JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aatu, Mikko, Lauri, Lea ja Aino Ralli ovat viihtyneet uudessa kodissa, joka antaa mahdollisuuksia erä- ja koiraharrastukselle.

Aatu, Mikko, Lauri, Lea ja Aino Ralli ovat viihtyneet uudessa kodissa, joka antaa mahdollisuuksia erä- ja koiraharrastukselle.

Päivi Lievonen

16.11.2022 7.00
Uutiset

Kaupunkielämä vaihtui maaseudun rauhaan

TOH­MA­JÄR­VI

Päi­vi Lie­vo­nen

Lap­peen­ran­nan ruu­tu­kaa­val­la asu­mi­nen vaih­tui hei­nä­kuus­sa Ral­lin per­heel­lä ava­riin pel­to­mai­se­miin Pei­jon­nie­mel­lä.

Vii­si­hen­ki­nen per­he on viih­ty­nyt hy­vin uu­del­la paik­ka­kun­nal­la, ja har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det ke­rää­vät ke­hu­ja. Erä­hen­ki­ses­sä per­hees­sä maal­la asu­mi­nen an­taa ar­keen toi­vot­tua väl­jyyt­tä. Pää­tök­sen muu­tos­ta si­ne­töi per­heen äi­din työl­lis­ty­mi­nen Toh­ma­jär­vel­le.

– Muut­toa pois Lap­peen­ran­nas­ta on mie­tit­ty jo kau­an, kun su­ku­lai­set ovat tääl­lä. Opis­ke­lin työn ohel­la so­si­o­no­mik­si, ja kun sain va­ki­tui­sen työ­pai­kan var­hais­kas­va­tuk­ses­ta, pää­tös muut­ta­mi­ses­ta Toh­ma­jär­vel­le syn­tyi ja lap­set­kin kan­nat­ti­vat pää­tös­tä läh­teä pois kau­pun­gis­ta, Lea Ral­li ku­vai­lee.

Muut­to­val­mis koti, jos­sa on run­saas­ti ti­laa

So­pi­va talo löy­tyi mel­ko no­pe­as­ti.

– Lap­peen­ran­nas­sa re­mon­toim­me lä­hes koko ta­lon, jo­ten ha­lu­sim­me nyt ko­din, jota ei en­sim­mäi­sek­si tar­vit­se al­kaa kun­nos­taa. Kah­ta ta­loa käy­tiin Toh­ma­jär­vel­lä kat­so­mas­sa, ja tämä tun­tui heti ko­dil­ta, Lea ja Mik­ko Ral­li muis­te­le­vat.

Uu­si-Värt­si­län kak­si­ker­rok­si­ses­sa ko­dis­sa ti­laa riit­tää myös per­heen nel­jäl­le koi­ral­le, kah­del­le kis­sal­le ja mar­suil­le.

– Ti­laa on enem­män myös pi­hal­la, ja pa­ras­ta on se, et­tei naa­pu­ri ole ihan vie­res­sä kun ik­ku­nas­ta kat­soo ulos. Elä­mä tääl­lä tun­tuu ole­van sil­ti yh­tei­söl­li­sem­pää kuin kau­pun­gis­sa, Ral­lit pun­ta­roi­vat.

Myös te­ke­mis­tä tun­tuu ole­van en­tis­tä enem­män.

– Lap­pees­sa oli enem­män ai­kaa is­tua soh­val­la, Lea Ral­li nau­rah­taa.

Ar­ki muut­tu­nut

Kan­sa­lai­so­pis­ton tar­jon­nas­ta on löy­ty­nyt yh­teis­tä te­ke­mis­tä.

– Olem­me mu­ka­na tans­si­kurs­sil­la, jon­ka nimi oli niin hou­kut­te­le­va; puu­ja­lal­la par­ke­til­le, Ral­lit sa­nai­le­vat.

Per­heen van­hem­mat ovat työs­ken­nel­leet ra­ja­var­ti­joi­na, ja Mik­ko jat­kaa edel­leen keik­ka­työ­tä Lap­peen­ran­nas­sa.

– Ai­ka hek­tis­tä on ol­lut, ja se­kin on uut­ta kun Le­al­la on nyt päi­vä­työ. Ra­jal­la teh­dään vä­lil­lä pit­ki­ä­kin työ­put­kia, mut­ta sit­ten on myös use­am­man päi­vän va­pai­ta pe­räk­käin, Mik­ko Ral­li ver­tai­lee.

Met­säs­tys koko per­heen har­ras­tus

Lap­sil­le har­ras­tuk­sia on löy­ty­nyt ko­ti­kun­nan tar­jon­nas­ta. 10-vuo­ti­as Aa­tu ja 12-vuo­ti­as Lau­ri ovat in­nok­kai­ta erän­kä­vi­jöi­tä, 8-vuo­ti­as Ai­no käy rat­sas­tus­tun­neil­la. Ka­ve­rei­ta on saa­tu Mai­ju Las­si­lan kou­lus­ta.

– Olem­me ko­e­jä­se­ni­nä Uu­si-Värt­si­län Erä ry:ssä, ja po­jil­la­kin on jo met­säs­tys­kor­tit, van­hem­mat to­te­a­vat.

Per­he har­ras­taa myös ak­tii­vi­ses­ti koi­rien kans­sa met­säs­tyk­sen li­säk­si näyt­te­lyi­tä ja pe­rus­tot­te­le­vai­suus­kou­lu­tus­ta. Hiih­to, las­ket­te­lu ja luis­te­lu ovat koko per­heen har­ras­tuk­sia. Myös kil­pai­lu­ja on tie­dos­sa.

– Lau­ri am­puu SM-ta­sol­la hir­ven­juok­sus­sa ja - kä­ve­lys­sä, ja hän on käy­nyt myös jun­nuoh­jaa­ja­na hir­vi­ko­keis­sa, Ral­lit ker­to­vat.

Va­paa-ajal­le te­ke­mis­tä löy­tyy usein lä­hi­maas­tos­ta, sil­lä koko per­he viih­tyy luon­nos­sa koi­rien kans­sa.

Lisää aiheesta

Kysely