JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lumipeite luo mahtavia elämyksiä talvimatkailijoille. Kuva Lari Turunen

Lumipeite luo mahtavia elämyksiä talvimatkailijoille. Kuva Lari Turunen

Lari Turunen

16.11.2022 8.35
Uutiset

Alueen matkailulla mielenkiintoinen mutta haastava vuosi edessä

KES­KI-KAR­JA­LA

Mir­ja Hurs­kai­nen

Sy­dän­kar­ja­la on brän­di, jol­le Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö Oy:n mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri Lari Tu­ru­nen ha­lu­ai­si nä­ky­vyyt­tä. Sil­lä ni­mel­lä tu­le­vat il­mes­ty­mään vuo­den­vaih­tees­sa myös uu­det mat­kai­lu­e­sit­teet.

– Toi­nen esit­teis­tä teh­dään vii­me vuo­sien ta­paan yh­des­sä Sa­von­lin­nan seu­dun kans­sa ja se si­säl­tää tie­dos­sa ole­vat ta­pah­tu­mat vuo­del­le 2023. Toi­sen Sy­dän­kar­ja­lan esit­teen on tar­koi­tus ol­la käy­tös­sä pi­dem­pään. Sii­tä teh­dään kie­li­ver­sio, jos­ta on kään­nök­set eng­lan­nik­si ja sak­sak­si. Li­säk­si esit­tee­seen va­li­koi­dut ar­tik­ke­lit on enem­män suun­nat­tu ul­ko­maa­lai­sil­le.

Kol­men kär­ki – ja Night­wish

Alu­een mat­kai­lun kol­men kär­ki Lari Tu­ru­sen mie­les­tä ovat kult­tuu­ri, jär­vi­luon­to ja AI­MO-alue. Li­säk­si tu­le­va­na ke­sä­nä Night­wish nou­see en­tis­tä mer­kit­tä­väm­mäk­si mat­kai­lu­val­tik­si.

– Rääk­ky­läs­sä ja Ke­sä­lah­del­la on jo pal­jon teh­ty ja suun­nit­teil­la kult­tuu­rin alal­la. Myös Ki­tee näyt­te­ly­kes­kuk­si­neen is­tuu lois­ta­vas­ti tä­hän tee­maan. Ve­sis­töt alu­eel­la ovat ali­hyö­dyn­net­ty­jä. Nii­hin liit­ty­viä konk­reet­ti­sia tee­mo­ja kan­nat­tai­si pyr­kiä ke­hit­tä­mään ja tuot­teis­ta­maan. Sai­maan alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Sii­hen liit­ty­viä ruo­ka­kult­tuu­rin tee­mo­ja pi­täi­si läh­teä ra­ken­ta­maan ja hyö­dyn­tä­mään jo en­si vuo­den ai­ka­na. AI­MO-alue on val­ta­va valt­ti­kort­ti koko seu­tu­kun­nal­le, mut­ta vaa­tii täy­den po­ten­ti­aa­lin ulos­mit­taa­mi­sek­si ny­kyis­tä kau­pal­li­sem­man toi­min­ta­ta­van lis­taa Lari Tu­ru­nen alu­een mah­dol­li­suuk­sia.

Tiis­tai­na 8. mar­ras­kuu­ta jul­kais­tiin tie­to Night­wish-yh­ty­een Ki­teen kei­kas­ta. Li­pun­myyn­ti al­koi 11. mar­ras­kuu­ta. Alu­een mat­kai­lu­a­lan toi­mi­joil­le ja pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le tämä on haas­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen ti­lan­ne.

– Ole­te­tuis­ta 10 000 kon­sert­ti­vie­raas­ta ai­na­kin 5 000 tu­lee kau­em­paa ja on myös ma­joi­tus­paik­kaa ja pal­ve­lu­ja vail­la. On mah­dol­lis­ta, et­tä Jo­en­suu, Sa­von­lin­na ja jopa Imat­ra ve­tä­vät ma­joit­tu­jia. Kun asi­aan ei ole tääl­lä voi­tu mi­ten­kään va­rau­tua, on suu­ri vaa­ra, et­tä mat­kai­lu­eu­rot jää­vät osin saa­mat­ta. Rok­ki­bus­sia tai jo­tain muu­ta kul­je­tus­ta ai­na­kin pi­täi­si saa­da jär­jes­tet­tyä alu­eel­le lä­hi­kau­pun­geis­ta ja he­rä­tel­lä yk­si­tyi­si­ä­kin il­moit­ta­maan ta­lo­ja, asun­to­ja ja mök­ke­jä vuok­ra­koh­teek­si.

Ta­pah­tu­man ym­pä­ril­le suun­ni­tel­tu Night­wish-viik­ko tar­vit­si­si ta­pah­tu­ma­koor­di­naat­to­rin hoi­ta­maan jär­jes­te­ly­jä.

– Pi­täi­si ol­la yk­si taho, jon­ka asia on tie­dot­taa ja jär­jes­tää asi­at. Ki­teen kau­pun­gin pi­täi­si ot­taa täs­tä nyt kop­pi, pai­not­taa Lari Tu­ru­nen vii­ta­ten sa­mal­la KE­TIn toi­min­nan päät­ty­mi­seen vuo­den vaih­tees­sa.

Hank­kee­na ra­ken­ne­tun Sy­dän­kar­ja­la-ko­ko­nai­suu­den yl­lä­pi­to­vel­voi­te jat­kuu syys­kuu­hun 2027. Ei ole vie­lä sel­vil­lä, mi­ten kun­nat täs­sä asi­as­sa jär­jes­täy­ty­vät.

Tal­vi­mat­kai­lus­sa säi­den ar­moil­la

Tal­vi­mat­kai­lu alu­eel­la on pit­käl­ti riip­pu­vai­nen sää­ti­las­ta. Kelk­ka­rei­teil­lä ja la­duil­la tar­vi­taan lun­ta ja jär­vil­lä kan­ta­va jää­pei­te, et­tä suun­ni­tel­mia pääs­tään to­teut­ta­maan.

– Tal­vi­mat­kai­lu on tä­män alu­een akil­leen kan­ta­pää. Moot­to­ri­kelk­kai­lun ym­pä­ril­le se pit­käl­ti ra­ken­tuu. Tääl­lä on hy­vät rei­tit, ja alue on kelk­kai­li­joi­den kes­kuu­des­sa hy­väs­sä mai­nees­sa.

– La­ke­land Ka­re­li­al­la on tuot­tei­ta tal­vi­kau­del­le­kin tar­jol­la, mut­ta use­am­man­kin toi­mi­jan to­teut­ta­mil­le pal­ve­luil­le oli­si ti­laa. Esi­mer­kik­si Lu­mi­muu­tos Osuus­kun­nan tal­vi­nuot­tauk­set oli­si­vat eril­li­si­nä ta­pah­tu­ma­päi­vi­nä tai pal­ve­lun­tar­jo­a­jien oheis­ta­pah­tu­mi­na hie­no­ja ja alu­een kult­tuu­ri­his­to­ri­aa tu­ke­via tuot­tei­ta, ki­teyt­tää Lari Tu­ru­nen.

Lisää aiheesta

Kysely