JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Päivi Lievonen

16.11.2022 7.25
Kulttuuri

Yrittäjät tyytyväisiä osallistumisestaan television matkailusarjaan

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­la ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la vii­me ke­sä­nä te­le­vi­si­os­sa. Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­maa ku­vat­tiin tou­ko­kuus­sa, ja se esi­tet­tiin kat­so­jil­le kes­ki­ke­säl­lä.

Oh­jel­maan osal­lis­tu­nei­den kes­ki­kar­ja­lais­ten yrit­tä­jien ko­ke­muk­set tv-täh­tey­des­tä ovat po­si­tii­vi­set.

–  Kan­nat­ti eh­dot­to­mas­ti läh­teä mu­kaan oh­jel­maan. Tämä oli kui­ten­kin it­sel­le­ni en­sim­mäi­nen tv-ku­vaus­ko­ke­mus ja ei täl­lai­sia ti­lan­tei­ta tar­jou­du ihan jat­ku­vas­ti. Li­säk­si oh­jel­man for­maat­ti oli niin po­si­tii­vi­nen ja hy­vän­tuu­li­nen, et­tei oh­jel­maa jän­nit­tä­nyt teh­dä, toh­ma­jär­ve­läi­sen Si­ro­lan lam­mas­ti­lan Roo­sa Hon­ka­nen luon­neh­tii.

– Mu­ka­va oli ol­la mu­ka­na. Ko­ke­mus oli mie­leen­pai­nu­va kun pää­si kat­so­maan, mi­ten tuom­moi­nen pro­duk­tio teh­dään. Ku­vauk­set it­ses­sään oli­vat ohit­se pa­ris­sa tun­nis­sa, eli hy­vin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la teh­tiin, ke­sä­lah­te­lai­sen Mika Lauk­ka­nen Ruok­keen Lo­ma­ky­läs­tä jat­kaa.

– Ko­ke­mus osal­lis­tu­mi­ses­ta Ma­ku­mat­kaan oli mah­ta­va, eh­dot­to­mas­ti kan­nat­ti ol­la mu­ka­na. Sa­mal­la tuli lai­tet­tua niin sa­no­tus­ti nur­kat kun­toon eli maa­lat­tua, is­tu­tet­tua uu­sia kas­ve­ja ja si­pis­tel­tyä paik­ko­ja, rääk­ky­lä­läi­sen Vil­la Ruu­su­lan Sari Kaa­si­nen ku­vai­lee.

Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat televisiosarjaa Villa Ruusulassa viime keväänä.

Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat televisiosarjaa Villa Ruusulassa viime keväänä.

Päivi Lievonen

Pa­lau­tet­ta oh­jel­mas­ta asi­ak­kail­ta

Yrit­tä­jil­le oh­jel­ma an­toi nä­ky­vyyt­tä.

– On tul­lut pal­jon kom­ment­tia, ja kaik­ki on ol­lut pel­käs­tään po­si­tii­vis­ta. Oli kuu­lem­ma mu­ka­vaa, et­tä oh­jel­mas­sa oli mu­ka­na myös al­ku­tuot­ta­ja ja osa­sim­me esi­tel­lä ti­lan toi­min­taa ren­noin ot­tein ja iloi­sin kar­ja­lai­sin mie­lin, Hon­ka­nen avaa saa­maan­sa pa­lau­tet­ta.

Ruok­keen lo­ma­ky­läs­sä oh­jel­mas­ta on pu­hut­tu sekä uu­sien kä­vi­jöi­den et­tä va­ki­o­vie­rai­den kans­sa.

– Eräs asi­a­kas ker­toi ol­leen­sa kat­se­le­mas­sa kau­pas­sa te­le­vi­si­oi­ta, ja sil­loin oh­jel­ma oli ol­lut juu­ri esi­tyk­ses­sä eli Ruok­keen mai­se­mat oli­vat ol­leet jo­kai­ses­sa kau­pan te­le­vi­si­on ruu­dus­sa. Muu­ta­mat en­si­ker­ta­lai­set kä­vi­jät sa­noi­vat tul­leen­sa meil­le en­sim­mäi­sen ker­ran oh­jel­man in­nos­ta­mi­na, ja va­ki­o­kä­vi­jät ovat myös oh­jel­mas­ta pu­hu­neet. Myös yk­si yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Ylä-Kar­ja­las­ta, joka oli mu­ka­na sa­mas­sa sar­jas­sa, kävi ke­säl­lä meil­lä, Lauk­ka­nen ku­vai­lee.

Uu­sia seu­raa­jia so­meen

Si­ro­lan lam­mas­ti­lan so­si­aa­li­seen me­di­aan sar­ja toi kä­vi­jä­pii­kin.

– So­mes­sa tuli pal­jon uu­sia seu­raa­jia ja kom­men­toi­jia. To­sin us­koi­sin, et­tä meil­lä kä­vi­jöi­tä on ol­lut suh­tees­sa nä­ky­vyy­teen mel­ko vä­hän, mikä on toi­saal­ta ihan hyvä ja ym­mär­ret­tä­vää, kos­ka en mis­sään vai­hees­sa ole ha­lun­nut pro­fi­loi­tua var­si­nai­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si, Hon­ka­nen lin­jaa.

Kaa­si­nen ko­kee oh­jel­man tuo­neen myös konk­reet­ti­sia yh­tey­de­not­to­ja.

–  Olem­me saa­neet pal­jon­kin pa­lau­tet­ta- ja se on ol­lut hy­vin ilois­ta! Myös koko sar­ja on saa­nut kii­tos­ta; on­han ko­ko­nai­suus ai­nut­laa­tui­nen - yli 20 toi­mi­jaa sai ol­la mu­ka­na. Tär­kein­tä on­kin tuo­da esil­le pai­kal­li­suut­ta ja omia, upei­ta tuot­tei­tam­me, Kaa­si­nen suit­sut­taa.

Sirolan lammastilan tuotantoa kokkailtiin Villa Ruusulan keittiössä Pasi Kurosen (oik.) johdolla. Kuvassa myös Sami Kuronen.

Sirolan lammastilan tuotantoa kokkailtiin Villa Ruusulan keittiössä Pasi Kurosen (oik.) johdolla. Kuvassa myös Sami Kuronen.

Päivi Lievonen

Sar­ja edel­leen kat­sot­ta­vis­sa

It­sen­sä ja yri­tyk­sen­sä nä­ke­mi­nen te­le­vi­si­os­sa tun­tui osal­lis­tu­jis­ta hie­man häm­men­tä­väl­tä.

– On­han se hie­man omi­tui­nen tun­ne, mut­ta ku­vaus­ryh­mä teki kyl­lä hy­vää työ­tä ja esit­te­li ti­lo­ja ja it­se­ä­ni hy­väs­sä hen­ges­sä ja va­los­sa. Pa­him­mat mu­mi­nat ja pu­he­köp­päh­dyk­set oli kyl­lä lei­kat­tu pois, Hon­ka­nen kiit­te­lee.

– Kyl­lä­hän sii­nä ol­tiin ku­vauk­sis­sa oman mu­ka­vuu­sa­lu­een ul­ko­puo­lel­la, jo­ten esiin­ty­mi­nen ei eh­kä ihan luon­te­vin­ta ol­lut, Lauk­ka­nen ar­vi­oi.

Sar­ja on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa Ne­lo­sen Ruu­tu.fi-pal­ve­lus­sa. Kes­ki-Kar­ja­laan si­joit­tu­va, Sy­dän­kar­ja­lan kun­nail­la-jak­so on sar­jan kuu­des ja vii­mei­nen osa.

KAI­NA­LO­TEKS­TI: Sai­maan alue osa kan­sain­vä­lis­tä ruo­ka­mat­kai­lu­han­ket­ta

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Sai­maan alue on ha­ke­nut Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Sari Kaa­si­nen toi­mii han­ke­joh­ta­ja­na pro­jek­tis­sa.

– Tas­te Sai­maa eli kol­men maa­kun­tam­me saa­ma Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my sta­tus an­taa suu­ren mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää alu­eem­me ruo­ka­kult­tuu­ria ja pal­ve­lu­ja sekä tuot­tei­ta, Kaa­si­nen sel­ven­tää.

Itä-Suo­men alu­een yh­tei­ses­tä Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­haus­ta, Sai­maa-il­mi­ös­tä, sy­tyk­keen saa­neen yh­teis­työn ta­voit­tee­na on nos­taa itäi­nen Suo­mi La­pin ja Hel­sin­gin rin­nal­le kiin­nos­ta­vak­si mat­kai­lu­koh­teek­si. Sai­maan alue on jo liit­ty­nyt In­ter­na­ti­o­nal Ins­ti­tu­te of Gast­ro­no­my, Cul­tu­re, Arts and Tou­rism -ver­kos­toon, jos­sa ra­ken­ne­taan kan­sain­vä­lis­tä mat­kai­lun osaa­mis­ver­kos­toa sekä val­men­ne­taan ja tu­e­taan kes­tä­vän ja pai­kal­li­sen ruo­ka­mat­kai­lun alu­ei­ta. Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -sta­tus ke­hit­tää kult­tuu­rin ohel­la gast­ro­no­mi­an sekä ruo­an ym­pä­ril­le kie­tou­tu­via ta­pah­tu­mia, maa­ta­lout­ta, kou­lu­tus­ta ja yrit­tä­jyyt­tä.

Ki­tee yk­si ra­hoit­ta­jis­ta

Työ­tä edis­te­tään Ete­lä-Sa­von, Ete­lä-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­tien laa­jal­la yli­maa­kun­nal­li­sel­la yh­teis­työl­lä. Mu­ka­na ovat myös Mik­ke­lin, Sa­von­lin­nan, Lap­peen­ran­nan, Imat­ran, Jo­en­suun ja Ki­teen kau­pun­git, kaik­kien maa­kun­tien kaup­pa­ka­ma­rit, Lake Sai­maa Ry, Vi­sit-or­ga­ni­saa­ti­ot ja op­pi­lai­tok­set.

– Ki­teen kau­pun­ki on me­nos­sa ole­vas­sa ma­na­ge­ment-hank­kees­sa mu­ka­na ra­hoit­ta­ja­na, jo­ten teem­me jo nyt yh­teis­työ­tä esi­mer­kik­si ELOT-hank­keen kans­sa. Nyt kan­nat­ta in­nos­tua ja tul­la mu­kaan ver­kos­toon sekä ke­hit­tä­mään tuot­tei­ta, pal­ve­lu­ja ja osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­miin. Vuo­si 2024 on pian, Kaa­si­nen kan­nus­taa.

Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -sta­tus ke­hit­tää kult­tuu­rin ohel­la gast­ro­no­mi­an sekä ruo­an ym­pä­ril­le kie­tou­tu­via ta­pah­tu­mia, maa­ta­lout­ta, kou­lu­tus­ta ja yrit­tä­jyyt­tä. Par­hail­laan avoin­na on ruo­ka- ja de­sig­ny­rit­tä­jil­le avoin Lo­cal Food Gift Chal­len­ge-kisa, joka et­sii Sai­maan alu­een par­hai­ta ruo­ka­lah­jo­ja. Alu­e­kil­pai­lu on avoin­na Ete­lä-Sa­von, Poh­jois-Kar­ja­lan ja Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eil­la toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le 16. jou­lu­kuu­ta saak­ka. Asi­an­tun­ti­ja­raa­ti va­lit­see kak­si tuo­tet­ta edus­ta­maan Sai­maan seu­tua Krei­kan Ko­sin saa­rel­la en­si vuo­den huh­ti­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vään World Food Gift Chal­len­ge -kil­pai­luun.

Lisää aiheesta

Kysely