JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kansanmusiikkia ja muuta kulttuuriperintöä aiotaan koostaa Rääkkylässä kulttuuriperintökeskuksen alaisuuteen. Arkistokuva: Roosa Sallinen.

Kansanmusiikkia ja muuta kulttuuriperintöä aiotaan koostaa Rääkkylässä kulttuuriperintökeskuksen alaisuuteen. Arkistokuva: Roosa Sallinen.

Roosa Sallinen

11.11.2022 12.37
Talous

Kulttuu­ri­pe­rin­tö­kes­kukselle haetaan rahoitusta Taikelta

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Rääk­ky­län kun­ta ha­kee ra­hoi­tus­ta Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nä- si­säl­tö­hank­kee­seen, joka jat­ku­moa Värt­ti­nä kult­tuu­ri­kes­kus-esi­sel­vi­tyk­sel­le.

Si­säl­tö­hank­kee­seen kun­ta ha­kee Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 100 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tus­ta, joka on suun­nat­tu har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan. Oma­ra­hoi­tu­so­suus si­säl­tö­hank­keel­le on 10 000 eu­roa, jos­ta kun­nan osuus on 5 000 eu­roa. Hank­keen oma­ra­hoi­tu­so­suus va­ra­taan vuo­den 2023 elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan ta­lou­sar­vi­oon. Oma­ra­hoi­tu­so­suu­teen ha­e­taan myös vä­hin­tään 50 pro­sent­tia ul­ko­puo­lis­ta yk­si­tyis­ra­hoi­tus­ta.

Esi­sel­vi­tys­työn pe­rus­teel­la on to­det­tu, Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nän ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet to­teu­te­taan kol­men eril­li­sen hank­keen tur­vin, jot­ka ajoit­tu­vat vuo­sil­le 2023 -2025, ja si­säl­tö­han­ke on näis­tä en­sim­mäi­nen. En­si vuo­den maa­lis­kuun alus­ta al­ka­vak­si suun­ni­tel­lul­la hank­keel­la luo­daan si­säl­tö kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kuk­sel­le esi­sel­vi­tys­hank­kees­sa teh­dyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Kaik­ki­aan kol­mi­vai­hei­sen hank­kei­den muo­dos­ta­man ko­ko­nai­suu­den hin­ta-ar­vi­ok­si on esi­sel­vi­tys­hank­kees­sa kir­jat­tu 450 000 eu­roa.

Lisää aiheesta

Kysely