JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keskimäärin Jetinan kautta rahoitetaan 7-8 yritystä vuodessa Keski-Karjalassa.  Kuvituskuva.

Keskimäärin Jetinan kautta rahoitetaan 7-8 yritystä vuodessa Keski-Karjalassa. Kuvituskuva.

Pixabay

26.10.2022 5.55
Talous

Jetinalta tukea yritystoimintaa tukeviin investointeihin

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n toi­min­nan päät­ty­mi­nen tun­tuu Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Maa­re Kar­ja­lai­sen mu­kaan myös Le­a­der-tu­kea ha­ke­vis­sa yrit­tä­jis­sä epä­tie­toi­suu­te­na. Vie­lä ei ole sel­vil­lä mil­lai­sia yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­lui­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa on tar­jol­la kah­den kuu­kau­den ku­lut­tua, kun vuo­si vaih­tuu.

– Ky­se­lyi­tä on asi­ak­kail­ta tul­lut, sii­tä mi­ten jat­kos­sa yri­tys­neu­von­ta hoi­de­taan. Han­ke­suun­nit­te­lu aloi­te­taan mo­nes­ti kuu­kau­sia ai­em­min, ja meil­lä­kin al­ku­ke­vääs­tä al­kaa toi­vot­ta­vas­ti uu­den kau­den haku. Jot­kut yri­tyk­set te­ke­vät ha­ke­muk­set it­sek­seen, mut­ta useim­mi­ten apua tar­vi­taan, kun ha­ke­muk­sis­sa on pal­jon huo­mi­oi­ta­via seik­ko­ja. Vai­kea sa­noa, mil­lai­sek­si vuo­den­vaih­tees­sa kun­tien ja kau­pun­kien tar­jo­a­mat yri­tys­pal­ve­lut muut­tu­vat. Toi­von hy­vän ja tii­viin yh­teis­työn sekä pai­kal­lis­tun­te­muk­sen jat­ku­van tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Meil­le ja mei­dän asi­ak­kail­le olen­nai­sin ja tär­kein on yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­lu, Kar­ja­lai­nen lin­jaa.

Yri­ty­sa­si­ak­kaat suun­taa­vat Je­ti­naan kun apua kai­va­taan esi­mer­kik­si ra­hoi­tus­haus­sa, tai sel­vi­te­tään on­ko ide­al­le mah­dol­lis­ta saa­da tu­kea.

– Yri­tys­neu­vo­jien kans­sa yh­tey­den­pi­to on ol­lut tii­vis­tä, ja he­kin ovat suo­raan pys­ty­neet ker­to­maan yrit­tä­jil­le, mi­ten mis­tä­kin ra­hoi­tus­ka­na­vas­ta voi ha­kea tu­kea ja mil­loin sitä voi ha­kea mei­dän or­ga­ni­saa­ti­on kaut­ta.

En­si vuo­des­ta al­ka­en myös osa-ai­kai­set yrit­tä­jät osa koh­de­ryh­mää

Vuo­den vaih­tu­es­sa myös Je­ti­nan koh­de­ryh­mä laa­je­nee en­ti­ses­tään.

– Meil­lä koh­de­ryh­mä muut­tuu hie­man jat­kos­sa. Tä­hän saak­ka koh­de­ryh­mää ovat ol­leet 1-4 hen­ki­löä työl­lis­tä­vät yri­tyk­set. En­si­vuo­den alus­ta al­ka­en myös osa-ai­ka­y­rit­tä­jien tu­ke­mi­nen mah­dol­lis­tuu Le­a­de­ril­la. Tark­ko­ja la­ke­ja ei­kä ase­tuk­sia ole vie­lä tie­dos­sa, jo­ten muo­dol­li­suu­den kri­tee­rei­tä ei vie­lä ole lin­jat­tu.

Jat­kos­sa Je­ti­nan koh­de­ryh­mään kuu­luu Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­ta lä­hes tu­hat yri­tys­tä.

– Le­a­der-ra­hoi­tus­ta ha­kies­sa pi­tää ai­na ol­la täh­täi­mes­sä kan­nat­ta­va yri­tys­toi­min­ta. Ide­a­na on tu­kea yri­tyk­siä, jois­sa py­ri­tään säi­lyt­tä­mään toi­min­nas­sa ole­via pal­ve­lui­ta, tuo­maan uu­sia pal­ve­lu­ja tai työl­lis­tä­mään it­sen­sä tai mui­ta työn­te­ki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si Ely-kes­kuk­sen ra­hoi­tus­haus­sa pai­no­te­taan kas­vua, mut­ta meil­lä työl­lis­tä­mi­nen tai pal­ve­lu­jen säi­lyt­tä­mi­nen voi ol­la yk­si myön­tök­ri­tee­reis­tä.

Tu­kea ko­kei­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin

Kes­ki­mää­rin Je­ti­nan kaut­ta ra­hoi­te­taan 7-8 yri­tys­tä vuo­des­sa Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

– Ko­ro­nan tai so­dan ta­kia yri­tys­toi­min­nan jot­kut an­sain­ta­ka­na­vat ovat hii­pu­neet, niil­le on ha­et­tu kor­vaa­via toi­men­pi­tei­tä ti­lal­le tur­vaa­maan yri­tyk­sen ole­mas­sa oloa. Tu­kea on myön­net­ty esi­mer­kik­si uu­teen ko­kei­luun, joka liit­tyy säh­kö­au­to­jen la­tauk­seen. Li­säk­si on tu­et­tu in­ves­toin­te­ja, joil­la ke­hi­tet­ty ny­kyis­tä yri­tys­toi­min­taa kan­nat­ta­vam­paan suun­taan tai on syn­ty­nyt esi­mer­kik­si uu­si mat­kai­luun liit­ty­vä pal­ve­lu. Jat­kos­sa kus­tan­nu­sar­vi­ol­taan al­le 100 000 eu­ron yri­ty­sin­ves­toin­nit ovat kuu­lu­vat Le­a­der-ra­hoi­tuk­sen, sitä kal­liim­mat ra­hoi­te­taan Ely-kes­kuk­sen kaut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely