JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Laura, Amba ja Uma Kolakowska, Artur Kolakowski ja perheen koira  Sayeh ovat kotiutuneet mainiosti Juurikkaan.

Laura, Amba ja Uma Kolakowska, Artur Kolakowski ja perheen koira Sayeh ovat kotiutuneet mainiosti Juurikkaan.

Mirja Hurskainen

16.11.2022 8.50
Uutiset

Karhunpesään asettui tyytyväinen perhe

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Ki­teen Juu­ri­kas­sa on maa­lais­ta­lo pi­ha­pii­rei­neen saa­nut uu­det asuk­kaat. Lau­ra Ko­la­kows­ka, 39, Ar­tur Ko­la­kows­ki, 40, ja hei­dän tyt­tä­ren­sä Am­bas­ta, 9, ja Umas­ta, 7, muut­ti­vat Kar­hun­pe­sään Itä­val­las­ta, jos­sa he vii­mem­mäk­si asui­vat pie­nes­sä Bockf­lie­ßin ky­läs­sä lä­hel­lä Wie­niä. Per­he on kui­ten­kin eh­ti­nyt asua mo­nes­sa maas­sa en­nen Suo­meen aset­tu­mis­taan. Eri­tyi­ses­ti Ar­tur, jon­ka juu­ret ovat Puo­las­sa.

– Olen syn­ty­nyt Puo­las­sa ja per­hee­ni muut­ti siel­tä Itä­val­taan, kun olin 7–8-vuo­ti­as. Ai­kui­si­äl­lä olen asu­nut myös Eng­lan­nis­sa ja Ir­lan­nis­sa, jos­ta pa­la­sim­me Lau­ran kans­sa Itä­val­taan. Isä­ni asuu nyt Puo­las­sa.

Lau­ra on syn­ty­nyt Jo­en­suus­sa, jos­sa hä­nen isän­sä ja vel­jen­sä asu­vat yhä. Nuo­ruus­vuo­det hän asui Kuo­pi­os­sa, jos­ta hän tun­tee ole­van­sa ko­toi­sin.

– Vii­me vuon­na jou­lu­lo­mal­la olim­me Jo­en­suus­sa vie­rai­lul­la ja näim­me il­moi­tuk­sen täs­tä myy­tä­väs­tä ta­los­ta. Pää­tim­me läh­teä kat­so­maan, kun oli vain tun­nin mat­kan pääs­sä. Ihas­tuim­me tä­hän, vaik­ka Ki­tee oli meil­le ihan vie­ras paik­ka­kun­ta.

Toki pää­tös Suo­meen muut­ta­mi­ses­ta oli teh­ty jo ai­em­min, sil­lä per­he koki ko­ro­na-ajan Itä­val­las­sa to­del­la ah­dis­ta­va­na. Kou­luis­sa ol­tiin etä­o­pe­tuk­ses­sa kah­dek­san kuu­kaut­ta, ja Suo­men ra­joi­tuk­set tun­tui­vat pal­jon in­hi­mil­li­sem­mil­tä.

– Koko ajan piti käyt­tää mas­kia ja ko­ro­na­tes­ti teh­tiin mel­kein joka päi­vä, päi­vit­te­lee Am­ba.

Ar­tur ko­kee Itä­val­lan ko­ti­maak­seen, mut­ta nyt oli vuo­ros­taan rei­lua muut­taa Lau­ran ko­ti­maa­han. Lap­set saa­vat mah­dol­li­suu­den ko­tiu­tua Suo­meen, jos­sa he ovat tä­hän as­ti vain lo­mail­leet joka vuo­si.

– To­sin sa­noin en­sin, et­tä en ha­lua lä­hel­le Ve­nä­jän ra­jaa, hän sa­noo nau­ra­en.

Ar­ki su­juu jo

Per­heen van­hem­pien työ­ku­vi­ot mah­dol­lis­ti­vat muu­ton. Ar­tur te­kee etä­töi­tä IT-alal­la oh­jel­moi­den te­ol­li­suu­den ro­bot­te­ja. Hän on nyt lo­pul­ta saa­nut suo­ma­lai­sen so­si­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen ja yri­tyk­sen­sä pa­pe­ri­a­si­at kun­toon. Lau­ra jat­kaa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen opin­to­ja Ou­lun yli­o­pis­tos­sa.

Elä­mä Ki­teel­lä on nyt osoit­ta­nut hy­vät puo­len­sa. Las­ten opis­ke­lu Hut­sin kou­lus­sa on al­ka­nut mu­ka­vas­ti. Kou­lun ai­kui­set ovat pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja am­mat­ti­lai­sia, joka yhä jak­saa häm­mäs­tyt­tää Ar­tu­ria.

– Ei­kä kou­luun tar­vit­se ot­taa omia eväi­tä mu­kaan, huik­kaa Am­ba kes­kus­te­lun lo­maan.

Jo­kai­nen per­heen jä­sen on jo löy­tä­nyt it­sel­leen har­ras­tuk­sen. Am­ba on aloit­ta­nut trum­pe­tin opis­ke­lun mu­siik­ki­o­pis­tos­sa, ja Uma käy ju­do­har­joi­tuk­sis­sa Kip­po­nin ryh­mäs­sä. Lau­ra jump­paa ja ul­koi­lee. Ar­tur on pe­lan­nut len­to­pal­loa kaik­ki­al­la, mis­sä on asu­nut ja niin­pä hän on nyt­kin mu­ka­na Juu­ri­kan va­paa-ai­ka­kes­kuk­sen len­to­pal­lo­po­ru­kas­sa.

– Kie­li tuot­taa vie­lä vä­hän on­gel­mia. Ym­mär­rän pal­jon suo­mea ja osaan tär­keim­mät sa­nat ku­ten ”pas­saan” ja ”ulos”, tuu­mii Ar­tur.

Täs­tä­pä pääs­tään­kin mo­ni­kie­li­sen per­heen kie­li­pa­let­tiin. Per­heen ko­ti­kie­li on eng­lan­ti, mut­ta kaik­ki hal­lit­se­vat myös sak­san kie­len. Lau­ra ja lap­set pu­hu­vat kes­ke­nään suo­mea. Ar­tur yrit­tää pi­tää yl­lä myös las­ten puo­lan kie­len tai­toa.

Per­he on va­rau­tu­nut tu­le­van tal­ven haas­tei­siin.

– Edel­li­set asuk­kaat Ei­ra ja Char­les Row­ley jär­jes­ti­vät Erk­ki Sa­vo­lai­sen au­raa­maan tie­tä, Lau­ra ker­too.

Puu­ta on va­rat­tu­na lei­vi­nuu­nin läm­mit­tä­mi­seen, ja säh­kö­sau­nan muut­ta­mi­nen puu­sau­nak­si on suun­ni­tel­mis­sa. Sie­nes­tys ja mar­jas­tus on aloi­tet­tu, ja ome­na­me­hua on tee­tet­ty omien pui­den he­del­mis­tä. Ui­mis­ta jääh­ty­väs­sä Kaa­ti­o­lam­mes­sa on jat­ket­tu vii­me viik­koi­hin as­ti.

Tu­le­van tal­ven pi­meys, lumi ja pak­ka­nen ei pe­lo­ta po­si­tii­vis­ta po­ruk­kaa

– Vai­keu­det on tar­koi­tet­tu voi­tet­ta­vik­si. Haas­teis­ta sel­vi­ä­mi­nen vah­vis­taa, tuu­mii Lau­ra, kun Ar­tur li­sää lei­vi­nuu­nis­sa roi­hu­a­vaan val­ke­aan hal­ko­ja.

Lisää aiheesta

Kysely