JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Monika Kernen ja Martin Iseli viihtyvät vapaa-ajan asunnollaan Rääkkylässä. Erityisesti heitä viehättää luonto ja maisema.

Monika Kernen ja Martin Iseli viihtyvät vapaa-ajan asunnollaan Rääkkylässä. Erityisesti heitä viehättää luonto ja maisema.

Päivi Lievonen

16.11.2022 8.00
Uutiset

Sveitsiläiset yllättyivät mökkinaapureiden ystävällisyydestä

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Sveit­si­läi­set Mo­ni­ka Ker­nen ja Mar­tin Ise­li ihas­tui­vat Suo­meen lo­mail­les­saan niin, et­tä hank­ki­vat elä­ke­päi­vik­seen oman va­paa-ajan asun­non Rääk­ky­läs­tä, tie­tys­ti jär­ven ran­nal­ta.

Mut­kai­nen pik­ku­tie kie­mur­te­lee pit­kin pel­to­ja muut­tu­en ai­na vaan ka­pe­am­mak­si. Lo­pul­ta jär­ven jo pil­kah­ta­es­sa mai­se­mas­sa, tul­laan kuu­si­kon reu­naan, jon­ka suo­jis­sa si­jait­see pa­ris­kun­nan lo­ma­pa­ra­tii­si. Pi­ha­maal­la ter­veh­tii iloi­nen pa­ris­kun­ta, jol­le Rääk­ky­lä on tul­lut jo toi­sek­si ko­dik­si.

– Os­tim­me mö­kin juu­ri en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­an al­kua vuon­na 2019. Tämä on yk­si maa­il­man kau­neim­mis­ta pai­kois­ta, Ise­li viit­taa Nie­mi­sen­lah­del­le.

Vii­me kesä ku­lui re­mon­tin kes­kel­lä, mut­ta nyt pi­ha­pii­ris­sä on sau­nan ku­pees­sa upe­al­la kat­to­te­ras­sil­la va­rus­tet­tu olo- ja ma­kuu­huo­neen yh­dis­tä­vä li­sä­mök­ki. Pi­ha­pii­riin kuu­luu myös eril­li­nen keit­ti­ö­ra­ken­nus, jos­sa on myös ruo­kai­lu­ti­la. Vii­mei­sin laa­jen­nus on suun­ni­tel­tu it­se, ja si­sus­tuk­ses­sa on pal­jon puu­ta. Koko sei­nän mit­tai­sis­ta ik­ku­nois­ta on mu­ka­va kat­sel­la ala­ti vaih­tu­vaa jär­vi­mai­se­maa ja naut­tia ka­mii­nan läm­mös­tä.

Rääk­ky­läs­sä vii­vy­tään ke­säi­sin vä­hin­tään pari kuu­kaut­ta, mut­ta tänä vuon­na ai­ka ve­nyi pe­rä­ti vii­teen kuu­kau­teen.

– Myös lap­sem­me ra­kas­ta­vat Suo­mea, ja he käy­vät mö­kil­lä vuo­sit­tain, Ker­nen to­te­aa.

Martin Iselin ja Monika Kernin uusi olohuone on sisustettu suomalaiseen tyyliin ja puupintaa on paljon.

Martin Iselin ja Monika Kernin uusi olohuone on sisustettu suomalaiseen tyyliin ja puupintaa on paljon.

Päivi Lievonen

Mö­kil­tä myös mat­kail­laan muu­al­le Suo­meen

Mök­ki toi­mii tu­ki­koh­ta­na lä­hi­mat­kai­lul­le, esi­mer­kik­si rus­ka-ai­kaan pa­ris­kun­ta suun­ta­si Lap­piin luon­non vä­ri­lois­toa ihai­le­maan.

– Ki­hauk­ses­sa käym­me joka kesä. Pak­su­nie­meen on vain 20 mi­nuu­tin ve­ne­mat­ka, jo­ten siel­lä tu­lee käy­tyä usein. Au­tol­la ajoim­me tänä syk­sy­nä Ru­kal­le. Poi­kam­me telt­tai­li, ja kier­sim­me pie­nen kar­hun­kier­rok­sen. Ko­lil­la käym­me myös, he lu­et­te­le­vat

Asi­oin­ti on­nis­tuu Ise­lin mu­kaan hy­vin eng­lan­nik­si niin kau­pois­sa kuin ter­vey­den­huol­los­sa­kin. Muu­ta­mia asi­a­sa­no­ja he osaa­vat jo suo­mea, mut­ta kie­li­tai­don kar­tut­ta­mi­nen tun­tuu haas­ta­val­ta.

– Suo­men kie­li vain on niin vai­kea op­pia. Olem­me opis­kel­leet sitä Sveit­sis­sä, ja kuu­lum­me ys­tä­vyys­seu­raan. Olim­me en­sin huo­lis­sam­me, et­tä era­koi­dum­me­ko mö­kil­lä kun em­me osaa suo­mea. Se pel­ko on osoit­tau­tu­nut ai­heet­to­mak­si, vaan olem­me saa­neet mo­nia hy­viä ys­tä­viä mök­ki­naa­pu­reis­ta, ja au­tam­me toi­si­am­me, Ise­li ker­too.

Naa­pu­ri­a­pu yl­tää jos­kus hy­vin­kin kau­as.

– Vel­je­ni ihas­tui mö­kil­läm­me ol­les­saan Rääk­ky­läs­tä os­tet­tuun puu­ve­nee­seen, ja teet­ti it­sel­leen­kin sa­man­lai­sen. Mök­ki­naa­pu­ri vei sen au­ton­sa pe­räs­sä Sveit­siin lo­ma­mat­kal­laan, Ker­nen ku­vai­lee.

Lä­hi­ruo­kaa mök­ki­keit­ti­öön

Vii­me tal­vi oli en­sim­mäi­nen, jol­loin he kä­vi­vät mö­kil­lä myös tal­vel­la. Lä­hi­luon­to tar­jo­aa ai­nut­laa­tui­sia elä­myk­siä, sil­lä ve­sis­tö on sai­maan­nor­pan suo­je­lu­a­lu­et­ta.

– Olim­me ke­vät­tal­vel­la pari viik­koa, ja saim­me seu­ra­ta myös kuu­tin elä­mää. Nor­pan olen näh­nyt kaik­ki­aan nel­jä ker­taa, Ise­li muis­te­lee.

Suo­mes­sa pa­ras­ta ai­kaa sveit­si­läis­ten mu­kaan on elo­kuu, ja lä­hi­ruo­ka kuu­luu mök­ki­keit­ti­ön pe­rus­raa­ka-ai­nei­siin.

– Sil­loin eläm­me kuin pa­ra­tii­sis­sa; jär­ves­tä saa ka­laa, met­säs­tä sie­niä ja mar­jo­ja. Sie­nis­tä tun­nem­me vain kant­ta­rel­lit ja ta­tit, jo­ten ke­rääm­me nii­tä, Ker­nen lu­et­te­lee.

– Kala on tääl­lä Suo­mes­sa eri­tyi­sen hy­vää ja puh­das­ta. Pi­däm­me pal­jon ah­ve­nes­ta, ku­has­ta ja hau­es­ta, ja meil­lä on ai­na ka­tis­ka jär­ves­sä, Ise­li jat­kaa.

Sveit­sin Ber­nis­sä asu­val­la pa­ris­kun­nal­la on va­paa-ajan asun­to myös ko­ti­maas­saan.

– Meil­lä on nämä kak­si upe­aa paik­kaa, saam­me ol­la on­nel­li­sia niis­tä mo­lem­mis­ta. Sveit­sin mök­ki on vuo­ril­la, jo­ten hiih­däm­me ja las­ket­te­lem­me siel­lä. Myös tääl­lä Rääk­ky­läs­sä voi­si jos­kus ko­keil­la hiih­toa jär­ven jääl­lä, Ker­nen suun­nit­te­lee.

Sveit­sis­sä ol­les­saan pa­ris­kun­ta kai­paa mök­ki­mai­se­maa ja suo­ma­lais­ta erä­maa­ta. Rääk­ky­läs­sä puo­les­taan ikä­vöi­dään sveit­si­läi­siä ys­tä­viä, ja hiuk­ka­sen myös vuo­ria.

Lisää aiheesta

Kysely