JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.10.2022 13.47
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiitosta ja ylistystä Sovintolalle

Mitä ta­pah­tuu Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­las­sa sen jäl­keen, kun ke­sä­työn­te­ki­jät pois­tu­vat ja kau­pun­ki sul­kee in­fo-pis­teen­sä? Hil­je­nee­kö talo?

Mi­nul­la ti­lai­suus saa­da ko­ko­nais­ku­va toi­min­nas­ta, kun val­voin oman va­lo­ku­va­näyt­te­ly­ni elo­kuun lo­pus­ta lo­ka­kuun al­kuun. Vi­ral­li­ses­ti näyt­te­ly oli au­ki vii­kon­lop­pui­sin, mut­ta pyy­det­tä­es­sä tu­lin pai­kal­le mui­na­kin päi­vi­nä. Omaan vie­ras­kir­jaa­ni tuli 526 ni­meä, mitä pi­dän pal­jo­na, kun ot­taa huo­mi­oon lo­ma­kau­den päät­ty­mi­sen ja sen, et­tei­vät kaik­ki lai­ta ni­me­ään.

En­sin­nä­kin on sa­not­ta­va, et­tä kult­tuu­ri­seu­ran yl­lä­pi­tä­mä gal­le­ri­a­ti­la on yk­si par­hais­ta. Ei ih­me, et­tä sin­ne on saa­tu maan etu­ri­vin tai­tei­li­joi­den näyt­te­lyi­tä.

Gal­le­ri­an pää­dyn ylä­ker­ran kou­lu­luo­kas­ta kan­tau­tuu jäl­leen las­ten ää­niä, sil­lä siel­lä uk­rai­na­lais­lap­set ovat val­mis­ta­vas­sa ope­tuk­ses­sa. Gal­le­ri­an sei­nän ta­ka­na toi­mi­van Ma­ta­min Lu­mon kah­vi­lan ovi kävi ja käy ah­ke­raan.

Ylä­ker­ran pää­dys­sä on li­säk­si Suo­men ai­no­an las­ten ja nuor­ten kir­jan kus­tan­ta­jan Kus­tan­nus Z:n toi­mis­to.

Tiis­tai- ja kes­ki­viik­koil­tai­sin gal­le­ri­a­ti­lois­sa lau­lu rai­kaa, kun yk­sin­lau­la­jat ja kuo­ro har­joit­te­le­vat siel­lä. Per­jan­tai­sin sama tila pal­ve­lee­kin joo­gaa­jia.

Va­lo­ku­va­näyt­te­lyn val­vo­ja­na pää­sin tu­tus­tu­maan myös kah­teen kir­jai­li­jaan, jot­ka asui­vat So­vin­to­lan van­han pää­dyn ylä­ker­ran asun­nois­sa, ny­kyi­sis­sä re­si­dens­si­ti­lois­sa.

Häm­mäs­te­lin si­tä­kin, kuin­ka usein So­vin­to­la-yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja sai ol­la esit­te­le­mäs­sä ta­loa ja sen toi­min­taa vie­rai­le­vil­le ryh­mil­le. Myös kä­si­työ­puo­ti ja kir­ja­kam­ma­ri kiin­nos­ti­vat kä­vi­jöi­tä. Kir­ja­kam­ma­ri on­kin kuin pie­ni kir­jas­to, kun sitä hoi­ta­vat kak­si kir­jas­to­a­lan am­mat­ti­lais­ta. Tätä toi­min­taa tu­ke­vat lu­kui­sat kir­jai­li­ja­vie­rai­lut.

Yh­det vie­raan nä­köi­set kä­vi­jät osoit­tau­tui­vat pos­lii­nin­maa­laa­jik­si, joi­den kurs­si­ti­la on van­han pää­dyn ylä­ker­ras­sa. Vil­kas­ta oli myös Pro Ke­sä­lah­den toi­mis­tos­sa, sil­lä siel­lä hoi­de­taan so­taa pa­os­sa ole­vien uk­rai­na­lais­ten vi­ral­li­set pa­pe­ri­a­si­at.

Lau­an­tai­sin paik­ka ku­hi­see, kun ih­mi­set ha­ke­vat suo­ra­myyn­nis­tä herk­ku­ja ja van­ha puo­li kah­vi­loi­neen ja puo­tei­neen on au­ki. Ja sit­ten vie­lä on sa­ta­vuo­ti­as puu­tar­ha!

Omin kor­vin kuul­tu­na So­vin­to­la sai osak­seen ihas­te­lua, ih­met­te­lyä, kii­tos­ta ja ke­hu­ja. Va­li­tet­ta­vas­ti So­vin­to­lan koh­ta­los­ta ja kun­nos­ta­mi­ses­ta päät­tä­viä ei juu­ri­kaan nä­ky­nyt.

So­vin­to­lan kun­to­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teel­la tie­de­tään, et­tä ra­ken­nus kai­pai­si mit­ta­vat pe­rus­kor­jauk­set. Esi­mer­kik­si vie­mä­ri- ja ve­si­joh­dot sekä säh­köis­tys pi­täi­si uu­sia -kai­ken­lai­sia on­gel­mia on jo il­men­nyt. Vii­me vuon­na Ki­teen tek­ni­nen joh­ta­ja kyl­lä esit­ti 200 000 eu­roa ta­lon pe­rus­kor­jauk­siin, mut­ta luot­ta­mus­hen­ki­löt pu­dot­ti­vat sum­man 50 000 eu­roon. Sil­lä piti hoi­taa ta­lon ul­ko­maa­laus, mut­ta si­tä­kään ei tul­lut, kos­ka ei kuu­lem­ma tul­lut kau­pun­gil­le yh­tään tar­jous­ta.

Jäin miet­ti­mään, kuin­ka kau­an kau­pun­gil­la on vara lai­min­lyö­dä omis­ta­man­sa ja jo val­miik­si ve­to­voi­mai­sen koh­teen pe­rus­kor­jauk­set.

SIR­PA SUO­MA­LAI­NEN,

hut­tu­neu­vos vm 2022

Lisää aiheesta

Kysely