­sä 136 ma­joit­tu­jaa. Täl­lä het­kel­lä val­mis­ta ma­joi­tus­ti­laa on 88 hen­ki­löl­le.

Kai­kis­sa huo­neis­tois­sa on teh­ty tar­vit­ta­vat pin­ta­kä­sit­te­lyt ja ne on ka­lus­tet­tu ja va­rus­tet­tu tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. In­ves­toin­ti on to­teu­tet­tu mah­dol­li­sim­man pit­käl­ti oma­na työ­nä. Mm. kaik­ki sän­gyt ja keit­ti­ö­ka­lus­teet ovat yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­van Kari Nuu­ti­sen te­ke­miä.

Ma­joi­tus­ti­lo­jen yh­tey­teen on ra­ken­net­tu myös ny­ky­ai­kai­set sau­na- ja ko­kous­ti­lat. Ne ovat luon­nol­li­ses­ti ma­joit­tu­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä vuok­ra­taan ul­ko­puo­li­sil­le­kin.

Saunatilan yhteydessä on idylliset kylpytynnyrit.

Saunatilan yhteydessä on idylliset kylpytynnyrit.

Jouko Väistö

Aa­mi­ais­ta it­se teh­den tai ra­vin­to­las­ta

Ma­joi­tus­ti­lo­jen asi­a­kas­kun­ta on tä­hän as­ti koos­tu­nut pal­jol­ti Koi­vi­kol­la pi­det­ty­jen ta­pah­tu­mien ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­jis­ta, lä­hel­lä ole­van Ruu­ti­ai­sen Puu­tar­han työn­te­ki­jöis­tä sekä seu­tu­kun­nal­la vie­rail­leis­ta ko­men­nus­mie­his­tä.

Pek­ka Par­ta­nen ker­too saa­neen­sa po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä ma­joit­tu­jat ovat voi­neet viet­tää yön­sä omis­sa olois­saan ja et­tä heil­le on ol­lut tar­jol­la myös aa­mu­pa­la lä­hei­sel­lä Koi­vi­kon Kie­va­ril­la. Toki he ovat voi­neet hoi­taa ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt myös huo­neis­ton keit­ti­ös­sä, mi­kä­li niin ovat ha­lun­neet.

Tu­le­vai­suu­des­sa asi­a­kas­kun­taa on tar­koi­tus laa­jen­taa en­ti­ses­tään. Kat­seet on jo kään­net­ty eri­lais­ten iso­jen mas­sa­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jiin, mui­hin ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­viin yri­tyk­siin ja tie­ten­kin myös mat­kai­li­joi­hin, jot­ka tyk­kää­vät viet­tää va­paa-ai­kaan­sa tyy­pil­li­ses­sä, pe­rin­teis­tä rik­kaas­sa maa­lais­mil­jöös­sä.

Lisää aiheesta

Kysely