JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.11.2022 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Tapahtumista tukea matkailuun

Tämä Koti-Kar­ja­lan tal­vi­mat­kai­lu­ai­hei­nen tee­ma­nu­me­ro ja­e­taan joka ko­tiin Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ja sen saa­vat lu­et­ta­vak­seen myös seu­tu­kun­nan va­paa-ajan asuk­kaat, jot­ka asu­vat Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven ul­ko­puo­lel­la. Leh­des­sä on usei­ta ta­ri­noi­ta sii­tä, mik­si Kes­ki-Kar­ja­las­sa on hyvä asua ja viet­tää va­paa-ai­kaa. Tän­ne tul­laan viih­ty­mään pait­si ruuh­ka-Suo­mes­ta, mut­ta myös ul­ko­mail­ta.

Tal­vi­sia lu­mi­ke­le­jä meil­lä ei vie­lä ole, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sel­lai­sis­ta vie­lä saa­daan lä­hi­kuu­kau­si­na naut­tia. Luon­to, hil­jai­suus ja rau­ha ovat läs­nä jo­kai­ses­sa vuo­de­na­jas­sa ja sää­ti­las­sa, ja syk­syn har­mau­den kar­kot­ta­mi­seen on jou­lua koh­den men­nes­sä mo­nia ta­pah­tu­mia, jot­ka kar­kot­ta­vat kaa­mos­ta. On myy­jäi­siä, jou­lu­puo­te­ja, kon­sert­te­ja, ky­lä­ta­pah­tu­mia ja jou­lu­na­vauk­sia, jot­ka so­pi­vat myös mat­kai­li­joi­den päi­vä­oh­jel­mak­si.

Tu­le­van tal­ven ai­ka­na näyt­te­ly­kes­kus­ten sa­ral­la teh­dään uu­sia avauk­sia. Ki­teel­le val­mis­tuu en­si ke­sä­nä en­ti­seen Lii­ke­kul­maan näyt­te­ly­kes­kus, jon­ne tu­lee pie­nois­rau­ta­tien li­säk­si esil­le myös esi­mer­kik­si yli 3 000 Ara­bi­an as­ti­aa, jou­kos­sa on myös mit­ta­va Muu­mi­mu­ki-ko­ko­el­ma. Rääk­ky­läs­sä val­mis­tel­laan Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nän pe­rus­ta­mis­ta kol­mi­vai­hei­sel­la hank­keel­la, jois­ta en­sim­mäi­nen star­tan­nee ke­vät­tal­vel­la.

En­si ke­sä­nä Kes­ki-Kar­ja­lan ve­to­voi­mai­sin ta­pah­tu­ma lie­nee eit­tä­mät­tä Night­wis­hin esiin­ty­mi­nen ko­ti­kun­nas­saan Ki­teen Ran­ta­ken­täl­lä. Pai­kal­le odo­te­taan noin 10 000 kon­sert­ti­vie­ras­ta, jois­ta iso osa tar­vit­see myös paik­ka­kun­nan pal­ve­lu­ja ja eri­tyi­ses­ti ma­joi­tus­ta. Täs­sä on mah­dol­li­suus myös Kes­ki-Kar­ja­lan va­paa-ajan asuk­kail­le; jos oma mök­ki on vail­la käyt­töä ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, pien­tä li­sä­tie­nes­tiä voi­si saa­da keik­ka­tu­ris­te­ja ma­joit­ta­mal­la.

Night­wis­hin kei­kan en­na­koi­daan ohit­ta­van Ran­ta­ken­tän edel­li­sen ylei­sö­en­nä­tyk­sen ja kon­ser­tin uu­moil­laan ole­van myös yk­si koko itäi­sen Suo­men suu­rim­mis­ta ta­pah­tu­mail­lois­ta.

Ta­pah­tu­mis­sa on hie­no mah­dol­li­suus näyt­tää, mitä koko Kes­ki-Kar­ja­lal­la on an­net­ta­va­naan maa­kun­nan mui­den iso­jen ta­pah­tu­mien oheen. Nyt jos kos­kaan on ai­ka val­jas­taa se kuu­lui­sa kar­ja­lai­nen vie­raan­va­rai­suus yh­tei­sek­si hy­väk­si. Luon­to­e­lä­myk­set, pai­kal­li­set maut ja mo­ni­nai­set kult­tuu­ri­koh­teet voi­vat tar­jo­ta jo­tain sel­lais­ta, joka hou­kut­taa vie­rai­ta tu­le­maan seu­tu­kun­nal­le uu­del­leen myös hil­jai­sem­pa­na ai­ka­na.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely