JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.10.2022 9.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Näpit irti kansallisesta metsäpolitiikasta

Eu­roo­pan ko­mis­sio an­toi ke­säl­lä niin kut­sun en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen, jon­ka ta­voit­tee­na on vas­ta­ta luon­to­ka­toon ja eko­sys­tee­mien hei­ken­ty­mi­seen. Eh­do­tuk­ses­sa jä­sen­mail­le mää­rät­täi­siin laa­ja ja si­to­va en­nal­lis­ta­mis­vel­voi­te, joka ra­joit­tai­si alu­ei­den käyt­töä. Ta­voi­te kos­ki­si myös met­sä­mai­ta, jo­ten eh­do­tuk­sel­la oli­si mer­kit­tä­vät vai­ku­tuk­set met­sien käy­töl­le kuin puun saan­nil­le­kin.

Ko­mis­si­ol­la ei ole pe­rus­so­pi­mus­ten puit­teis­sa toi­mi­val­taa met­sä­po­li­tii­kas­sa, vaan pää­tök­set kuu­lu­vat jä­sen­mail­le. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö- tai ta­lous­po­li­tii­kan kaut­ta vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat myös vah­vas­ti met­sä­sek­to­ril­le. Nyt on mer­kit­tä­vä­nä vaa­ra­na, et­tä ko­mis­si­on eh­do­tus aset­taa ko­ti­mai­sen met­sä­ta­lou­den kes­tä­mät­tö­mään ti­lan­tee­seen.

Met­sät peit­tä­vät yli 70 pro­sent­tia Suo­mes­ta ja met­sä­te­ol­li­suus on eräs ta­lou­tem­me pe­rus­pi­la­reis­ta. Ala kat­taa lä­hes 20 pro­sent­tia vien­nis­täm­me ja työl­lis­tää eri­tyi­ses­ti maa­kun­nis­sa. On­kin tär­ke­ää, et­tä meil­lä on tu­le­vai­suu­des­sa­kin riit­tä­väs­ti hy­vä­laa­tuis­ta puu­ta te­ol­li­suu­den tar­pei­siin. Ve­nä­jän tuon­nin lo­put­tua tar­vit­sem­me­kin en­tis­tä enem­män ko­ti­mais­ta puu­ta.

Ko­mis­si­on ta­voi­te luon­to­ka­don eh­käi­se­mi­sek­si on hyvä ja kan­na­tet­ta­va, mut­ta kei­no­ja tu­lee edel­leen tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti­kin. Suo­ma­lai­nen met­sä­ta­lous on jo kau­an pe­rus­tu­nut kat­ta­vaan sekä jat­ku­vaan tut­ki­mus­työ­hön ja se on myös ym­pä­ris­tön nä­kö­kul­mas­ta kes­tä­vää. Olem­me tääl­lä osan­neet kes­tä­väs­ti so­vit­taa yh­teen sekä puun­tuo­tan­non et­tä met­sä­luon­non tur­vaa­mi­sen.      

Myös hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa on tar­kas­tel­tu met­sä­po­li­tiik­kaa use­as­ta nä­kö­kul­mas­ta. Sii­nä kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta met­sien roo­liin niin eko­lo­gi­ses­sa kuin ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä sekä kes­tä­vän puun­tuo­tan­non nä­kö­kul­mas­ta, vir­kis­tys­käy­tön tur­vaa­mi­seen ja hii­li­nie­lu­jen riit­tä­vään ta­soon.

Tut­ki­mus­työ­hön pe­rus­tu­val­la met­sien hoi­dol­la voim­me ot­taa huo­mi­oon met­siem­me käy­tön eri ta­voit­teet. Tätä tie­to­tai­toa mei­dän tu­lee pai­not­taa vah­vas­ti tu­le­vis­sa neu­vot­te­luis­sa, kun ko­mis­si­on eh­do­tus­ta kä­si­tel­lään ja lo­pul­lis­ta lain­sää­dän­töä muo­dos­te­taan. Yk­si yl­hääl­tä an­net­tu mal­li ei sovi eri­tyi­ses­ti poh­jois­mail­le, joil­le met­sä­ta­lou­den mer­ki­tys on val­ta­va.

Sa­mal­la mei­dän tu­lee käy­dä pe­rus­teel­li­nen kes­kus­te­lu EU:n toi­mi­val­las­ta met­sä­a­si­ois­sa. Met­sä­po­li­tii­kan ja met­sä­ta­lou­den sää­te­lyn tu­lee edel­leen py­syä vah­vas­ti jä­sen­mai­den omas­sa toi­mi­val­las­sa. 

 

SEP­PO ES­KE­LI­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely