JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keski-Karjalan kunnat muistavat vauvaperheitään monilla tavoin. Tohmajärvellä järjestettiin viime keväänä lapsiperheille yhteinen juhla. Kuva: Kari Sarkkinen

Keski-Karjalan kunnat muistavat vauvaperheitään monilla tavoin. Tohmajärvellä järjestettiin viime keväänä lapsiperheille yhteinen juhla. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

16.11.2022 8.50
Uutiset

Lapsirahasta Keski-Karjalassa monta versiota

KES­KI-KAR­JA­LA

Mir­ja Hurs­kai­nen

Ham­mas­ra­ha, lap­si­ra­ha, vau­va­per­he­tu­ki – vii­me vuo­si­na yleis­ty­neel­lä lap­si­per­hei­den edul­la on mon­ta ni­meä. Kaik­ki Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat tu­ke­vat vau­va­per­hei­tä sa­mal­la sum­mal­la, mut­ta edun käy­tös­tä on kol­me eri va­ri­aa­ti­o­ta.

Ki­teel­lä os­to­se­te­lei­nä

Vuo­den 2020 alus­ta läh­tien Ki­teen kau­pun­ki on mak­sa­nut Ki­teel­le syn­ty­neis­tä vau­vois­ta ja adop­toi­duis­ta lap­sis­ta 500 eu­ron suu­ruis­ta lap­si­ra­haa.

Lap­si­ra­ha mak­se­taan os­to­se­te­lei­nä, jot­ka käy­vät mak­su­vä­li­nee­nä Ki­teen kau­pun­gin alu­eel­la toi­mi­viin yri­tyk­siin. Kym­me­nen os­to­se­te­lin pa­ke­tis­sa ku­kin se­te­li on 50 eu­ron ar­voi­nen.

Se­te­lei­den saa­mi­sek­si lap­sen ja hä­nen huol­ta­jan­sa tu­lee ol­la kir­joil­la Ki­teel­lä. Lap­si­ra­ha on saa­jal­leen ve­ro­na­lais­ta an­si­o­tu­loa. Se­te­liin tu­le­vat huol­ta­jien tie­dot saa­daan vä­es­tö­re­kis­te­ris­tä. Lap­si­ra­ha­se­te­lei­den käyt­tö­ai­kaa ei ole ra­jat­tu, vaan ne ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Os­to­se­te­li käy myös pal­ve­lui­den han­kin­taan yri­tyk­sil­tä. Al­ko­ho­lia ja tu­pak­ka­tuot­tei­ta se­te­leil­lä ei voi os­taa.

Hal­lin­to­pääl­lik­kö Pasi Lam­min­luo­dol­la on ti­las­to edun käy­tös­tä. Vuon­na 2020 syn­ty­nei­tä lap­sia oli 49 ja lap­si­ra­ha­se­te­lei­tä käy­tet­tiin 22 300 eu­ron edes­tä. Vuon­na 2021 syn­ty­nei­tä oli 52 ja lap­si­ra­ha­se­te­lei­tä käy­tet­tiin 24 050 eu­ron ver­ran. Tänä vuon­na tä­hän men­nes­sä lap­sia on 31, mut­ta se­te­lei­tä on vie­lä pal­jon käyt­tä­mät­tä tai yri­tyk­sil­lä las­kut­ta­mat­ta.

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­sen yri­tyk­sis­sä lap­si­ra­ha­se­te­lit ovat tut­tu­ja. Kah­vi­la Wil­hel­mii­nan yrit­tä­jä Mar­jut Muuk­ko­nen ker­too, et­tä se­te­lil­lä on han­kit­tu lä­hin­nä ris­ti­äis­kak­ku­ja.

– Voi­sim­me tar­jo­ta muu­ta­kin, vaik­ka­pa pak­ka­seen ruo­kaa ar­kea hel­pot­ta­maan, hän muis­tut­taa.

Kir­ja-In­fon Riik­ka To­ro­pai­nen ker­too, et­tä se­te­lei­tä käy­te­tään heil­lä lä­hin­nä kir­joi­hin ja pe­lei­hin.

– Kun lis­taa liik­keis­tä ei ole ole­mas­sa, en­sim­mäi­nen ky­sy­mys on ai­na, et­tä käy­kö se­te­li meil­le. Mut­ta kyl­lä kaik­ki ovat ker­to­neet ole­van­sa tosi tyy­ty­väi­siä tä­hän etuun, Riik­ka To­ro­pai­nen pai­not­taa.

Toh­ma­jär­vel­lä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

Toh­ma­jär­vel­lä edun nimi on vau­va­per­he­tu­ki. Vuo­den 2021 alus­ta al­ka­en toh­ma­jär­ve­läi­sen vau­van per­he on ol­lut oi­keu­tet­tu ti­laa­maan erik­seen hy­väk­sy­tyil­tä yri­tyk­sil­tä kun­nan mak­sa­maa pal­ve­lua ko­tiin 500 eu­ron ar­vos­ta vuo­den ku­lu­es­sa vau­van syn­ty­mäs­tä. Vau­va­per­he­tu­en käy­tön edel­ly­tyk­se­nä on, et­tä per­he on kir­joil­la Toh­ma­jär­vel­lä. Kun­ta saa tie­dot vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ja lä­het­tää kir­jeen, jos­sa edus­ta ker­ro­taan. Kir­jeet lä­he­te­tään kuu­kau­sit­tain syn­ty­vien vau­vo­jen tie­to­jen päi­vi­tyt­tyä vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään.

Ko­tiin os­tet­ta­va pal­ve­lu voi ol­la esi­mer­kik­si las­ten­hoi­to­a­pua, ruu­an­lait­toa, sii­vous­ta tai vaik­ka piha-alu­ei­den hoi­toa. Ko­tiin os­tet­ta­vaa pal­ve­lua ei ole ha­lut­tu lii­an tark­kaan ra­ja­ta, jot­ta eri­lai­sil­le per­heil­le jää to­del­li­nen va­lin­ta­mah­dol­li­suus sii­tä. Kun­ta hy­väk­syy mak­set­ta­vak­seen vain työn osuu­den. Pal­ve­lu on saa­jal­leen ve­ro­ton­ta.

Per­he ti­laa ha­lu­a­man­sa pal­ve­lut it­se saa­mien­sa oh­jei­den mu­kaan hy­väk­sy­tyil­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta ja pal­ve­lun­tuot­ta­ja las­kut­taa tuot­ta­mis­taan pal­ve­luis­ta kun­taa.

Hen­ki­lös­tö­sih­tee­ri Ar­ja Kuos­ma­nen lis­taa käy­te­tyn vau­va­per­he­tu­en mää­rät. Vuon­na 2020 syn­ty­nei­tä lap­sia oli 30, jois­ta 25 per­he käyt­ti tu­kea. Vuon­na 2021 syn­ty­nei­tä oli 15, jois­ta 13 lap­sen per­he käyt­ti tu­kea. Tänä vuon­na tä­hän men­nes­sä syn­ty­nei­tä on 17, mut­ta vain 6 per­het­tä on käyt­tä­nyt tu­kea tä­hän men­nes­sä.

Riit­ta Has­si­nen hoi­taa Rhi­an­non-yri­tyk­ses­sään mm. vau­vo­jen vat­sa­on­gel­mia ja ko­liik­kia ref­lek­so­lo­gi­al­la eli koko ke­hon vyö­hy­ke­te­ra­pi­al­la.

– Asi­ak­kai­na­ni on ol­lut muu­ta­mia toh­ma­jär­ve­läi­siä per­hei­tä, jot­ka ovat toi­vo­neet las­ku­tus­ta vau­va­per­he­tu­es­ta. Asi­ak­kaat ovat ol­leet hy­vin tyy­ty­väi­siä, et­tä lap­si­per­hei­tä tu­e­taan näin konk­reet­ti­sel­la ta­val­la, sil­lä tu­ke­a­han voi käyt­tää mo­nen­lai­sen ar­kea aut­ta­van pal­ve­lun han­kin­taan.

– Yrit­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta tuki on ter­ve­tul­lut, sil­lä se mo­ti­voi lap­si­per­hei­tä ha­ke­maan apua eh­kä ai­kai­sem­min kuin muu­ten tu­li­si teh­tyä. Sys­tee­mi on siis kai­kin puo­lin ter­ve­tul­lut ja toi­mi­va, Riit­ta Has­si­nen ker­too.

Rääk­ky­läs­sä ra­ha­na

Rääk­ky­läs­sä per­he saa lap­si­ra­haa 500 eu­roa, kun per­he on lap­sen syn­ty­es­sä asu­nut Rääk­ky­läs­sä ja asuu siel­lä vie­lä vuo­den pääs­tä syn­ty­mäs­tä.

Raha on ve­ro­na­lais­ta tu­loa. Tie­dot saa­daan vä­es­tö­re­kis­te­ris­tä ja per­hee­seen ote­taan yh­teyt­tä kir­jeit­se. Hal­lin­to­sih­tee­ri Hei­di Kart­tu­nen ker­too, et­tä ra­haa on mak­set­tu vuo­den si­säl­lä seit­se­mäl­le lap­si­per­heel­le.

Lisää aiheesta

Kysely