JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Pixabay

19.10.2022 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Varautuminen antaa mielenrauhaa

Vii­me ai­koi­na olen iloin­nut pal­jon vuo­sia sit­ten uu­ni­re­mon­tin yh­tey­des­sä muu­rau­te­tus­ta puu­hel­las­ta. Taan­noin aja­tuk­sis­sa oli vain ome­na­hil­lon keit­te­lyt isos­sa kat­ti­las­sa, mut­ta nyt tii­liä vil­kuil­les­sa mie­les­sä käy säh­kön sääs­tä­mi­nen ja mah­dol­li­set pi­dem­mät säh­kö­kat­kot. Hy­vän kel­la­rin puut­tu­mi­nen on van­neh­ti­nut huo­le­na, se kun odot­taa vie­lä to­teu­tus­vuo­ro­aan. Poik­keu­so­lot ovat vä­läh­del­leen vii­me vuo­si­na mie­les­sä jat­ku­vas­ti - ei rii­tä, et­tä ko­toa löy­tyy pur­ta­vaa, se on myös saa­ta­va säi­ly­mään ja ko­kat­tua ruo­ak­si il­man säh­kö­ä­kin.

Säh­köt­tö­myy­des­tä on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta jo vuo­sien ta­kaa, kun säh­köt oli­vat lin­jal­le kaa­tu­neen puun ta­kia pois­sa kol­mat­ta vuo­ro­kaut­ta. Kyl­mä ei tule, jos eh­tii uu­nia läm­mit­tää, mut­ta ve­si­huol­to niin it­sel­le kuin eläi­mil­le on jo oma ope­raa­ti­on­sa.

Yh­teis­kun­nan häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin suo­si­tel­laan va­rau­tu­maan niin sa­no­tul­la 72 tun­nin oh­jeis­tuk­sel­la. Ko­to­sal­la pi­täi­si ol­la ruo­kaa ja mui­ta vält­tä­mät­tö­myys­tar­vik­kei­ta vä­hin­tään kol­men vuo­ro­kau­den ajak­si. Puh­das­ta juo­ma­vet­tä tar­vi­taan päi­vit­täin kak­si lit­raa ih­mis­tä koh­den, jo­ten si­tä­kin on hyvä poh­dis­kel­la.

Ko­ti­ta­louk­sien va­rau­tu­mi­nen on suu­ri apu yh­teis­kun­nal­le ja en­nen kaik­kea it­sel­le. Ihan jo ta­va­no­mai­nen fluns­sa tai ma­ha­tau­ti saat­taa ai­heut­taa use­am­man päi­vän pa­kol­li­sen ko­to­na­o­lon, vaik­ka maa­il­ma ym­pä­ril­lä pyö­ri­si nor­maa­lis­ti. Ko­ti­va­ra ei ole hys­te­ri­an liet­so­mis­ta vaan poik­keus­ti­lan­teen koh­dal­la se an­taa pe­li­va­raa.

Ko­ti­va­ra koos­tuu pit­kän säi­ly­vyy­sa­jan tar­vik­keis­ta ja nii­den kyp­sen­tä­mi­nen on­nis­tuu myös sil­loin kun säh­köä ei ole. Ko­ti­va­ra ei ole eril­li­nen hä­tä­va­ras­to, vaan tuot­tei­ta käy­te­tään ar­jes­sa ja ti­lal­le han­ki­taan uut­ta jo syö­ty­jen ti­lal­le. Ei siis kan­na­ta hamst­ra­ta her­ne­keit­toa, jos tyk­kää enem­män pas­ta-ate­ri­ois­ta. Kel­la­rin an­ti­met­kin ovat osa ko­ti­va­raa.

Pat­te­ri­käyt­töi­nen tas­ku­lamp­pu ja ra­dio oli­si hyvä ol­la, lääk­kei­tä, hy­gie­ni­a­tar­vik­kei­ta ja pien­tä sum­maa kä­teis­tä ra­haa unoh­ta­mat­ta. Puh­taat ja kan­nel­li­set ve­si­as­ti­at voi­vat pal­vel­la mar­ja­äm­pä­ri­nä­kin, vaik­ka oli­si­vat osa ko­ti­va­raa - kun­han ne pi­de­tään puh­tai­na ja saa­ta­vil­la tar­peen mu­kaan. Myös lem­mik­kien muo­ni­tus on muis­tet­ta­va.

Hil­jal­leen va­rau­tu­mi­nen ta­saa myös kus­tan­nuk­sia; jos kai­ken hank­kii ker­ral­la, on las­ku tun­tu­vam­pi kuin säi­ly­ke­purk­ki tai sär­ky­lää­ke­pa­ket­ti sil­loin täl­löin. Vii­me vii­kon il­miö jo­di­tab­let­tien lop­pu­mi­ses­ta ap­tee­keis­ta on sa­maa sar­jaa kuin ves­sa­pa­pe­rin hamst­raus ko­ro­na-ajan alus­sa. Syn­tyy tun­ne, et­tä täs­sä pys­tyy it­se­kin te­ke­mään jo­tain, vaik­ka maa­il­mal­la kuo­huu. Kun ko­to­na on ai­na ajan­ta­sai­nen ko­ti­va­ra, ei hait­taa vaik­ka vä­lil­lä joku tar­vi­ke on kaup­pa­reis­sul­la lop­pu.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely