JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asikaiset ovat lomamökkien rakentamisessa ja varustamisessa on lähteneet siitä, että ne palvelevat lomailijaa ympäri vuoden ja ovat tasoltaan vähintään omakotitalon veroisia.

Asikaiset ovat lomamökkien rakentamisessa ja varustamisessa on lähteneet siitä, että ne palvelevat lomailijaa ympäri vuoden ja ovat tasoltaan vähintään omakotitalon veroisia.

Jouko Väistö

16.11.2022 8.49
Uutiset

”Siinähän tuo on männy iliman venäläisiäkin”

KE­SÄ­LAH­TI

Jou­ko Väis­tö

Kes­ki-Kar­ja­lan tal­vi­mat­kai­lus­sa ve­nä­läi­sil­lä on vuo­si­kau­det ol­lut kes­kei­nen roo­li. He ovat käyt­tä­neet ak­tii­vi­ses­ti tä­kä­läis­ten mök­ki­mat­kai­lu­y­rit­tä­jien pal­ve­lu­ja.

Lo­ma­mök­kien vuok­raus­toi­min­taa har­joit­ta­van ke­sä­lah­te­lai­sen Ari Asi­kai­sen mu­kaan ve­nä­läi­set ovat ol­leet si­kä­li­kin tär­keä asi­a­kas­ryh­mä, et­tä he ovat vuok­ran­neet loma-asun­to­ja var­si­nai­sen lo­ma­se­son­gin ul­ko­puo­lel­la.

Hei­tä on ol­lut ke­vääl­lä en­nen lo­ma­kau­den al­kua, syk­syl­lä lo­ma­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen sekä tal­vel­la jou­lun ja vuo­den­vaih­teen ai­kaan.

Itä­ra­jan ta­kaa tul­lei­den lo­man­viet­tä­jien mer­ki­tys käy hy­vin il­mi mök­kien vuok­raus­ti­las­tois­ta.

– Par­haim­mil­laan mei­dän­kin mö­kit ovat ol­leet vuok­ra­lais­ten käy­tös­sä 34 viik­koa vuo­des­sa, Asi­kai­nen pal­jas­taa.

 -Siinähän tuo on männy iliman venäläisiäkin ja heijjän tämän pöyvvän iäressä järjestämiään illanviettoja, Ari Asikainen tuumii hymyssä suin.

-Siinähän tuo on männy iliman venäläisiäkin ja heijjän tämän pöyvvän iäressä järjestämiään illanviettoja, Ari Asikainen tuumii hymyssä suin.

Kari Sarkkinen

Kur­kis­tus­ta ve­nä­läi­seen lo­man­viet­to­kult­tuu­riin

Ve­nä­läis­ten lo­man­viet­tä­jien kans­sa Asi­kai­nen sa­noo tul­leen­sa hy­vin toi­meen. He ovat hoi­ta­neet vel­voit­teen­sa so­vi­tul­la ta­val­la. Ka­las­ta­maan men­nes­sään­kin he ovat pi­tä­neet huo­len sii­tä, et­tä lupa-asi­at ovat kun­nos­sa.

Lo­ma­mök­ke­jä vuok­ra­tes­saan Ari Asi­kai­nen on puo­li­son­sa Lean kans­sa pääs­syt kur­kis­ta­maan myös ve­nä­läi­seen lo­man­viet­to­kult­tuu­riin.

– Kun suo­ma­lai­set ja kaik­ki muut­kin län­si­mai­set vuok­ra­lai­set ha­lu­a­vat viet­tää lo­man­sa omis­sa olois­saan, on ve­nä­läi­sil­lä vuo­si vuo­den jäl­keen ol­lut ta­pa­na kut­sua mei­dät luok­seen il­lan­viet­toon ai­toon ve­nä­läi­seen tyy­liin, hän nau­rah­taa.

Uk­rai­nan so­dan seu­rauk­se­na yh­tey­det ve­nä­läi­siin ovat to­taa­li­ses­ti kat­ken­neet. Fa­ce­book-ka­ve­reis­ta­kaan ei ole ku­lu­van vuo­den ai­ka­na kuu­lu­nut mi­tään.

Ve­nä­läis­ten häi­py­mis­tä huo­li­mat­ta lo­ma­mö­kit ovat ku­lu­va­na­kin vuon­na ol­leet ko­vas­sa käy­tös­sä. En­sim­mäi­set ke­sä­lo­ma­lai­set tu­li­vat tou­ko­kuun alus­sa ja vii­mei­set läh­ti­vät syys­kuun puo­li­vä­lin kiep­peil­lä.

Tä­män­kin jäl­keen vuok­ra­lai­sia on ol­lut sa­tun­nai­ses­ti ja tyh­jil­lään mö­kit ei­vät tule ole­maan myös­kään jou­lu­na ei­kä vuo­den­vaih­teen ai­kaan.

Lo­ma­mök­ke­jään Asi­kai­set mark­ki­noi­vat pal­jol­ti Lo­ma­ren­kaan kaut­ta, mut­ta jon­kin ver­ran myös suo­raan il­man vä­li­kä­siä.

Lo­ma­ren­gas on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si yh­teis­työ­kump­pa­nik­si. Sen kaut­ta on saa­tu asi­ak­kai­ta myös ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­ta Ame­rik­kaa, Eng­lan­tia, Ita­li­aa, Sak­saa ja Tsek­kiä myö­ten. Val­ta­o­sa mök­kien vuok­raa­jis­ta, noin 80 pro­sent­tia, on kui­ten­kin edel­leen suo­ma­lai­sia.

Puruveden ja Pyhäjärven rannalla olevat vuokramökit tarjoavat loistavat puitteet luonnonläheiseen lomailuun niin kesällä kuin talvellakin. Kuvamme ovat Puruveden mökin rantamiljööstä.

Puruveden ja Pyhäjärven rannalla olevat vuokramökit tarjoavat loistavat puitteet luonnonläheiseen lomailuun niin kesällä kuin talvellakin. Kuvamme ovat Puruveden mökin rantamiljööstä.

Jouko Väistö

Va­rauk­sia jo en­si ke­säk­si

En­si ke­säk­si­kin va­rauk­sia on jo teh­ty. Hy­väs­tä esi­mer­kis­tä käy eng­lan­ti­lais­per­heen te­ke­mä kah­den vii­kon va­raus kes­ki­ke­sän ai­kaan.

Suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä va­raus­kir­ja täyt­tyy pi­ak­koin myös al­ku­ke­sän osal­ta, kun tie­to Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­tä Night­wis­hin kon­ser­tis­ta kii­rii eri puo­lil­la maa­il­maa asu­vil­le bän­din fa­neil­le.

Hyö­dyn­tä­mä­tön­tä po­ten­ti­aa­lia mat­kai­lu­bis­nek­ses­sä on toki edel­leen ole­mas­sa. Yk­si ke­hit­te­le­mi­sen ar­voi­nen asia voi­si ol­la met­säs­tys- ja ka­las­tus­mat­kai­lu. Met­säs­tä­jiä ja ka­las­ta­jia oli­si näil­le­kin kul­ma­kun­nil­le syk­syi­sin ja tal­vi­sin tu­los­sa, kun heil­le suos­tut­tai­siin näyt­tä­mään laa­jem­mal­ti vih­re­ää va­loa.

Kak­si ym­pä­ri­vuo­tis­ta mök­kiä

Mök­kien vuok­raus­toi­min­taa Asi­kai­set ovat har­joit­ta­neet pa­rin vuo­si­kym­me­nen ajan. Täl­lä het­kel­lä heil­lä on ym­pä­ri­vuo­ti­ses­sa vuok­ra­käy­tös­sä kak­si lo­ma­mök­kiä. Toi­nen si­jait­see Pu­ru­ve­den ja toi­nen Py­hä­jär­ven ran­nal­la. Kum­mas­sa­kin koh­tees­sa ma­joi­tus­ti­laa on 7-8 hen­ki­löl­le.

Mo­lem­mat mö­kit ait­toi­neen, sau­noi­neen ja gril­li­ka­tok­si­neen on ra­ken­net­tu oman met­sän puis­ta ja ovat kaik­ki Arin it­sen­sä te­ke­miä.

Hä­nen mu­kaan­sa mök­kien ra­ken­ta­mi­ses­sa ja va­rus­ta­mi­ses­sa on läh­det­ty sii­tä, et­tä nii­den on pal­vel­ta­va lo­mai­li­jaa kuin lo­mai­li­jaa vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta ja ol­ta­va ta­sol­taan vä­hin­tään oma­ko­ti­ta­lon ve­roi­sia.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä kum­mas­ta­kin mö­kis­tä löy­ty­vät kaik­ki ko­ti­o­lois­ta tu­tut ko­neet, lait­teet ja va­rus­teet net­tiyh­tey­des­tä läh­tien.

Par­haan lo­ma­kau­den ai­kaan vuok­ra­mö­kit ovat enim­mäk­seen per­hei­den käy­tös­sä, mut­ta mo­nes­ti mö­kil­le tul­laan myös ka­ve­ri­po­ru­kal­la yh­teis­ten har­ras­tus­ten mer­keis­sä.

Lisää aiheesta

Kysely