JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.10.2022 9.43
Mielipiteet

LUKIJALTA: Iivar Ahavan kirjoitelmia Kiteeltä, minkä mitäkin muistoja ja tarinoita

Jat­koa las­ten kas­va­tuk­ses­ta 1880-lu­vul­la. (1. osa jul­kais­tu Koti-Kar­jaas­sa 11.10.2022.)

Pap­pi­lan tu­pa­ka­ma­ris­sa asui ruus­tin­nan sis­ko, täti Ja­co­bi­na, joka säi­lyt­ti omia yk­si­tyi­siä ta­va­roi­taan vaa­te­ko­me­ron vie­res­sä ole­vas­sa toi­ses­sa niin ikään lu­ki­tus­sa ko­me­ros­sa.

Ares­ti­ran­gais­tus­ta kär­si­mäs­sä ole­vil­le po­jil­le ai­ka kävi pit­käk­si pi­me­äs­sä ko­pis­sa. Tuol­la Ja­co­bi­na-tä­din kont­to­rin­puo­lei­sen sei­nän ka­ton­ra­jas­ta nä­kyi tu­le­van jon­kun ver­ran va­loa. Siel­lä oli rako, niin suu­ri rako, et­tä pik­ku­poi­ka mah­tui sii­tä pu­jot­tau­tu­maan tä­din kont­to­riin. Ajan ku­luk­si siis pis­täy­dyt­tiin siel­lä­kin.

Siel­lä oli yh­tä ja tois­ta mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää, se oli va­loi­sam­pi, ja siel­lä täti säi­lyt­ti sylt­ti- eli hil­lo­purk­kin­sa­kin, jos­ta hän vie­rail­len­sa tar­jo­si ”sylt­tiä kaa­kun kera” sit­ten kun kah­vit oli juo­tu. Lu­sik­kaa ko­me­ros­sa to­sin ei ol­lut, mut­ta pik­ku­po­jil­la sor­met hel­pos­ti suo­rit­ti­vat lu­si­kan teh­tä­vät.

Niin kuin maa­il­man­kuu­lu spar­ta­lai­nen kas­va­tus teki Spar­tan nuo­ri­sos­ta roh­kei­ta ja neu­vok­kai­ta mie­hiä, jot­ka kai­kis­sa olois­sa osa­si­vat kat­soa hy­vin eteen­sä ja va­roa kiin­ni jou­tu­mis­ta, niin näi­den­kin poi­kien kas­va­tus oli joh­ta­nut sii­hen, et­tä he va­roi­vat ku­lut­ta­mas­ta kaik­kea ai­kaan­sa täti Ja­co­bi­nan ko­me­ros­sa. Oi­ke­a­na ai­ka­na he oli­vat oi­ke­al­la pai­kal­la sii­nä ko­me­ros­sa, jo­hon hei­dät oli vie­ty, ja jos­ta hei­dät siis jäl­leen pääs­tet­tiin va­pau­teen.

Täti Ja­co­bi­nal­le kui­ten­kaan yleen­sä mi­kään ei jää­nyt sa­lai­suu­dek­si; kaik­kein vä­him­min poi­kien käyn­ti hä­nen ko­me­ros­saan, jos­sa hil­lo­pur­kis­sa ta­pah­tu­nut si­säl­lön vä­hen­nys ja sor­mien jäl­jet täy­sin to­dis­ti­vat poi­kien ajan­vie­ton sen ää­rel­lä. Yleen­sä ei kuu­lu­nut­kaan poi­kien ta­poi­hin kiel­tää syyl­li­syyt­tään. Heil­le ei ol­tu ope­tet­tu lai­nop­pia ei­kä asi­a­na­jon al­kei­ta. Ko­ke­mus­kin oli heil­le opet­ta­nut, et­tä oli sekä ja­loa et­tä edul­lis­ta tun­nus­taa asia sel­lai­sek­si, jol­lai­nen se oli. Sil­lä ta­voin asia saa­tiin no­peim­min pois ny­kyi­syy­des­tä men­nei­syy­teen. Niin­pä siis sii­tä hil­lo­pur­kin tyh­jen­tä­mi­ses­tä­kin sel­viy­dyt­tiin var­sin no­pe­as­sa tah­dis­sa.

Ai­kai­sem­piin su­loi­siin muis­toi­hin to­sin liit­tyi joi­ta­kin vä­hem­män su­loi­sia, mut­ta poi­kien elä­mäs­sä ai­na, niin kuin usein ai­kuis­ten­kin, su­loi­set muis­tot säi­ly­vät ja ikä­vät muis­tot haih­tu­vat mie­les­tä.

Te­le­nil­lä oli kirk­ko­her­ran­vi­ran hoi­dos­sa apu­lai­se­na pas­to­ri Zim­mer­mann. Hä­nen ni­men­sä mai­nit­tiin sii­nä ark­ki­vei­sus­sa­kin, joka syn­tyi Ki­teen kir­kon pa­lon jäl­keen. Sii­nä lau­let­tiin pa­lon sam­mu­tuk­ses­sa osal­li­si­na ol­leen:

Sim­per­man­ni sii­voin pap­pi,

Opet­ta­ja oi­val­li­nen.

Ja Un­ne her­ra, ul­jas her­raa,

Roh­kia ro­vas­tin poi­kaa.

Un­ne-her­ral­la tar­koi­tet­tiin tie­tys­ti eno Un­nea, poi­kien enoa. Mut­ta Zim­mer­mann, niin sii­vo pap­pi kuin hän oli­kin, ei elä­nyt ai­na so­vus­sa poi­ka­vii­ka­reit­ten kans­sa.

Sii­tä ker­ran­kin oli jää­nyt vi­han­kau­naa poi­kien ham­paan­ko­loon. Uk­ko Svahn oli an­ta­nut po­jal­leen Ro­mo­lan Un­nel­le suu­rem­man sum­man ra­haa, mil­lä os­taa na­mu­sia it­sel­leen ja to­ve­reil­leen, mut­ta na­mu­si­a­kin ma­ke­am­pi oli oi­ke­al­la ajal­la suo­ri­tet­tu kos­to.

Ra­hal­la, koko sil­lä suu­rel­la ra­hal­la ei os­tet­tu­kaan na­mu­sia Emil Lo­jan­de­rin puo­dis­ta, vaan os­tet­tiin nal­le­ja, pys­sys­sä käy­tet­tä­viä nal­le­ja. Nii­tä oli os­tet­tu jos­kus en­nen­kin jo­kin pie­nem­pi erä, joka oli ”patsh­ku­tet­tu” ki­vien vä­lis­sä tahi muul­la ta­val­la, mut­ta näis­tä nal­leis­ta yk­si­kään ei jou­ta­nut niin lap­sel­li­seen leik­kiin. Näis­tä koot­tiin kaik­ki niis­sä ole­va rä­jäh­dy­sai­ne, dy­na­miit­ti­jau­he, tar­koin tal­teen puh­taal­le pa­pe­rin­pa­la­sel­le. So­pi­vas­sa ti­lai­suu­des­sa se jau­he ja li­sä­nä hie­man ruu­tia su­jau­tet­tiin Zim­mer­man­nin kar­tuus­si­tu­pa­kan se­kaan.

Ei ole poi­kien an­si­ok­si lu­et­ta­va, et­tä Zim­mer­mann täy­tet­ty­ään piip­pun­sa ja sy­ty­tet­ty­ään sen, ei saa­nut lop­pui­äk­seen vi­kaa keuh­koi­hin­sa. Niin se piip­pu si­hi­si ja pauk­kui.

Se sel­kä­sau­na, mikä sii­tä seu­ra­si, oli hy­vin an­sait­tu, mut­ta Ro­mo­lan Un­ne, kai­ken al­ku ja juu­ri, oi­ke­am­min eh­kä vain yri­tyk­sen ra­hoit­ta­ja, sääs­tyi sitä seu­raa­muk­sel­ta. Vie­lä hy­vän sään ai­ka­na hän oli li­vis­tä­nyt pap­pi­las­ta Ro­mo­laan, ei­kä sinä ai­ka­na vie­lä tun­net­tu pu­he­lin­ta. Kun hän sit­ten taas ai­ka­naan il­mes­tyi tois­ten seu­raan, oli se asia jo so­vit­tu ja pois­sa päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä.

Seu­raa­vas­sa osas­sa jat­ko­ker­to­mus pal­jas­taa poi­kien kolt­tos­ten mää­rän ja ta­pah­tu­mat vuo­sil­ta 1875 ja 1876.

Jat­ko­ker­to­muk­sen kir­joit­ta­ja

Tuu­la Hak­ka­rai­nen

Lisää aiheesta

Kysely