JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kauko Leppäsellä ja Oona Ikosella oli kiireinen kesäkausi matkailijoiden parissa.

Kauko Leppäsellä ja Oona Ikosella oli kiireinen kesäkausi matkailijoiden parissa.

Mirja Hurskainen

16.11.2022 8.42
Uutiset

Nightwish-keskus – monta toimintaa saman oven takana

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Kes­kel­lä Ki­teen kes­kus­taa lii­ke­ta­lon sei­näs­sä on ovi, jos­sa on teks­ti Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on - A Night­wish Story. Ni­men­sä mu­kai­ses­ti siel­tä löy­tyy mat­kai­lu­neu­von­taa, Night­wish-näyt­te­ly ja mat­ka­muis­toi­hin kes­kit­ty­vä kaup­pa. Kes­kus avat­tiin elo­kuus­sa 2020.

Kes­kuk­sen syn­nys­tä ja ny­kyi­ses­tä toi­min­nas­ta Ki­tee-Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Hy­vö­nen ker­too seu­raa­vas­ti:

– Ide­an ta­ka­na ovat Ki­teen elin­kei­no­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Mik­ko Heic­kell ja Pla­men Di­mov. Läh­det­tiin ha­ke­maan vi­reyt­tä, toi­min­taa, nä­ky­vyyt­tä. Tar­koi­tuk­se­na luo­da ve­to­voi­mai­nen näyt­te­ly, joka kiin­nos­tai­si fa­ne­ja ym­pä­ri maa­pal­lon. Ki­tee-Seu­ral­la oli ko­ti­seu­tu­mu­se­os­sa Night­wish-ko­ko­el­ma, joka ha­lut­tiin läm­pi­miin ti­loi­hin. Saa­tiin täs­tä en­ti­set Sääs­tö­pan­kin ti­lat ja pe­rus­tet­tiin Ke­tin avus­tuk­sel­la han­ke. Näyt­te­lyn jär­jes­tä­mi­seen on saa­tu Eu­roo­pan Uni­o­nin maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­ra­has­ton, elin­kei­no-, lii­ken­ne ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen sekä Ki­teen kau­pun­gin tu­kea.

Ei pe­rin­tei­nen mu­seo

A Night­wish Story on laa­du­kas maa­il­ma­luo­kan näyt­te­ly Ki­teel­tä maa­il­ma­mai­nee­seen nous­sees­ta yh­ty­ees­tä. Sitä on ol­lut te­ke­mäs­sä yh­ty­een lä­hi­pii­ri, ku­ten Night­wis­hin mu­ka­na pit­kään kul­ke­nut di­gi­taa­li­tai­tei­li­ja Jan­ne Pit­kä­nen, näyt­te­lyn ää­ni­suun­nit­te­lus­ta vas­tan­nut Samp­pa Hir­vo­nen, Night­wish-elä­mä­ker­ta­kir­jat kir­joit­ta­nut Mape Ol­li­la sekä suu­ri jouk­ko mui­ta yh­ty­een tuo­tan­to- ja kier­tu­e­hen­ki­lös­töön kuu­lu­via.

Se ei ole mi­kään pe­rin­tei­nen mu­seo. Kä­vi­jät pää­se­vät tu­tus­tu­maan Night­wis­hin maa­il­maan mo­nel­la ta­sol­la ja eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Näyt­te­lys­sä voi myös elää ja ko­kea yh­ty­een ta­ri­naa ja mu­siik­kia: näyt­te­lyyn tuo­te­taan jat­ku­vas­ti vaih­tu­via si­säl­tö­jä. Jan­ne Pit­kä­sen ja Mape Ol­li­lan te­ke­mä tie­to­ko­ne­pe­li ja uu­si säh­köi­nen vie­ras­kir­ja ovat täs­tä hy­viä esi­merk­ke­jä.

Näyt­te­ly­o­pas on saa­ta­vil­la nel­jäl­lä kie­lel­lä: suo­mek­si, eng­lan­nik­si, sak­sak­si ja ve­nä­jäk­si. Sa­moil­la kie­lil­lä on mah­dol­lis­ta saa­da ää­ni­o­pas­tus, joka toi­mii QR-koo­deil­la. A Night­wish Story -näyt­te­ly­kir­ja ko­ko­aa yk­siin kan­siin näyt­te­lyn esi­neis­töä sekä ta­ri­noi­ta nii­den ta­ka­na. Uu­sin suo­men­kie­li­nen ver­sio jul­kais­tiin syk­syl­lä.

Tämän paidan myynnistä kertyvät tulot menevät kaupungin nuorisotyöhön.

Tämän paidan myynnistä kertyvät tulot menevät kaupungin nuorisotyöhön.

Mirja Hurskainen

Ai­na au­ki

Ki­tee-Seu­ral­la on Ki­teen kau­pun­gin kans­sa kump­pa­nuus­so­pi­mus mat­kai­lu­neu­von­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä. Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on on au­ki joka päi­vä ja työl­lis­tää eri­tyi­ses­ti nuo­ria tu­ki­työl­lis­tet­ty­jä.

– Tääl­lä käy 2 500 asi­a­kas­ta vuo­si­ta­sol­la. Pää­sy­li­pun hin­ta on ha­lut­tu pi­tää koh­tuul­li­se­na, kun seu­ra ei ta­voit­te­le voit­toa, vaan pää­a­sia on, et­tä pyö­rii omil­laan, ker­too Mark­ku Hy­vö­nen.

Mat­kai­lu­neu­von­nan kans­sa sa­mas­sa ti­las­sa on kaup­pa, jon­ka hyl­lyis­tä löy­tyy os­tet­ta­vak­si sekä näyt­te­lyyn et­tä Ki­teen mat­kai­luun liit­ty­viä tuot­tei­ta. Myyn­nis­sä on Night­wish-fa­ni­tuot­tei­ta pai­dois­ta ja ju­lis­teis­ta kir­jal­li­suu­teen. Pai­kal­lis­ta vä­riä tuo­vat esi­mer­kik­si Joo­nas Tark­ko­nen yri­tyk­sen merk­kaa­mat esi­neet avai­men­pe­ris­tä tas­ku­mat­tei­hin ja Pir­jo­riit­ta Ko­po­sen Py­hä­jär­ven ran­ta­ki­vis­tä hi­o­mat ki­vi­ko­rut. Kau­pas­sa voi pis­täy­tyä myös jou­lu­lah­ja­os­tok­sil­la.

Ki­teen kau­pun­gin juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si Tuo­mas Ho­lo­pai­nen on lah­joit­ta­nut 300 kap­pa­leen erän pai­to­ja, jot­ka ovat myyn­nis­sä Night­wish-kes­kuk­ses­sa. Mus­tas­sa t-pai­das­sa on A Night­wish Story -pai­na­tuk­sen li­säk­si ta­ka­na Ki­tee 30 vuot­ta kau­pun­ki­na -pai­na­tus. Pai­dois­ta saa­dut tu­lot oh­ja­taan Ki­teen kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­meen syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten tu­ke­mi­seen.

Nä­ky­vyyt­tä li­sää

Oo­na Iko­nen ja Kau­ko Lep­pä­nen ovat pal­kat­tui­na työn­te­ki­jöi­nä kes­kuk­ses­sa. He ker­to­vat ke­sän ol­leen kii­rei­nen eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun lä­hi­a­lu­eel­la oli iso­ja ta­pah­tu­mia ku­ten Ilo­saa­ri­rock ja Kuo­pi­o­rock. Vie­rai­li­joi­ta on ol­lut joka ikä­ryh­mäs­tä.

– Po­si­tii­vi­set kom­men­tit, ku­ten pal­jon näh­tä­vää ja laa­duk­kaas­ti teh­ty, tuu­mii Kau­ko Lep­pä­nen ja jat­kaa, mut­ta ylei­nen vit­si on tie­ten­kin, et­tä on­ko bän­di pai­kal­la.

Tal­vi­ai­kaan vie­rai­lut ajoit­tu­vat lo­ma­vii­koil­le. Yh­teis­työ­tä on pai­kal­lis­ten mat­kai­lu­a­lan yrit­tä­jien kans­sa.

– Ko­ro­na on nä­ky­nyt niin, et­tä ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta oli pal­jon ke­säl­lä 2021 ja ul­ko­maa­lai­set puut­tui­vat ko­ko­naan. Nyt taas Uk­rai­nan ti­lan­ne vai­kut­taa ul­ko­maa­lais­ten mat­kus­ta­jien mää­rään, kun tämä Ve­nä­jän ra­jan lä­hei­syys ei var­maan­kaan hou­kut­te­le, Lep­pä­nen poh­tii.

Nä­ky­vyyt­tä toi­vot­tai­siin li­sää. Mai­nok­sia kai­va­taan eri­tyi­ses­ti 6-tien var­teen.

– Toi­vo­taan, et­tä Ki­teen kau­pun­gin uu­si vies­tin­tä­pääl­lik­kö pis­tää täs­sä asi­as­sa tuu­le­maan, tuu­maa Mark­ku Hy­vö­nen.

Lisää aiheesta

Kysely